عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 21

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

نگاهی به روند مطالعات اخیر در تاریخچه ی آموزش زبان دوم، حاکی از فاصله گرفتن آنها از روش های آموزش سنتی بوده که در آن هیچ گونه تبادل و گفت و شنود متقابلی میان دانش آموز و معلم به چشم نمی خورد، و هم چنین تمایل آنها به سمت آموزش انتقادی را نشان می دهد. آموزش انتقادی در تاریخچه ی آموزش زبان دوم، الگوی نسبتاً جدیدی است که کلاس های آموزشی را به حیطه ی وسیع اجتماعی مربوط می سازد و از این رو در کانون توجه محققان قرار گرفته است. در آموزش انتقادی به دانش آموزان فرصت داده می شود تا در ب ...

با ظهور روشهایی که به دنبال تساوی و برابری در جامعه هستند، آموزش انتقادی از اهمیت ویژه ای در نظام های آموزشی در دنیا بر خوردار شده است. آموزش انتقادی با احترا م گذاشتن به همه دیدگاههای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دانشجویان و اساتید به دنبال برقراری عدالت و برابری در نظام آموزشی می باشد (کینچلو، 2008). هدف اصلی این تحقیق بررسی استفاده از آموزش انتقادی در دروس انگلیسی برای اهداف ویژه در دانشگاه های ایران است. همچنین، این تحقیق به دنبال یافتن ارتباط بین سبک آموزش اساتید و استفاده ...

در طول فرایند خواندن زبان آموزان گاهی از راهبردهای نامناسبی برای درک مطلب استفاده میکنند و بعضی عوامل بر استفاده آنها از این راهبردها تاثیر میگذارد که شاید تفکر انتقادی یکی از این عوامل باشد. هدف پایان نامه حاضر بررسی راهبردهایی 1 است که زبان آموزان ایرانی، در حین خواندن متون انگلیسی، بیشتر استفاده می کنند و اینکه آیا بین تفکر انتقادی 2 آنها و استفاده آنان از راهبردهای خواندن 3 هیچ گونه رابطه معناداری وجود دارد یا خیر. یافتن یک تفاوت معنادار بین تفکر انتقادی زبان آموزان د ...

امروزه اينترنت با تمامي امكانات مربوط به خود، به طور روزافزون در حال نفوذ در زمينه آموزش زبان مي‌باشد و معلمين، زبان آموزان و طراحان مواد درسي اغلب از مزاياي آن بهره مند مي‌گردند. همچنين آموزش انتقادي در مقايسه با قبل، توجهات بيشتري را به خود معطوف داشته است. سئوالي كه مطرح مي‌شود اين است كه آموزش انتقادي تا چه ميزان از اينترنت و پتانسيل‌هاي مربوط به آن سود جسته است. اين مطالعه بر آن است كه تأثير آموزش انتقادي همراه با اينترنت را برروي انگيزه و خواندن انتقادي زبان آموزان بررس ...

پژوهش حاضر با عنوان « بررسی وضعیت مهارت تفکر انتقادی در دانشجویان و چگونگی آموزش آن از سوی اساتید دانشگاه درنظام آموزش عالی ( مطالعه موردی دانشگاه مازندران مجموعه پردیس» بوده است. این پژوهش به دو شیوه کمی ( از نوع توصیفی ) و کیفی انجام شده است . جامعه آماری پژوهش شامل دو گروه (اساتید و دانشجویان ) بوده است و نمونه آماری دانشجویان به حجم 345 نفربا استفاده از فرمول کوکران و به صورت نمونه گیری طبقه ای به تفکیک سال ورودی ،جنس و دانشکده انتخاب و با استفاده از آزمون مهارت تفکر انتق ...

اوج گرفتن مباحث در محیط های آکادمیک درباره مکتب انتقادی به عنوان یکی از مکاتب متاخر، توجه به مباحث مربوط به آن در حوزه تعلیم و تربیت را نیز در پی داشته است. درونمایه مکتب انتقادی در حوزه تعلیم و تربیت را می توان در نارضایتی از وضع موجود نظام های آموزشی و تلاش برای انجام اصلاحات دانست. مایکل اپل، به عنوان یکی از چهره های شاخص مکتب انتقادی در شاخه تعلیم و تربیت، بر این باور است که از تعلیم و تربیت باید به عنوان وسیله ای برای انتقال مفهوم انتقاد به مدرسه بهره برد؛ اما از آن جا ک ...

آموزش انتقادی بعنوان یک روش پسامدرن و نمونه نسبتا جدید در تفکر آموزشی از تئوری انتقادی سرچشمه می گیرد. تئوری انتقادی با این فرضیه آغاز شد که که روابط اجتماعی با نابربابری آمیخته شده اند و این مسئولیت حردمندان است که روابط قدرت را تشخیص و مورد خطاب قرار دهند. این مطالعه تلاشی بود تا نظر معلمین ایرانی را در سطوح ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان راجع به اصول آموزش انتقادی را بررسی کند. با استفاده از مقیاس اصول آموزش انتقادی تهیه شده توسط ایلماز در سال 2009 بعنوان ابزار مطالعه، تفاو ...

آموزش انتقادی نظریه ی سیاسی اجتماعی جدیدی در رابطه با زبان شناسی و آموزش زبان پدید آورده که آغازگر تاثیری در آموزش زبان انگلیسی به زبان آموزان غیر بومی بوده است. در این مطالعه رابطه ی بین دیدگاه آموزش انتقادی معلمان ایرانی و موفقیت حرفه ای آنها بررسی گردید. برای این منظور دیدگاه آموزش انتقادی 76معلم ایرانی بوسیله ی ابزار ”اندازه گیری دیدگاه آموزش انتقادی) Yilmaz2009)“ و موفقیت حرفه ای آنها توسط دانش آموزان آنها از طریق پرسشنامه ی ”مدرسان موفق ایرانی Moafian and Pishgam ...

تحقیق حاضر به منظور بررسی اهمیت بالا بردن تفکر انتقادی دانشجویان زبان از طریق تدریس برخی از تکنیک های تحلیل انتقادی کلام طراحی شده است. هدف این تحقیق بررسی هر گونه تغییر در توانایی دانشجویان زبان انگلیسی مقطع کارشناسی در پی بردن به لایه های نهان معنای موجود در متون، بررسی هر گونه تغییر در نگرش آنها نسبت به یادگیری زبان انگلیسی و همچنین تغییر در آگاهی انتقادی زبان آنها قبل و بعد از تدریس خواندن انتقادی از طریق تکنیک های تحلیل انتقادی کلام می باشد. به این منظور سه جفت گزارش خبر ...