عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 24

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تشخیص عوامل کلیدی برای تحقق ویژگی های حاکمیت خوب از اهمیت بسزایی برخوردار است. آموزش مدیریت یکی از این عوامل کلیدی است، اما سئوال اساسی آن است که چگونه می توان مدلی برای آموزش مدیران طراحی کرد که به سازمان ها کمک کند تا به ویژگی های حاکمیت خوب در سطوح سازمانی و دولت دست یابند؟ برای پاسخ به چنین سئوالی، تلاشی در ایران برای طراحی یک مدل آموزشی متناسب با نیاز مدیران بخش دولتی در عصر اطلاعات - با تاکید بر رویکرد حاکمیت خوب شروع شده است. نگارنده در این مقاله سعی دارد چگونگی اعمال ...
 
چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

آموزش مدیران و اهمیت آن در دستیابی به اهداف سازمان، انگیزش کارکنان و رضایت ارباب رجوع، امروزه اغلب سازمانها را به اختصاص زمان و امکانات بیشتر برای آموزش سرپرستان و مدیران خود ترغیب کرده است. اما آنچه اکنون اندیشمندان و صاحبنظران بر آن اتفاق نظر دارند آن است که تأکید صرف بر آموزشهای کلاسیک مدیریت در شرایط موجود، چندان موثر نخواهد بود. آنچه این مقاله با عنوان منابع یادگیری مدیر ومنافع و مزایای آن معرفی میکند موید این دیدگاه است که نه تنها استفاده مدیران از تمامی منابع یادگیری ، ...