عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2911

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف اصلی این پژوهش شناسایی و اولویت بندی شایستگی‌های حرفه‌ای مورد نیاز هنرآموزان فنی و حرفه‌ای از منظر هنرآموزان، کادر مدیریتی و هنرجویان فنی و حرفه‌ای بود. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است که شامل 79 شایستگی حرفه‌ای در هشت مولفه می‌باشد. روایی این ابزار به روایی محتوایی رسیده و جهت تعیین پایایی پرسشنامه از روش بازآزمایی، همچنین از روش آلفای کرونباخ برای محاسبه همسانی و هماهنگی درونی آزمون‌هایی که خصیصه‌های مختلف را اندازه گیری می‌کنند، استفاده گردید. در نهای ...

پژوهش میان‌رشته‌ای، پژوهشی است که طی آن پژوهشگران رشته‌های مختلف، با اطلاع از فعالیت یکدیگر و داشتن همکاری و هماهنگی با یکدیگر و تلفیق روش‌ها، مفاهیم و نظریه‌های رشته‌های مختلف به طور مشارکتی و تعاملی به پژوهش راجع به یک مسئله مشترک می‌پردازند و نتایج کار خود را در گزارش‌های مشترک ارائه می‌کنند. هدف اصلی این پژوهش تبیین جامع پژوهش میان‌رشته‌ای، و ارائه راه‌کار‌هایی برای توسعه و تداوم آن بوده‌است. این پژوهش از نوع پژوهش‌های کاربردی محسوب می‌شود و طی چند مرحله و با روش توصیفی- ...

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر آموزش مشاوره و روانشناسی سلامت بر نگرش دانشجویان پزشکی نسبت به بیمار و بیماری انجام گرفت. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه دانشجویان پزشکی در حال تحصیل دانشگاه شهید بهشتی و آزاد در سال تحصیلی 91-92 می شود. نمونه مورد نظر شامل 30 نفر از دانشجویان بودند (15 نفر طرح ریفورم از دانشگاه شهید بهشتی و 15 نفر طرح غیر ریفورم از دانشگاه آزاد) که به شیوه در دسترس انتخاب شدند و سپس بصورت تصادفی در دو گروه 15 نفره جایگزین شدند. در نهایت، به علت افت آزمودنی نمونه پژ ...

این پژوهش با دو هدف اصلی؛ 1- شناسایی موانعی که در گسترش فرهنگ استفاده از خدمات راهنمایی و مشاوره موثر می باشند. و 2- شناسایی راهکارهایی برای توسعه فرهنگ استفاده از خدمات راهنمایی و مشاوره در بین دانش آموزان پایه ی اول دبیرستان های دخترانه ی منطقه 7 آموزش و پرورش شهر تهران انجام گرفت. این تحقیق از نوع تحقیقات زمینه یابی است. روش این تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است. گروه نمونه این تحقیق شامل مدیران و معاونان پرورشی 32 نفر، مشاوران 24 نفر و 297 نفر دانش آموزان را تشکیل می دهد.که ...

در تاریخ بیش از سه هزار ساله ایران، با شخصیت های بزرگی رو به رو می شویم که نظریاتی را در مورد انسان و تربیت او بیان کرده اند. یکی از این شخصیت ها زرتشت است. این پژوهش بر این است که این آیین از مبانی فلسفی ویژه ای برخوردار است. در همین راستا مبانی هستی شناختی، جهان شناختی و انسان شناختی آیین زرتشت مورد بررسی قرار گرفته است و آموزه های تربیتی که از این مبانی استخراج می شوند، ارائه شده اند. از ویژگی های آموزه های زرتشت تأکید بر پیوند منطقی میان نظر و عمل است. ضرورت نظام سازی و ا ...

تحقیق حاضر با عنوان بررسی تحلیلی و تطبیقی سیر تطور اهداف آموزش و پرورش سنتی و مدرن در ایران، با این هدف انجام شده است تا نگاهی اجمالی داشته باشد به اهداف آموزش و پرورش ایران از دوران قاجار تا پیروزی انقلاب اسلامی، و به این سوالات پاسخ دهد1- آموزش و پرورش سنتی ایران (مکتبخانه های دوران قاجار) چه اهدافی را دنبال می کرد؟2- اهداف آموزش و پرورش جدید در ایران (از دوره ی قاجار تا پیروزی انقلاب اسلامی) چه سیر تطوری را پیموده است؟ 3- شباهت ها و تفاوت های اهداف آموزش و پرورش سنتی (مکتب ...

در اين تحقيق رفتار مديران با توجه به مؤلفه‌هاي عقلانيت در سند تحول راهبردی نظام تربیت رسمی و عمومی جمهوري اسلامي‌ايران در افق چشم انداز و مجموعه مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران كه شامل: تعقل و تفکر، خلاقیت و ابتکار، منطقی بودن، اقتدارگرایی، انتقاد پذیری، گفتگو، و استدلال کردن است، توسط دبیران ارزيابي گردیده است، تا معلوم گردد رفتار آنان با وضعيت مطلوب چقدر فاصله دارد. جامعه آماري اين پژوهش، معلمان و مديران مقطع راهنمايي پسرانه مدارس دولتي شهر ...

این پژوهش با عنوان«تحلیل محتوای کتاب های فارسی (بخوانیم و بنویسیم) دوره ی ابتدایی از نظر میزان ارتباط آن با مفاهیم آموزش شهروندی»انجام گرفته است. جامعه آماری، کلیه کتاب های دوره ی ابتدایی است. نمونه آماری، کتاب های فارسی(بخوانیم و بنویسیم) پنج پایه ابتدایی می باشد. هدف پژوهش تعیین فراوانی کاربرد مفاهیم آموزش شهروندی در تدوین محتوای کتاب های فارسی دوره ی ابتدایی(بخوانیم و بنویسیم) در حیطه دانش، ارزش ها و نگرش ها و مهارت هاست. روش پژوهش از نوع تحقیق توصیفی است و در گروه پژوهش ه ...

تحقیق حاضر با عنوان مقایسه دیدگاه های علامه جعفری(ره) و هری برودی درباره تربیت زیبایی شناختی انجام شده است. در این پژوهش نوع تحقیق «بنیادی – کاربردی» و روش تحقیق تحلیل محتوا از نوع تحلیلی – مقایسه ای و روش گردآوری اطلاعات «کتابخانه ای» و ابزار آن «فیش برداری» است. برای تحلیل و گردآوری اطلاعات کارهای زیر را به ترتیب انجام شده است: ابتدا کتاب های مرتبط با موضوع ، که توسط برودی و علامه جعفری(ره) نوشته شده بود ، جمع آوری و انتخاب شد. این کتاب ها شامل کتاب «زیبایی و هنر از دی ...