عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 48

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اختلال املاء یکی از شایع ترین اختلالات یادگیری در بین دانش آموزان می باشد که 0/30 از تمام اختلال های یادگیری را به خود اختصاص داده است. این پژوهش با هدف مقایسه اثر بخشی روش آموزش مستقیم و آموزش چند رسانه ای بر اختلال املاء انجام شد. روش پژوهش از نوع پژوهش های آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون و گروه کنترل بود. پس از تهیه ابزارهای لازم برای این پژوهش یعنی نرم افزار آموزش املاء و آزمون املای کریمی(1389) و آزمون هوش وکسلر برای کودکان، تعداد 39 نفر دانش آموز دختر پایه سوم ابتدایی ب ...

اخلاق در زندگی انسان از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است زیرا انسانیت انسان وقتی شکل می گیرد که ارزشهای اخلاقی در وجود آن متبلور شود. هر انسانی را به میزان ظهور ارزشهای اخلاقی در افکار و گفتار ورفتار ارزیابی میکنند،اولین نمودی که ازیک شخص در جامعه ظاهر می شود اخلاق آن فرد است . لذاهدف این پژوهش طراحی و تولید برنامه چند رسانه ای آموزش فلسفه به کودکان و بررسی تاثیر آن بر رشد اخلاقی آنها می باشد . بدین منظور 50 نفر از دانش آموزان دختر پایه سوم ابتدایی به روش نمونه گیری تصادفی خوش ...

پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر آموزش چندرسانه ای بر رشد مهارت های اجتماعی دانش آموزان درخودمانده پای? اول ابتدایی شهر تهران در سال تحصیلی 92 – 1391 صورت پذیرفته است. روش تحقیق از نوع شبه آزمایشی و جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان درخودمانده پایه اول ابتدایی شهر تهران بود ، که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس 16 نفر از دانش آموزان انتخاب و بصورت تصادفی به دوگروه کنترل و آزمایش تقسیم شدند. ابزار جمع آوری داده ها در این پژوهش، پرسشنامه رشد مهارت های اجتماعی کرامتی (1381) ...

این پژوهش به صورت کمی اثرات آموزش از طریق چند رسانه ای آموزشی و روش مشارکتی را بر یادگیری و یادداری با هم مقایسه نموده است. هدف اصلی این پژوهش نیز بررسی و مقایسه این دو نوع روش بوده است. به همین منظور برای این پژوهش دو فرضیه اصلی مورد آزمون قرار گرفت. نوع پژوهش آزمایشی پیشنهاد شد و همینطور نمونه ای به صورت تصادفی ساده به حجم 75 نفر از دانش آموزان دختر پایه دوم ابتدایی شهر اراک در سال تحصیلی 91-90 انتخاب گردید که در دو گروه چند رسانه ای و مشارکتی به مدت شش هفته تحت آموزش قرار ...

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی روایت گری خاطرات اخلاقی شهدا به شیوه چند رسانه ای آموزشی بر هوش اخلاقی دانش آموزان پیش دانشگاهی شهر کرمانشاه انجام گردید. روش پژوهش شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بوده است. جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی شهرستان کرمانشاه در سال تحصیلی 1392-1393 بود. در این تحقیق حجم نمونه 30 مورد ( 15 مورد گروه آزمایش و 15 مورد گروه کنترل) با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. برای سنجش هوش ...

این پژوهش با هدف ارزشیابی و مقایسه تعامل در چندرسانه های آموزشی درس ریاضی پایه اول راهنمایی در سال 89-88 انجام شد . سوال اصلی این پژوهش عبارت بود از : آیا محتوای علمی - آموزشی چند رسانه های آموزشی درس ریاضی پایه اول راهنمایی، از تعامل مناسب با یادگیرنده، برخوردار هستند و به صورت رسانه های تعاملی تولید می شوند؟در این پژوهش از روش تحلیل محتوا استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش را چندرسانه های آموزشی درس ریاضی پایه اول راهنمایی تشکیل دادند، که به دلیل اندک بودن این چندرسانه ای ها ...

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر چندرسانه‌ای با رویکرد ساختن‌گرایی پروژه محور بر یادگیری، یادسپاری، کاربست آموخته‌ها و انگیزه هنرجویان پایه دوم رشته کامپیوتر انجام گرفته است. روش پژوهش نیمه تجربی است. جامعه پژوهش را دانش‌آموزان پسر پایه دوم هنرستان در رشته کامپیوتر شاخه فنی و حرفه‌ای و کاردانش شهرستان بیرجند تشکیل می‌دهند. از بین جامعه تحقیق دو گروه آزمایش و گواه (کلاس) 25 نفره به عنوان گروه نمونه و به شیوه‌ی نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. گروه آزمایش با استفاده از شیوه چندرسان ...

پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر چندرسانه ای مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی مریل در میزان یادگیری و یادداری درس علوم اول راهنمایی شهر تهران در سال تحصیلی 91-1390 صورت پذیرفته است . روش پژوهش، شبه آزمایشی و از طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود . جامعه آماری کلیه دانش‌آموزان پسر پایه اول راهنمایی شهر تهران بود، این پژوهش ، منطقه 2 آموزش و پرورش بصورت هدفمند و 30 نفر از دانش‌آموزان و مدرسه پسرانه شهید جهانی نسب بصورت نمونه تصادفی خوشه ای انتخاب و اجرا گردید .در روش اجرای ...

هدف از این پژوهش تولید چندرسانه ای آموزشی دیکته یار و اثربخشی آن بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با ناتوانی یادگیری املای پایه ی دوم ابتدایی شهر اراک بود. بنابراین روش پژوهش نیمه آزمایشی و از نوع کاربردی بود. جامعه ی آماری این پژوهش شامل کل دانش آموزان با ناتوانی یادگیری املا در پایه ی دوم ابتدایی و مراجعه کننده به مراکز ناتوانی های یادگیری شهر اراک بود. نمونه گیری به روش تمام شمار بود و شامل 39 دانش آموز با ناتوانی یادگیری املا می شد. از این تعداد به تصادف 20 نفر در گروه آزما ...