عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 13

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

قارچ های جنس Hyphodermella J. Erikss. & Ryvarden، قارچ های ایجاد کننده پوسیدگی سفید و از قارچ های corticioid متعلق به خانواده Phanerochaetaceae می باشند. این جنس دارای پراکنش جغرافیایی وسیع در سراسر دنیا می باشد و قبلاً از ایران نیز گزارش شده است. در این مطالعه فرم غیرجنسی، جایگاه فیلوژنتیکی و قابلیت تولید آنزیم های تجزیه کننده لیگنین در گونه H. corrugata بعنوان گونه تیپ و گونه Hyphodermella rosae بعنوان عامل ایجاد کننده پوسیدگی خشک روی آلو (Prunus domestica) و هلو (Prunus p ...

آنزیم GTP سیکلوهیدرولاز I، واکنش تبدیل GTP را به دی‌هیدرونئوپترین تری فسفات و اسید فورمیک کاتالیز می‌کند. این واکنش اولین مرحله در بیوسنتز تتراهیدروفولات در گیاهان و میکروارگانیسم‌ها و همچنین بیوسنتز تتراهیدروبیوپترین در پستانداران می‌باشد. در اين تحقيق، پس از استخراج RNA کل از بافت‌های مختلف گیاه انگور (Vitis vinifera L.) رقم عسکری و سپس سنتز cDNA، ژن Vvgtpch I، با استفاده از تکنیک واکنش زنجیره‌ای پلیمراز نسخه‌برداری معکوس (RT-PCR) استاندارد، از بافت حبه، جداسازی و در ناقل پ ...

ایمونوگلوبولین زرده تخم مرغ در سالهای اخیر از نظر پزشکی، ژنتیک و علوم دامی کاربرد وسیعی پیدا کرده است. این ایمونوگلوبولین دارای 4 زنجیره پلی پپتیدی حاوی دو زنجیره سبک و دو زنجیره سنگین می‌باشد. شاخه سبک ایمونوگلوبولینY درپرندگان یک ناحیه متغیر و یک ناحیه ثابت و شاخه سنگین آن، یک ناحیه متغیر و 5 ناحیه ثابت را دارا می‌باشد ساختمان ناحیه ثابت مشخصه یک کلاس یا زیر کلاس ایمونوگلوبولین ها و ناحیه متغیر مخصوصا قطعات CDR بیشترین نقش را در باند شدن با آنتی ژن دارند. هدف از این مطالع ...

مخمرها دارای اهمیت اکولوژیکی، صنعتی و اقتصادی زیادی هستند. شناسایی مخمرها اساس و ضرورت اولیه برای تمام این کاربردهاست. هدف از این تحقیق جدا‌سازی مخمرها از منابع غذایی، خاک، گیاه و میوه‌ها از مناطق مختلف استان کرمانشاه، شناسایی مورفولوژیکی و مولکولی مخمرها، فیلوژنی، پراکنش و بررسی اثر هم‌ستیزی آن‌ها علیه بیمارگر عامل بیماری کپک خاکستری در استان کرمانشاه بود. نمونه‌برداری از مواد غذایی شامل ترشی‌جات، خیارشور، مربا، دوغ پنیر و از اندام‌های 20 گونه گیاهی و خاک‌های بکر از نقاط مخت ...

گوجه‌فرنگی از نظر اقتصادی، مصرف‌تازه‌خوری و تولید فرآورده‌های صنعتی اهمیت و جایگاه ویژه‌ای را در بین محصولات کشاورزی در سراسر دنیا و ایران دارد. ویروس‌ها از عوامل مهم بیمارگر هستند که موجب خسارت اقتصادی در این محصول می‌شوند. ویروس پژمردگی لکه‌ای گوجه‌فرنگی (Tomato spotted wilt virus (TSWV)) عضو تیپ جنس توسپوویروس (Tospovirus) از خانواده بنیاویریده (Bunyaviridae) می‌باشد که توسط تریپس‌ انتقال می‌یابد. این ویروس یکی از 10 ویروس مخرب گیاهی به‌شمارمی‌آید، و سبب خسارت اقتصادی زیاد ...

یونجه یکی از گیاهان لگوم است که میزان زیادی علوفه تولید می‌کند. اغلب گونه‌های یونجه توانایی قابل توجهی در تثبیت نیتروژن دارند و کیفیت مراتع را در علفزارهای طبیعی و کشت شده بهبود می‌بخشد. باکتریهای خوانواده ریزوبیاسه قادر به تثبیت اتمسفر در ریشه گیاهان لگومینوزی همچون یونجه هستند. اهداف این تحقیق تعیین تنوع ژنتیکی میان استرین‌های باکتری گره‌زای یونجه در نمونه‌های جدا شده از خاک استان خراسان، شناسایی و آنالیز فیلوژنتیکی و همچنین شناسایی فنوتیپی این باکتری‌ها بودند. شانزده استری ...

در این پژوهش تنوع ژنتیکی ارقام انجیر استان فارس مورد بررسی قرار گرفت. برای شناسایی و تعیین روابط فیلوژنتیکی نمونه‌ها از تکنیک DNA چند شکل تکثیر شده تصادفی (RAPD) استفاده شد. به این منظور پس از استخراج DNA از برگ‌های جوان 21 ژنوتیپ انجیر خوراکی و 11 ژنوتیپ بر انجیر، DNA نمونه‌ها در واکنش PCR با استفاده از 16 آغازگر RAPD افزایش یافت. در انجیرهای خوراکی 229 نوار به دست آمد که تعداد 170 نوار آن چند شکل بود (74%) و در انجیرهای غیرخوراکی از 232 نوار به دست آمده 167 نوار چند شکل بود ...

ویروس موزائیک هندوانه(Watermelon mosaic virus, WMV) یکی از پوتی‏ویروس‏های مهم و گسترده در دنیا است که به کدوئیان خسارت وارد می کند. WMV دامنه میزبانی نسبتا وسیعی دارد و تمایز آن بر اساس دامنه میزبانی از سایر ویروس های کدوئیان مشکل است. به منظور ردیابی وتعیین پراکنش این ویروس در مزارع استان گلستان 179 نمونه از گیاهان کدو، هندوانه، خربزه و خیار از شش منطقه استان گلستان جمع آوری و با آنتی سرم WMV در آزمون داس الایزا مورد بررسی قرار گرفت. تعداد 28 نمونه در واکنش داس الایزا مثبت ...

سابقه و هدف: TTVاولین سیرکوویروس انسانی است که در سال 1997 در ژاپن از بیماران مبتلا به هپاتیت با عامل ناشناخته، جداسازی گردید. از آن زمان تا کنون مطالعات متعددی بر روی جنبه های مختلف عفونت زایی این ویروس انجام شده است. هدف مطالعه حاضر، تعیین ژنوتیپ های غالب ویروسTTV در 240 بیمار آلوده به ویروس هپاتیتC با استفاده از توالی ناحیه 5?-UTR می باشد. مواد وروش ها: مطالعه انجام شده از نوع توصیفی و جمعیت مورد مطالعه افراد آلوده به ویروس هپاتیت C بود که از نظر وجود DNA ویروسTTV و ...