عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 36

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

توسعه انسانی به معنی ارتقای توانمندی و ظرفیت نیروی انسانی و در نتیجه افزایش بهره وری فردی و اجتماعی او از طریق آموزش و حرفه آموزی است. امروزه کارشناسان توسعه اقتصادی بر این باورند که نیروی انسانی آموزش دیده و توسعه یافته مهمترین عامل تاثیر گذار در فرایند توسعه اجتماعی کشورهاست. به همین جهت آنها بیش از پیش بر سرمایه گذاری در توسعه منابع انسانی تاکید می نمایند. از طرف دیگر تحولات ناشی از جهانی شدن، رویکرد به توسعه منابع انسانی را تغییر داده و ویژگیهای نیروی انسانی توسعه یافته ...

مسئله آموزش نیروی انسانی شاغل دربخش صنعت در توسعه اقتصادی - اجتماعی کشور حائز اهمیت فراوانی می باشد.دراین طرح نظام آموزش کنونی نیروی انسانی صنعت مورد مطالعه قرار خواهد گرفت . ...

در این مقاله که حاصل تجارب عملی نگارنده در مرکز خدمات مشاوره ای شرکت فولاد مبارکه بوده و بر اساس تئوری عمل تدوین شده است، سعی بر آن است که مفهوم و ابعاد خدمات مشاوره ای، مفهوم و مولفه های توسعه منابع انسانی بیان و به تحلیل نقش خدمات مشاوره در ابعاد توسعه یافتگی کارکنان موسسات تولیدی پرداخته شود. ...

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران که بخش مهمی از صنایع کشور را تحت پوشش دارد دارای طرح‌های گوناگون برای توسعه و گسترش شاخه های مختلف صنعت است .باتوجه به اینکه نیروی انسانی مهمترین عنصر در توسعه و گسترش صنعت است ،طبیعتا آموزش این نیز از اهمیت ویژه ای برخورداراست .دراین تحقیق درنظراست فرایند آموزش نیروی انسانی طرح‌های توسعه ازطریق طراحی سیستم مشخصی ،مورد ارزیابی و کنترل قرار گیرد. ...

در این تحقیق رابطه به آموزش نیروی انسانی و کیفیت خدمات در آژانس‌های مسافرتی شهر یزد مورد بررسی قرار گرفت. با بررسی ادبیات نظری و مدل‌های مختلف آموزش نیروی انسانی و کیفیت خدمات، با کسب نظر خبرگان تحقیق، مدل LTSI و مدل سروکوال به ترتیب به عنوان مدل‌های اندازه‌گیری آموزش نیروی انسانی و کیفیت خدمات در آژانس‌های خدمات گردشگری شهر یزد برگزیده شدند. مولفه‌های مدل آموزش عبارت بودند از؛ "توانایی استفاده از دانش و مهارت، "انگیزه استفاده از دانش و مهارت"، "محیط کاری مناسب" و "ویژگی‌های ...

با به روی کار آمدن طرح جدید آرشیوها در سال 1358 آرشیوهای سازمان صدا و سیما قدم براه نظم و سامان گذاشت . عملکرد این واحد را در طی 8 سال می‌توان به صورت زیر خلاصه کرد. -1 بررسی وضعیت آرشیوها و برآورد نیازها و توانایی‌های هر آرشیو. -2 طراحی الگوی واحد برای سازماندهی آرشیوها، از طریق استاندارد نمودن قوانین فهرستنویسی و رده‌بندی و تهیه سرعنوانهای فارسی خاص آرشیوها. -3 طراحی شیوه‌های جدید سازماندهی در آرشیوهای عکس و اسلاید. -4 پاسخگوئی به نیاز مراجعین از بخش‌های تولید و پخش همزمان ...

قلمرو پژوهش مرکز تربیت مربی سازمان فنی و حرفه ای واقع در کرج می باشد. رساله حاضر با محوریت پنج شاخص در زمینه آموزش انجام گرفته است که عبارتند: 1- نیازسنجی2-تبدیل نیازهای اولیت بندی شده به اهداف آموزشی 3- نحوه انتخاب محتوای 4- نحوه ارزشیابی 5-اعتبار بخشی فرآیند آموزش با توجه به اینکه روش پژوهش در این تحقیق توصیفی، پیمایشی است با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته با 62 گویه نقطه نظرات جامعه آماری یعنی مربیان و اساتید آنها که در دوره های آموزش ضمن خدمت شرکت می کنند در وضعیت موجود ...

در این نوشتار کیفیت آموزش در سیستم موجود بررسی می شود. در ابتدا رابطه توسعه و آموزش سپس آموزش و پرورش نیروی انسانی به عنوان یکی از اوامل موثر بر توسعه اجتماعی و اقتصادی بررسی می شود. به ویژگی های کیفیت و مشکلات آموزش در وضعیت کنونی پرداخته می شود سپس با نگرش فرایندلی مدل مناسبی ارایه می شود. آموزش یکی از ارکان اساسی و حیاتی فعالیت اجتماعی است. توسعه و پیشرفت در ابعاد مختلف وابسته به آموزش و متناسب با اهمیت قائل شده برای آن است، اما پرداختن به آموزش بدون توجه به نتایج آن قطعا ...

شروع بهره‌برداری فرآیندهای شیمیایی نقطه عطفی در روند ایجاد کارخانه‌ها و پالایشگاه‌های مربوط است و برحسب تجربه ، قانونمندی خاصی یافته و سعی در فرموله کردن آن شده است . بارها در این مرحله از کار صنایع شیمیایی شاهد سردرگمی ، بی برنامه‌گی ، اتلاف وقت و سرمایه ، تولید نامرغوب حداقل برای مدتی و بروز مخاطراتی بوده‌ایم . تاکید این مقاله علی‌الخصوص بر مسئله آموزش نیروی انسانی برای بهره‌برداری است که کمتر مورد توجه صاحبان و مدیران این گونه صنایع است . در کل می‌توان گفت که مطالب این مقا ...