عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 110

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تغییر و تحول در عوامل محیطی و مشاغل و سازمانها شدید است و آموزش و توسعه امکان انجام فعالیت ها بر اساس وظایف و اهداف را علیرغم این تغییرات مهیا میسازد. لذا آموزش وتوسعه به منزله مهمترین فعالیت سازمانی بطور فزاینده تشخیص داده شده است. این وظیفه مهم هنگامی که افراد به سازمان می‌پیوندند آغاز و در تمام مسیر شغلی آنان ادامه می‌یابد. برگزاری دوره های بازآموزی برای کارکنان سازمانها هزینه های هنگفتی دارد و انتظار می‌رود افراد بعد از اتمام دوره های خود بتوانند جبران این هزینه ها را نم ...

این تحقیق با موضوع نیازسنجی آموزشی کارکنان حوزه آموزش دانشگاه تربیت مدرس از دیدگاه خود آن ها انجام گرفته است. امروزه مهم ترین رکن هر سازمان را نیروی انسانی تشکیل می دهد، بنابراین بهبود بهره وری کارکنان باید یکی از اهداف مهم هر سازمان یا نهاد تلقی شود. اولین گام برنامه ریزی آموزش کارکنان و در واقع نخستین عامل ایجاد و تضمین اثربخشی آموزش و بهسازی، تعیین نیازهای آموزشی است که اگر به درستی انجام شود، مبنای عینی تری برای برنامه ریزی فراهم خواهد شد و احتمال تطابق آن با نیازهای سا ...

چکیده ندارد.

این تحقیق با هدف بررسی،شناسایی وتعیین اولویت بندی نیاز های آموزشی کارکنان حوزه ستادی شرکت دخانیات ایران انجام شده است . جامعه آماری کارکنان حوزه ستادی شرکت دخانیات ایران به تعداد 1009 نفر (مدیریتی،کارشناسان،کارمندان) که از میان آنها 280 نفر به عنوان نمونه و با استفاده از روش طبقه ای نسبتی انتخاب شدند . ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنتامه محقق ساخته در طیف لیکرت ( پنج گزینه ای ) و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات شامل آمار توصیفی ( فراوانی ، درصد ، درصد تراکمی ، میانگین ، انحراف معیارون ...

در فصلهای مختلف تحقیق حاضر با توجه به هدف تحقیق به کشف روابط علت و معلولی بین عامل مهم تخصص و انگیزش و بالنهایه کارایی در سازمان پرداخته شد کارکنان متخصص یعنی افراد با تحصیلات دانشگاهی و چند سال تجربه بعنوان نمونه بررسی در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انتخاب و بطور نمونه‌گیری تصادفی، پرسشنامه در دو نوبت بین آنان توزیع گردید. همانطور که در فصل چهارم ملاحظه گردید اطلاعاتی که از دومرحله توزیع پرسشنامه کسب شده است و همچنین مقایسه اطلاعات حاصل از توزیع دومرحله‌ای پرسشنامه‌ها مشر ...

به منظور طرح و تنظیم یک برنامه دقیق آموزشی و پیش‌بینی اعتبارات مورد نیاز برای آموزش کارکنان سازمان در سال 1357، با ارسال فرمهای جمع‌آوری اطلاعات از کلیه واحدهای تهران و مراکز شهرستانها ناخواسته شد که رنامه آموزش کارکنان خود را با در نظر گرفتن ملاحظات زیر تهیه و پیشنهاد نمایند: - ارتباط آموزش با حرفه کارمند - لزوم آموزش برای ترفیع شغلی - مدت دوره آموزش - بوسیله آموزش - دلایل توضیحی برای پیشنهاد آموزش . آنگاه برای جمع‌بندی کلی سه نوع تقسیم‌بندی کلی بشرح زیر انجام گرفت . -1 توزی ...

سازمانهای برتر و موفق امروزی به مشتری و ارباب رجوع به منزله عامل اساسی رقابت توجه دارند و برای کسب اعتبار و حیثیت اجتماعی با طراحی سازو کارهای مناسب دائماٌ خواسته ها، دیدگاههای ارباب رجوع و مشتری را دریافت و بر آن اساس راهبردی را انتخاب می کنند. مشتریان و ارباب رجوع سازمانها در مقام یکی از ذی نفعان را انتخاب می کنند. مشتریان و ارباب رجوع سازمانها درمقام یکی از ذی نفعان مهم بایستی مورد احترام و تکریم قرار گیرند. اینکه سازمان به صورت یکپارچه و هماهنگ برای ارباب رجوع و مشتری اه ...

در عصر حاضر فناوری ارتباطات و اطلاعات و نوع آوری ها و ابداعات روزمره مرتبط با آن، منشا تحولات چشمگیر در جوامع مختلف به شمار می آید. با نگاهی به گذشته رسانه های ارتباطی مشخص می شود که حتی مقوله فراگیر سازی رادیو و تلویزیون به سالها وقت نیاز داشت، در صورتیکه ابزار فناوری جدید مانند رایانه و اینترنت خیلی سریع در بین جوامع مقبولیت عام پیدا نموده و در زمره الزامات اولیه قرار گرفته است. از زمانیکه فناوری اطلاعات در دنیای کنونی ظهور نموده، تاکنون مفاهیم بی شماری ابداع شده و در حوزه ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان اثربخشی آموزش های کارکنان دانشگاه شاهد بر اساس مدل کرک پاتریک و با روش توصیفی پیمایشی انجام شده است. جامعه ی آماری پژوهش، کلیه ی کارکنان طرح جامع دانشگاه شاهد بوده است که در دوره های آموزشی غیر حضوری ای که در سال 1391 برگزار گشته است، شرکت داشته اند. هم چنین سرپرستان آن‌ کارکنان نیز جهت پاسخ گویی به بخش هایی از عملکرد کارکنان خود، جزو جامعه ی پژوهش بوده اند. نمونه ی پژوهش حاضر نیز به تفکیک هر یک از دوره های آموزشی و بر اساس فرمول‌ کوکران برآورد ش ...