عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 175

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سرمایه‌گذاری در آموزش‌وپرورش یک عامل اصلی در توسعه همه جانبه است. تأمین سرمایه انسانی مستلزم انجام فعالیت‌های آموزشی است. سرمایه‌گذاری آموزشی از یکسو قابلیتهای نیروی انسانی را ارتقاء می‌بخشد و از سوی دیگر، نیروی کار را برای استفاده بهتر از فناوری جدید تولید مهیا می‌سازد و به‌این‌ترتیب راه رشد و توسعه‌ی همه جانبه را برای کشورها هموار می‌کند.این پژوهش، آسیب شناسی خصوصی‌ سازی در آموزش و پرورش ایران را بررسی کرد. سوال این پژوهش این است که جایگاه خصوصی‌سازی در اسناد رسمی آموزش و پ ...

آموزش فعالیتی است برای هدایت یا شکل دادن به جریان رشد . به عبارت دیگر، آموزش شکل دادن انسان به وسیله انسانهاست و دوره های آموزش ضمن خدمت به عنوان زنجیره انتقال آگاهیها ، اطلاعات و مهارتها ، موجب افزایش توانایی معلمان می گردد . در این راستا مجهز ساختن افراد یا معلمان به علم روز یکی از ضروریات تشکیل و راه اندازی دوره های آموزش ضمن خدمت است که هم اکنون در سطح وسیعی در سازمانها ، خصوصاً در آموزش و پرورش انجام می شود . ( ابراهیم زاده ، 1373،ص11 ). از آنجا که آموزش و پرورش به طور ...

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ویژگی‌های شغلی با بهره‌وری نیروی انسانی در کارمندان آموزش و پرورش شهرستان تربت حیدریه بود. بدین منظور گروهی متشکل از 130کارمند از بین کارمندان ادارات آموزش و پرورش تربت حیدریه و رباط سنگ به روش تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده های تحقیق با استفاده از دو پرسشنامه ویژگی‌های شغلی هاکمن و الدهام، شامل مولفه های استقلال، بازخورد، اهمیّت وظیفه، تنوع مهارت و هویّت وظیفه با ضریب پایایی 0/78 و پرسشنامه بهره‌وری نیروی انسانی تیلور و برنت، شامل مول ...

تحقيق حاضر تحت عنوان ارزشيابي دروني گروه آموزش و پرورش دانشگاه علامه طباطبايي تهران با هدف شناسايي كيفيت گروه و شناسايي نقاط قوت و ضعف آن براي تصميم گيري مدير گروه و اساتيد و مسئولين دانشكده و دانشگاه براي برنامه ريزي هاي آتي انجام گرديده است. اين پژوهش از لحاظ هدف پژوهش جزء تحقيقات كاربردي بوده و از حيث نحوه ي گردآوري داده ها در دسته تحقيقات توصيفي و پيمايشي قرار مي گيرد . در تحقيق حاضر با استفاده از ابزار پرسشنامه سعي بر آن شده از نمونه هاي آماري كه با روش سرشماري و در دست ...

هدف این پژوهش بررسی مبانی نظری جهانی شدن و اثرات آن بر اهداف کلی برنامه درسی نظام آموزش و پرورش ایران می باشد. در این رابطه سه نظریه مهم فلسفی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی که در آثار؛ والراشتاین (نظریه نظام جهانی)، مایر و بولی (نظریه سیاست جهانی) و رابرتسون (نظریه فرهنگ جهانی) بوده، در حوزه نظام آموزشی و برنامه درسی بررسی شده است. بازتاب هر نظریه در برنامه درسی نشان می دهد که جهت گیری برنامه درسی نظام های آموزشی به سمت جریانی از تکثر گرایی، توجه به خرده فرهنگها، توجه به هویت ملی ...

در پژوهش حاضر رابطه بین استرس شغلی و امنیت شغلی با عملکرد کارکنان در اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 شیراز در سال 90-1389 بررسی گردید . نمونه آماری این پژوهش به روش سرشماری کل کارکنان به تعداد 100 نفر در نظر گرفته شده است. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه استرس شغلی استاینمتز، پرسشنامه امنیت شغلی و پرسشنامه عملکرد کارکنان ترنیک می باشد. برای تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی، میانگین و انحراف استاندارد و از روش های آمار استنباطی ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون ...

این پژوهش در زمینه چگونگی آموزش تاریخ برای کودکان پیش دبستان می باشد که به مربیان کمک می کند این مفاهیم یعنی تاریخ را درکنار سایر مفاهیم به کودکان بیاموزند.جامعه آماری در این پژوهش شامل 134 مربی شهرستان کرمانشاه می باشد که براساس جدول مورگان تعداد نمونه به 114نفر رسیده است . نمونه گیری براساس شیوه تصادفی می باشد به همه مربیان پرشنامه داده شد و در پایان با ارائه الگوی پیشنهادی طرز اموزش این مفاهیم را ارائه می دهد. ...
نمایه ها:
 
هدف پژوهش: در پژوهش حاضر سعی بر آن شده است تا ضمن بیان مفهوم آموزش چند فرهنگی، وضعیت آموزش چند فرهنگی در مدارس ابتدایی شهر سنندج بررسی گردد که در این راستا میزان توجه محتوای کتاب های آموزشی مدارس ابتدایی به مفاهیم آموزش چند فرهنگی، میزان انطباق اهداف دوره ابتدایی با مولفه های آموزش چند فرهنگی ، میزان آشنایی معلمان دوره ابتدایی با مفاهیم آموزش چند فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت. روش تحقیق : این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی – پیمایشی است. جامعه آماری جهت بررسی س ...