عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 301

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پیشرفت علم پزشکی و بهبود روشهای تشخیص و درمانی تخصص ، نیاز به پردازش هر چه دقیق تر اطلاعات بهداشتی - درمانی را موجب گردیده است . بدین جهت مدیریت اطلاعات مربوط به مرگ ( ذخیره سازی ، بازیابی ، طبقه بندی و پردازش این اطلاعات ) ، از موارد حائز اهمیت برای مسئولین میباشد. آمارهای مرگ و میر همیشه برای یک سیستم مراقبت بهداشتی اطلاعات مهمی بوده اند. این آمارها نه تنها مقیاسی برای ارزیابی وضعیت بهداشتی جامعه هستند ، بلکه بکارگیری آنها در پیش بینی نیازهای بهداشتی جوامع ، برنامه ریزی خدم ...
نمایه ها:
تهران | 
1378 | 

این پژوهش به منظور بررسی میزان تکمیل مدارک پزشکی در بیمارستانهای عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهر شیراز در نیمه اول سال 1377 صورت گرفته است . جامعه مورد پژوهش به صورت نمونه‌گیری تصادفی منظم از میان پرونده‌های بیماران ترخیص شده از بخشهای بستری دو بیمارستان عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز انتخاب گردیده و در مجموع 370 پرونده مورد بررسی قرار گرفت . ابزار گردآوری داده‌ها 7 چک لیست بوده است و به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از روشهای آمار توص ...

در این پژوهش ، نظرات مسئولین و دست‌اندرکاران وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاههای علوم پزشکی در مورد طرح ادغام سازمانهای منطقه‌ای بهداشت و درمان در دانشگاههای علوم پزشکی بررسی شد. مطالعه از نوع توصیفی و تکنیک جمع‌آوری اطلاعات شامل پرسشنامه و مصاحبه حضوری بود. جمعیت مورد مطالعه شامل مدیران اجرائی، کارشناسان وزارت بهداشت ، روسای دانشگاهها، معاونین اعضای هیات علمی و مدیران گروهها می‌باشد. تعداد 127 نفر به صورت نمونه‌گیری آسان و غیراحتمالی از دانشگاههای مختلف انتخاب شد ...

این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی است که به منظور تعیین و مقایسه میزان یادگیری مهارتهای پرستاری دانشجویان کارشناسی پیوسته دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی شهید بهشتی با استفاده از دو الگوی آموزشی معلم مدار و فرد مدار در سال تحصیلی 78-77 انجام گرفت . ...

امروزه آموزش پزشکی آموزشی است هدفمند و نیاز به تدوین اهدافی جهت برنامه های آموزشی توسط همه دست اندرکاران آموزش پزشکی احساس گردیده است. همین امر مسئولین اموزش بالینی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران را بر آن داشت تا نسبت به تدوین اهداف آموزشی 20 گروه آموزش بالینی اقدام نمایند. در این تحقیق سعی کرده ایم میزان تغییری که بخشهای داخلی بیمارستانهای امام خمینی و دکتر شریعتی در کارورزان ایجاد کرده اند یا در واقع میزان دستیابی کارورزان به اهداف تدوین شده توسط گروه را مورد سنجش ...

درقسمت اول پژوهش ، قوانین مربوط به حقوق بیمار در ایران با منشور حقوق بیمار(از نظر انجمن بیمارستانهای آمریکا"AHA "، اتحادیه آزادیهای مدنی آمریکا "ACLU "و انجمن ملی پرستاری "NLN " که از طرف بسیاری از کشورها پذیرفته و قوانینی در این رابطه تصویب شده است)مقایسه شده است . در طی بررسی، پژوهشگر به این نتیجه رسید که در قوانین ایران مجموعه منسجمی تحت عنوان (مجموعه حقوق بیمار) وجود ندارد ولی در قسمتهای مختلف قوانین و مقررات وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی، قوانینی در مورد مراقبت ، را ...

نگارش پایان نامه فرصت مناسبی است تا دانشجو بتواند در طول دوره تحصیلی با چگونگی انجام تحقیق آشنا شود. ای مطالعه به منظور مقایسه کیفیت پایان نامه های دوره دکتری عمومی پزشکی، 14 دانشگاه علوم پزشکی در دو مقطع تحصیلی 71-1370 و 78-1377 انجام گرفت. تعداد 817 پایان نامه (410=71-1370 و 407=78-1377 ) به صورت تصادفی از میان 4240 پایان نامه انتخاب شد. نسخه اصلی پایان نامه ها، مطالعه و امتیاز اجزای تشکیل دهنده هر کدام با استفاده از یک فرم اطلاعاتی تعیین شد. داده ها با استفاده از آزمون ه ...
 
هدف و نقش عمده آموزش عالی تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص مورد نیاز بخش های جامعه است.آموزش پزشکی بخشی از نظام آموزش عالی است که با حیات انسانها سروکار دارد. لذا توجه به جنبه های کمی و کیفی آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با توجه به پیشرفت سریع علم و تکنولوژی و نیازهای در حال تغییر جامعه، آموزش پزشکی باید فرآیندی متحول داشته باشد تا فارغ التحصیلان دارای توانمندی حرفه ای بوده و تبحر کافی داشته باشند. یکی از عوامل عمده که می تواند آموزش را از حالت ایستا به مسیری پویا و با کیف ...