عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1225

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

1 - سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت بسیار قابل توجه است (25 درصد سال 1368) اما از تولید ناخالص ملی بسیار کم است (4 درصد) و این نشان می‌دهد مادامیکه آموزش و پرورش به خزانه متصل است و فقط می‌خواهد مشکلاتش را از طریق خزانه حل کند موفق نخواهدبود. 2 - مطالعه اسناد و مدارک در مورد شیوه برآورد منابع مالی و انسانی مورد نیاز بخش آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه‌ای در برنامه اول توسعه (تجربه سال 1367) نشان می‌دهد که روش برنامه‌ریزی بخشهای مذکور از شمای کلی شماره 9 صفحه 330 پایان ...

این گزارش که به بررسی منابع و امکانات آموزش و پرورش اختصاص دارد. عوامل موثر بر عملکرد آموزش و پرورش را برمی‌شمارد که در بیان عوامل درونی موثر بر عملکرد آموزش و پرورش آمده است : غفلت از نقش زیربنائی و جایگاه اساسی آموزش و پرورش و عدم اهتمام به آن در جامعه، نارسائی قوانین و سازماندهی اجرایی کشور در تنوع بخشیدن به راههای تامین منابع مالی مورد نیاز بخش ، گسستگی میان نظام آموزش عالی و نظام آموزش و پرورش ، وجود ناهماهنگی بین رسانه‌های گروهی تبلیغی و فعالیتهایی که در مدارس صورت می‌گ ...
  
این بررسی به پژوهش در زمینه عوامل درونی و عوامل بیرونی موثر بر آموزش و پرورش استان زنجان پرداخته و در مورد آنها در طول تاریخ شکل گیری آموزش و پرورش استان بررسی کرده و سعی دارد کیفیت پویائی و نحوه تحول تشکیلاتی پرسنلی ، امکانات آموزشی و دانش‌آموزشی این استان را در طول دهه‌های گذشته بررسی نماید. به این ترتیب تغییرات تدریجی و یا مداوم و متوالی و یا ناگهانی و غیر مداوم آن و الگوهای رشد و توسعه آن را درمقایسه با سایر استانها بدست آورد و ویژگیهای هر مرحله از رشد و توسعه آموزش و پرو ...

هدف اصلی این پژوهش برآورد کارآیی درونی آموزش و پرورش استان خوزستان در مقطع متوسطه نظری و مقایسه آن با میانگین کارآیی درونی نظام آموزشی کشور طی سالهای تحصیلی 62-61 تا 73-72 می‏باشد. کارآیی اصطلاحی است که برای توصیف ارتباط میان داده‏ها و ستاده‏ها بکار می‏رود . داده‏ها یا دروندادها عبارتند از انواع مواد ، انرژی و اطلاعات به شکل تجهیزات و تسهیلات فیزیکی ، منابع مالی ، نیروی انسانی ،‌منابع مادی ، دانش و اطلاعات می‏باشد . ولی در آموزش و پرورش برای تسهیل کار معمولاً داده را با دانش ...

بررسی آماری نشان می دهد که در دهه 1380، تلفات جانی، صدمات جسمی و زیان های مالی ترافیکی ایران یکی از بالاترین آمارهای جهان در این زمینه بوده است. هدف محقق از انجام این تحقیق بررسی نقش تعامل نیروی انتظامی با آموزش و پرورش در ارتقای فرهنگ نظم و ایمنی ترافیکی کشور بود. برای انجام این تحقیق از روش ترکیبی (کمی-کیفی) استفاده شد. بخش کمی به روش توصیفی پیمایشی و بخش کیفی آن به روش تحلیل محتوا انجام شد. جامعه آماری شامل کارشناسان و خبرگان آموزشی وترافیکی کشور بود که از آن میان 90 نفر ب ...

ازنظر جامعه‌شناسی "توسعه" واقعیتی است اجتماعی و اقتصادی که از مجموعهء کنشهای عقلانی و منطقی افراد جامعه حاصل شده‌است . و آموزش و پرورش اولین و مناسبترین اقدام و راهبردی است که بوسیلهء آن می‌توان به عقلانی کردن اعمال و بهینه کردن رفتار انسانها پرداخت . دراین پژوهش با عنایت به تئوری فوق و تئوری "توسعه منابع انسانی "، نقش سطوح سه گانه آموزش رسمی (ابتدایی، متوسطه و عالی) در تبیین تحولات و پیشرفت کمی و کیفی مهمترین شاخصهای توسعه مورد بررسی قرار گرفته است . در چارچوب تئوریک و مدل ت ...

آموزش نقشی بسیار مهم و کلیدی در دستیابی به اهداف هر سازمان ایفا می‌کند و اهمیت آن در سازمانها و موسسات آموزشی بیشتر است . این تحقیق مسائل و مشکلات دوره‌های آموزش ضمن خدمت کوتاه مدت را مورد بررسی قرار داده است . در فصل اول طرح تحقیق ارائه شده است . در فصل دوم ادبیات تحقیق و پیشینه پژوهشی مطرح شده است . در فصل سوم روش تحقیق و جمع‌آوری اطلاعات بیان شده است . در فصل چهارم اطلاعات جمع‌آوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است . نهایتا" در فصل پنجم نتیجه تحقیق بیان شده است . نتایج ...