عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 75

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بررسی میزان مقاومتهای آنتی بیوتیکی قابل انتقال در باکتریهای خانواده آنتروباکتریاسه جدا شده از مدفوع حیوانات و تشخیص تولید آنزیم بتا - لاکتاماز در گونه‌های مقاوم به آمپی سیلین . ...

برای بررسی و مقایسه اثر آمپی‌سیلین و (آمپی‌سیلین + سولباکتام) بر روی سویه‌های سالمونلاتیفی اشریشیاکلی، کلبسیلا و پروتئوس ابتدا سوشهای مذکور از مراکز مختلف درمانی جمع‌آوری شد و پس از شناسایی و جداسازی، به روشهای MBC, MIC و آنتی‌بیوگرام اثرات آمپی‌سیلین به تنهایی بر روی یکصد عدد سویه‌های یاد شده انجام گرفت و نتایج حاصله یادداشت شد. سپس اثر آمپی‌سیلین + سولباکتام نیز بر روی همان سویه‌ها مطالعه شد نتایج حاصله با مندرجات قبلی مقایسه گردید. آنچه از این مقایسه استنتاج شد به شرح ذیل ...

به منظور مقایسه تاثیر سه نوع رژیم پروفیلاکسی عفونت بعد از سزارین یک تحقیق تجربی و تصادفی شده آینده‌نگر انجام گرفت . بیماران سزارینی واجدالشرایط ورود به طور راندوم به 3 گروه 60 نفره تقسیم شدند. گروه اول یک گرم سلفوتاکسیم تزریقی با کلامپ‌بند ناف جنین، گروه دوم نیز 2 گرم آمپی‌سیلین با همان شرایط و گروه سوم علاوه بر دوز اطاق عمل، دو دوز 2 گرمی دیگر آمپی‌سیلین به فاصله 6 ساعت دریافت کردند. افراد 3 گروه از نظر بروز عوارض عفونی تا 10 روز بعد از سزارین پیگیری شدند. در کل میزان بروز ع ...

مقدمه: در طی درمان طولانی عفونت ها، غلظت موثر آنتی بیوتیک ها ممکن است به مقدار کافی در بدن حفظ نشود و میزان آنها در طول دوره درمان کاهش یافته و نهایتاً غلظت آنتی بیوتیک در محل هدف به حد کمتر از MIC (حداقل غلظت بازدارندگی رشد (Minimal Inhibitory Concentration) برسد، همچنین شواهدی بدست آمد که غلظت آنتی بیوتیک ها پایین تر از MIC صفات ویرولانس باکتری اثر دارد. در این تحقیق اثر sub- MIC آنتی بیوتیک های آمپی سیلین، جنتامایسین، نالیدیگزیک اسید بر بعضی از صفات پروتئوس میرابیلیس، که ع ...

این بررسی به نظور تعیین تاثیر آمپی‌سیلین روی زایمان زودرس ایدیوپاتیک در شانزده بیمارستان آموزشی شهر تهران از تاریخ 73/9/30 طی چهار ماه صورت گرفته است . جهت بررسی، دو گروه مورد و شاهد انتخاب شدند. به گروه مورد آمپی‌سیلین داده شد. نمونه‌ها از نظر سن مادر، سن حاملگی، تعداد حاملگی، وضعیت معاینه داخلی (دیلاتاسیون و افاسمان سرویکس)، تعداد انقباضهای رحم در 10 دقیقه، دریافت داروی توکولیتیک در بخش و وضعیت قرار گرفتن جنین در رحم به طور یکسان در دو گروه جور شدند. نمونه‌ها دو هفته بعد، و ...

اسانس اندام هوایی آویشن شیرازی (Zataria multiflora) با روش تقطیر با بخار استخراج و تاثیر ضدمیکروبی آن علیه E.coli و S.aureus با روش دیسک پلیت ناحیه مهار کننده رشد باکتری در رقتهای 1، 2/1 4/1 ، 8/1، 16/1، 32/1 و 64/1 و اسانس در چهار مرحله تازه، یک، دو و سه ماهه پس از استخراج ارزیابی شد. همچنین اثر سوسپانسیون در برابر سوسپانسیون E.coli و S.aureus با تراکم باکتریایی 105، 106 و 107 در هر میلی لیتر قرار گرفتند تا حداقل غلظتهای مهارکنندگی (MIC) و کشندگی (MBC) آنها تعیین شود. تاثیر ...

یک روش جدید برای اندازه گیری آمپی سیلین ارائه شده است. این روش براساس تجمع نانوذرات طلا در طی فرآیند تخریب آمپی سیلین در متانول استوار است که توسط یون کادمیم کاتالیز شده است. شرایط اپتیمم برای اندازه گیری آمپی سیلین تعیین شد. با این روش محدوده غلظتی 16 تا 96 میکروگرم بر میلی لیتر از آمپی سیلین را میتوان اندازه گیری کرد و حد تشخیص 13 میکروگرم بر میلی لیتر بود. ذراتی که معمولا در نمونه هایبیولوژیکی هستند تداخلی در اندازه گیری آمپی سیلین ندارند. این روش ساده و حساس بوده و برای ا ...

تولید آنزیم پنی‌سیلین اسیلاز این آنزیم توسط باکتریهایی مانند اشرشیاکلی تولید می‌شود. آنزیم داخل سلولی است و باید توسط روشهای مکانیکی (سونیکیت ) و روشهای آنزیمی (حذف دیواره سلولی) آزاد شود. این آنزیم بر پنی‌سیلین G و پنی‌سیلین V اثر می‌گذارد و ماده‌ای به نام 6APA تولید می‌نماید که از آن جهت ساخت آنتی‌بیوتیکهای نیمه سنتزی مانند آموکسی‌سیلین و آمپی‌سیلین استفاده می‌شود. ...

دراین طرح،اثرسه داروکلرامفنیکل،آمپی سیلین وباکتریم دردرمان تیفوئیدوپاراتیفوئید ها مورد بررسی قرارمیگیرد که نتیجه آن انتخاب داروئی است که سریع‌الاثرتر بوده ، عوارض جانبی کمتری داشته ازنظر اقتصادی مقرون به صرفه باشد وبیماران کمتری دچار عود مرض گردیده ویاحامل ژرم شوند.بیمارانی که امتحان کشت خون مثبت یاسرولوژی مثبت برای آنتی ژن پیش‌از 1/160 وبطور صعودی درروزی بعدباشند،بیمار مبتلا تلقی خواهندشد.بیماران دردوگروه بیماران باحال عمومی خوب ،وحال عمومی وخیم تحت درمان ، بایکی ازسه داروی ...