عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امروزه آموزش و پرورش از اهمیت خاصی در جوامع پیشرفته و در حال توسعه برخوردار است زیرا سنگ زیرین و بنای پیشرفت و توسعه یافتگی در هر کشور را آموزش و پرورش پویا و فعال تشکیل می دهد و محور اصلی در فرایند آموزش بر دوش معلمان می باشد لذا بررسی عملکرد آموزشی و تربیتی معلمان و عوامل موثر بر آن از جمله موارد مهم می باشد . هدف رساله حاضر بحث و بررسی در خصوص انطباق مولفه های عدالت سازمانی با مبانی اسلامی و رابطه آن با کیفیت زندگی کاری و عملکرد آموزشی و تربیتی معلمان بوده که در این بررسی ...

هدف پژوهش حاضر بررسی دیدگاه دبیران دوره آموزش متوسطه استان کرمانشاه در موردآمادگی برای اجرای آموزش های الکترونیکی می باشد.و ازنوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه مورد بررسی، دبیران زن و مرد مدارس متوسطه،هنرستان ها ومراکز پیش دانشگاهی آموزش وپرورش استان کرمانشاه که مشتمل بر 5200 نفر است می باشند، که با روش نمونه گیری تصادفی 358 نفرنمونه تحقیق را تشکیل داده اند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته می باشد،البته از مطالعات کتابخانه ای نیز استفاده شده است.در پرسشنامه از طیف5در ...

بحث ارزیابی یک برنامه به عنوان آخرین مرحله برنامه ریزی از آن جهت مهم به نظر می رسد که طی آن مراحل مختلف پشت سرگذاشته شده یک برنامه مورد کندوکاو وتفحص قرار می گیرد تااطلاعاتي رابراي توجيه اثربخشي برنامه آموزش فراهم سازد تا با توجه به اين اطلاعات، استمرار آموزش براي زمانهاي بعدي منظور شود.هدف پژوهش حاضر ارزيابي اثربخشي دوره هاي ضمن خدمت دبيران تربيت بدني استان آذربايجان غربي بااستفاده از مدل ارزيابي كرك پاتريك بود. پژوهش حاضر از نوع توصيفي – پيمايشي بود. جامعه آماري شامل كليه د ...

هدف این پژوهش بررسی مقایسه تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اثربخشی دبیران دبیرستانهای شهرستان فسا بوده است.جامعه آماری این پژوهش کلیه دبیران رسمی زن و مرد مقطع متوسطه شهرستان فسا در سال تحصیلی89- 88 می باشد که تعداد آنها 317 نفر است نمونه آماری پژوهش بر اساس جدول مورگان شامل 111 نفر از دبیران زن و مرد می باشد.که با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند.ابزار گرد آوری اطلاعات سه پرسشنامه اثربخشی و پرسشنامه خلاقیت تورنس و پرسشنامه محقق ساخته فناوری اطلاعات و ارتباطات ...