عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 67

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

آموزش و پرورش استثنائی / ویژه، نشانه گسترش توجه به تفاوت‌های فردی است، چرا که به لحاظ ویژگی انسان و تفاوت‌های فردی باید هر فردی به فراخور توان ذهنی و جسمی، نیازها، استعدادها و علایق خود از آموزش و پرورش خاصی بهره گیرد. در این میان، برنامه درسی به عنوان یکی از زیر نظام‌های اصلی نظام تربیت رسمی و عمومی در جهت پشتیبانی از جریان تربیت، انجام رسالت و کمک به تحقق اهداف و کارکردهای این نظام در زیر نظام آموزش و پرورش استثنایی جایگاه خاصی دارد. هدف این رساله در بخش اول، تجزیه و تحلیل ...

پژوهش حاضر باهدف ارزشیابی ازدوره کوتاه مدت ضمن خدمت معلمان استثنایی دوره ابتدایی دردرس علوم وتعیین میزان دستیابی به اهداف دوره موردنظر می باشد. دراین پژوهش جامعه آماری شامل کلیه معلمان ابتدایی مدارس استثنایی، اعم ازرسمی ،قراردادی وپیمانی است که تعداد آنها150نفربوده است.ازاینرو،باتوجه به تعدادنسبتا کم معلمان شرکت کننده دراین دوره، کلیه این معلمان موردبررسی قرارگرفتند. دراین پژوهش ازیک پرسشنامه محقق ساخته ویک فرم مشاهده جهت گردآوری داده هااستفاده شد. تجزیه وتحلیل داده های ...

پژوهش حاضر تحت عنوان " بررسي تطبيقي سياستها، اهداف و تشكيلات آموزش و پرورش استثنايي در كشورهاي آمريكا، هند وايران " به مقایسه تطبیقی نظام آموزش و پرورش استثنایی در جهت بهبود آموزش و پرورش کودکان استثنایی وارائه راهکارهای مناسب، به تحلیل و بررسی اهداف، سیاستها و ساختار و تشکیلات نظام های آموزش و پرورش استثنایی در سه کشور آمریکا، هند و ایران می پردازد. سوالات پژوهش عبارتند از : 1. ساختار و تشكيلات آموزش و پرورش كودكان استثنايي در آمريكا، هند و ايران چگونه است؟ 2. اهداف آموزش ...

تولد كودك عقب ماندة ذهني به عنوان يك بحران مي تواند بر ارتباط و عملكرد خانواده اثر بگذارد و خانواده هايي مي توانند با بحران ها به خوبي سازگار شوند كه روابط مؤثر و پايدارتري داشته باشند و در ايفاي نقش هايشان انعطاف پذير باشند. هدف از اين پژوهش بررسي تأثير آموزش مهارتهاي ارتباطي بر سازگاري اجتماعي مادران داراي كودك عقب مانده ذهني در شهرستان اردبيل است. پژوهش حاضر از نوع آزمايشي با طرح پيش آزمون پس آزمون با گروه كنترل است. جامعة آماري اين پژوهش را مادران كودكان عقب ماندة ذهني آ ...

هدف این پژوهش، بررسی تطبیقی سیر تحولات آموزش و پرورش استثنایی در کشورهای آلمان، سوئد و ایران است. این پژوهش از نوع پژوهش های توصیفی ـ مقایسه ای می باشد و با استفاده از روش جرج بردی(که شامل 4 مرحله توصیف، تفسیر، همجواری و مقایسه می باشد)، به سوالات تحقیق پاسخ داده است. با توجه به گستردگی موضوع اهداف، قوانین، سیر تحول و تفاوتها و تشابهات آموزش و پرورش استثنایی را مورد تحقیق قرار داده ایم. جامعه مورد مطالعه پژوهش شامل آموزش و پرورش استثنایی آلمان، سوئد و ایران می باشد. ابزارگرد ...

از مسائل مهمی که در حیطه آموزش و پرورش کودکان استثنایی مطرح است، توجه به رویکردهای آموزشی مناسب در این زمینه می باشد. از این روهدف از این مطالعه، بررسی مبانی نظری رویکرد‌های تربیتی(جداسازی، عادی‌سازی وآموزش فراگیر) در حوزه تعلیم و تربیت کودکان استثنایی است که برای تبیین مبانی نظری از مستندات تاریخی، فلسفی، روانشناسی، قوانین بین المللی و... بهره گرفته شده‌است. روش پژوهش از نوع بنیادی و بصورت توصیفی- تحلیلی می باشد، که در حیطه پژوهش‌های کیفی قرار می‌گیرد. و برای این کار از ...

این پژوهش به‌منظور بررسی رابطه‌ی بین کیفیت زندگی و «عجین شدن با شغل» مربیان مدارس استثنایی استان قم صورت گرفته است. تحقیق، از نوع همبستگی است. ابزار تحقیق، سه پرسشنامه، شامل فرم کوتاه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت (1998)، « عجین شدن با شغل » اویانگ (2006)، و محقق‌ساخته برای بررسی ویژگی‌های فردی آزمودنی‌ها بود. جامعه آماری شامل 250 مربی استثنایی در دو گروه کم‌توان‌ذهنی و ناشنوا بود که 225 پرسشنامه صحیح به‌ روش سرشماری مورد تحلیل آماری قرار گرفتند. ابتدا رابطه‌ی بین دو مت ...

در پژوهش حاضر به بررسی و تحلیل رابطه ی بین دو متغیر سبک های رهبری تحولآفرین و تعاملگرا با فرهنگ سازمانی در مراکز کودکان استثنایی شهر تهران از دیدگاه کارکنان این مراکز پرداخته شده است . جامعهی آماری پژوهش کلیه ی کارکنان سازمان آموزش و پرورش شهر تهران د ر مقطع راهنمایی کودکان استثنایی بود که این کارکنان شامل 138 زن می باشد و به روش نمونه گیری هدفمند مورد پژوهش واقع شده اند. پرسشنامه رهبری تحول آفرین دارای پنج بعد رهبری فرمند، توجه و ملاحظه ی فردی، تحریک ذهنی، پاداش مشروط و ...

با نظر به اهمّیّت جایگاه خانواده در تعلیم و تربیت کودکان استثنائی ،این پژوهش بر آن است تا به تبیین فلسفه ی آموزش خانواده کودکان استثنائی بپردازد . در این پژوهش منظور از فلسفه آموزش خانواده کودکان استثنائی ، بیان چیستی، چرایی و چگونگی آن است . برای این منظور ، ابتدا به بیان نظریات و دیدگاه های مطرح شده در حوزه آموزش خانواده کودکان استثنائی پرداخته شده است، سپس با استفاده از روش تحلیلی (روش تحلیل دو دسته است: تحلیل منطقی و تحلیل زبانی . تأکید اصلی در تحلیل منطقی ، بر مسأله ی رو ...