عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 11

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این تحقیق از محلول الکلی ‏‎5-Br-PADAP‎‏ در آنالیز اسپکتروفوتومتری چند ترکیبی یون های فلزی استفاده شده است . این معرف دارای حساسیت بالایی در تشکیل کمپلکس با بسیاری از گونه های فلزی است . از روش استاندارد نقطه اچ جهت بدست آوردن غلظت آنالیت زمانی که هم آنالیت و هم مزاحمت ها در نمونه حضور دارند به کار می رود و این روش جدید بر اساس روش های اسپکتروسکوپی دو طول موجی و افزایش استاندارد می باشد. آلاینده های فنلی و آمین های آروماتیک به عنوان حدواسط درتهیه بسیاری از محصولات از قبیل م ...

تاکنون هزاران ترکیب ارگانوفسفرشناخته شده اند که در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرند . به عنوان مثال در کشاورزی ، پزشکی و در صنعت لاستیک سازی به عنوان عامل نرم کننده و پایدارکننده همچنین به عنوان عامل بازدارنده شعله و عاملی برای تهیه پلیمرهای ارگانوفسفر و استخراج حلال از فلزات سنگین و فرایندهای صنعتی دیگر می باشد . بنابراین شیمی ارگانوفسفر یک زمینه مهیج و گسترده با فرصتهای زیاد برای تحقیق و یاگسترش کاربردهای آن می باشد . از آنجاییکه تری کلرید فسفر و ترکیبات فسفر سه ظرفیت ...

در این پایان نامه روش های جدیدی برای تیوسیاناته کردن مشتقات مختلف ایندول و آنیلین گزارش شده است. در ابتدا واکنش تیوسیاناته شدن ایندول ها، آنیلین ها و مشتقات آن ها و سایر آمین های آروماتیک در حضور آلومینیوم کلرید در دمای اتاق و شرایط بدون حلال، با استفاده از آمونیوم تیوسیانات به عنوان منبع یون تیوسیانات انجام شد و مشتقات تیوسیاناته هرکدام از این ترکیبات با بازده خوب و بدون استفاده از اکسنده به دست آمد. واکنش های تیوسیاناته شدن در مورد ایندول ها به جز مشتق 3-متیل، در موقعیت 3 ...

آمینها آروماتیک ، ترکیبات آلی هستند که از جایگزینی یک گروه آمین(-NH2) بر روی یک حلقه آروماتیک بدست می‌آیند. بر حسب اینکه یک دویا سه گروه آمین (-NH2) بروی یک حلقه قرار گیرد، آمینهای نوع اول یادوم یا نوع سوم بدست می‌آید. چندین روش برای تولید آمینهای آروماتیک‌وجود دارد که در این میان می‌توان به روش (Bechamp Batch) اشاره نمود،که از مجاورت نمودن نیتروآروماتیکها با پودر آهن و آب و اسیدکلریدریک‌و کلرور آهن در یک راکتور mix تحت شرایط عملیاتی خاص تولید میشوند.میزان تولید آمینهای آروما ...

واکنش افزایش مایکل یکی از قدیمی ترین واکنشهای شیمی آلی است که کاربرد وسیعی در سنتز مواد آلی دارد. در این پروژه ابتدا به بررسی روش های مختلف این واکنش پرداخته ایم. این واکنش ها در دو محیط اسیدی و بازی انجام شده است که انجام واکنش در محیط اسیدی ارجح است به دلیل این که تحت شرایط بازی با استفاده از آمین های آروماتیک نتیجه ی مطلوبی بدست نمی آید و لذا واکنش در این شرایط محدود به آمین های آلیفاتیک می باشد. ضمنا بازده واکنش در شرایط بازی با آمین های آلیفاتیک می باشد. ضمنا بازده واکنش ...
  
مطالعه و بررسی پلیمرهای عامل‌دار شده از چند دهه پیش شروع شده و روزبروز گسترش می‌یابد. مزیت اصلی استفاده از معرفهای پلیمری نسبت به ترکیبات مونومری مشابه آنرا می‌توان در سهولت در خالص‌سازی محصول نهایی و امکان بازیابی پلیمر مورد استفاده دانست . در این طرح ابتدا بستری پلیمری انتظار می‌رود اتیلن ایمین مناسب باشد برای اکسیدکننده‌های کرومیم اکسید و دی‌کرومات روی انتخاب شده و سپس معرفهای پلیمر حاصله را بعد از شناسایی در شرایط مشابه با مونومرهای مربوطه از نظر شرایط اکسیداسیون منجمله ا ...