عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2911

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف اصلی این پژوهش شناسایی و اولویت بندی شایستگی‌های حرفه‌ای مورد نیاز هنرآموزان فنی و حرفه‌ای از منظر هنرآموزان، کادر مدیریتی و هنرجویان فنی و حرفه‌ای بود. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است که شامل 79 شایستگی حرفه‌ای در هشت مولفه می‌باشد. روایی این ابزار به روایی محتوایی رسیده و جهت تعیین پایایی پرسشنامه از روش بازآزمایی، همچنین از روش آلفای کرونباخ برای محاسبه همسانی و هماهنگی درونی آزمون‌هایی که خصیصه‌های مختلف را اندازه گیری می‌کنند، استفاده گردید. در نهای ...

هدف از این پژوهش بررسی تربیت و مقایسه آن از دیدگاه دین اسلام و آیین زرتشت برای رسیدن به رستگاری است و بیان می دارد تربیت در دین الهی اسلام می تواند همه افراد جهان را آن طور که شایسته است تربیت نماید ، ضمن آنکه آخرین و کامل ترین و بهترین دین در تأمین سعادت بشری می باشد . از سویی آیین زرتشت شباهت هایی به دین اسلام دارد. این تحقیق در پی یافتن نقاط مشترک و متمایز دین اسلام و آیین زرتشتی در تربیت برای رسیدن به رستگاری است و در گام آخر، سعی دریافتن ریشه و منشأ الهی دین اسلام و آیین ...

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر آموزش مشاوره و روانشناسی سلامت بر نگرش دانشجویان پزشکی نسبت به بیمار و بیماری انجام گرفت. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه دانشجویان پزشکی در حال تحصیل دانشگاه شهید بهشتی و آزاد در سال تحصیلی 91-92 می شود. نمونه مورد نظر شامل 30 نفر از دانشجویان بودند (15 نفر طرح ریفورم از دانشگاه شهید بهشتی و 15 نفر طرح غیر ریفورم از دانشگاه آزاد) که به شیوه در دسترس انتخاب شدند و سپس بصورت تصادفی در دو گروه 15 نفره جایگزین شدند. در نهایت، به علت افت آزمودنی نمونه پژ ...

استفاده از تشبیه و تمثیل، از دیر زمان یکی از ساده‌ترین و موثرترین راه‌های تربیتی بوده است. لذا نویسندگان و گویندگان، برای آسان ساختن درک مطالب پیچیده و یا زیبایی کلام از تشبیه و تمثیل بهره برده و از این طریق، مقصود خویش را به مخاطب منتقل نموده، او را به اندیشه وا می‌دارند. بی گمان، قرآن برای گروه خاصی نازل نشده، بلکه کتابی جهانی است. بنابراین باید مراد خود را به نحوی عرضه دارد که همه انسان ها تا روز قیامت آن را درک کنند. یکی از بهترین روش هایی که می تواند معارف عقلی و مفاهیم ...

تعيين يك نقطه آغاز براي مدرنيته همچون پست مدرنيته و ساير رويكردهايي كه در قسمتي از تاريخ بشر تكوين يافته‌اند اهميت زيادي ندارد آنچه مهم و روشن است تأثيري است كه اين دو رويكرد در ابتدا از انديشه‌هاي تحول آفرين و سنت شكن چون رنسانس و روشنگري گرفته است. هدف از انجام اين تحقيق بررسي و مقايسه دو رويكرد مدرنيسم و پست مدرنيسم در آموزش و پرورش است. روش تحقيق مورد استفاده با توجه به ماهيت موضوع روش اسنادي مي‌باشد و اطلاعات مربوط از طريق كتابها، مجلات تخصصي، مقالات و چكيده مقاله جمع‌آ ...

پژوهش حاضر برای پاسخگویی به سه سوال زیر تدوین شده است: 1-عوامل موثر در تقویت ارزش های دینی دانش آموزان دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران کدامند ؟ 2-هریک از این عوامل، مرکب از چه شاخص هایی است ؟ 3-ترتیب اولویتِ مولفه ها و شاخص های مذکور چگونه است ؟ این پژوهش از نوع پیمایش مقطعی است و براساس روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و فرمول تعیین حجـم نمونه، تعداد 210 نفر حجم نمونه پژوهش تعیین گـردید، سپس پرسشنامه 72 سوالـی محقق ساخته بر روی آنان اجـرا و براساس آزمـون تحـلیل عام ...

هدف از انجام این پژوهش، بررسی و تبیین رویکردهای فلسفه تربیتی معلمان ابتدایی شهر مشهد و نقش نگرش انسان شناسی معلمان در انتخاب روش تدریس و مبانی تربیتی آنان بوده است. جامعه آماری این تحقیق 4000 نفر از معلمان مدارس ابتدایی شهر مشهد می‌باشد که 197 نفر به طور تصادفی از روش خوشه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. این تحقیق از نوع توصیفی – پیمایشی بوده و برای انجام آن از سه نوع پرسشنامه برای سنجش فلسفه تربیتی معلمان، روش تدریس و نگرش انسان شناسی آنان استفاده شده است.نتایج نشان می‌دهد که ...

هدف پژوهش حاضر، بررسی میزان بهره گیری محتوای کتاب های علوم پنجم و ششم ابتدایی از مراحل و مهارت های ضروری حل مسئله (رویکرد حل مسئله)، به روش تحلیل محتوا بود. جامعه ی این پژوهش، کتاب های درسی علوم پنجم و ششم دوره ابتدایی در سال تحصیلی 1392- 1391 می باشد و نمونه گیری صورت نگرفته است. ابزار تحقیق در این پژوهش عبارت بود از جداول مقوله بندی تحلیل محتوا، که توسط امیراحمدی و همکاران (1391)، و بر اساس مراحل و مهارت های حل مسئله، از کتاب ها و پژوهش های متعددی استخراج شده است و با پژوهش ...

این تحقیق تحت عنوان تبیین فلسفه ی حج و دلالت های تربیتی آن است و به دنبال پاسخگویی به سوالات- 1:ماهیت حج با توجه به آموزه های دینی اسلام چیست؟- 2ضرورت و اهداف حج با توجه به آموزه های دینی اسلام چیست؟- 3اصول حاکم بر حج چیست؟ 4-اثرات تربیتی حج بر روی افراد و در جامعه چگونه است؟ که با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی انجام گردیده است. و نتایج تحقیقات نشان می دهد که حج میعاد با حضرت ابراهیم) ع (و تداوم بخش خط توحید و فراهم کننده ی زمینه ی ارتقاء انسان به سوی عالم معنا و محور رهایی و ...