عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این پایان نامه با توجه به اهمیت ترکیبات دارای گروه تیوسیانات در موضوعات مختلفی از جمله سنتزهای آلی، شیمی داروئی و کشاورزی، تبدیل الکل­ها، تتراهیدروپیرانیل­اترها و تری­متیل­سایلیل­اترها به آلکیل­تیوسیانات­ها به کمک کلرودی­فنیل­فسفین و آمونیوم­تیوسیانات در حلال استونیتریل در شرایط تقطیر برگشتی و با بهره­ی عالی انجام شده است. همچنین در این تحقیق تبدیل اپوکسیدها به ویسینال دی­کلریدها توسط کلرودی­فنیل­فسفین و هگزاکلرو­استون در دمای اتاق و در شرایط بدون حلال به طور موثری انجام ...

واکنش چند جزئی و تک ظرفی بین بنزوئیل کلرید، آمونیوم تیوسیانات و سیکلوهگزیل ایزوسیانید در حضور ایزوکینولین منجر به تولید مشتقات (آریل)((Z3)-3-(سیکلوهگزیل ایمینو)-3،2-دی هیدرو-2-تیوکسوایمیدازو]1،2-[a ایزوکینولین-1(bH10)-ایل)متانون های پایدار با راندمان بالا گردید. ...

با توجه به اهمیت سالن کمپلکس‌ها در سنتز مواد آلی و آشکار شدن نقش مهم آنها در اکثر واکنش-های شیمی آلی، سنتز آنها از اهمیت خاصی برخوردار است. در این مطالعه سنتز لیگاندهای شیف باز بر پایه‌ی مشتقات آزین صورت گرفته است، پس از تهیه‌ی لیگاند شیف باز، دو لیگاند مورد نظر با فلز منگنز کمپلکس داده شد و کاتالیزور، ابتدا در واکنش باز کردن حلقه‌ی اپوکسید توسط آمونیوم تیوسیانات (NH4SCN) و سپس در واکنش اکسایش الکل‌ها در حضور اکسنده‌ی یدوسیل بنزن (PhIO) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج واکنش نشان ...