عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 47

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

توسعه توانمندیهای مدیران در راستای بهبود اثر بخشی سازمان در محیطی متلاطم، کاهش نیاز به استخدام مدیران، تشویق مدیران به قبول مسئولیتهای بزرگتر مهمترین دلایل سازمانها برای سرمایه گذاری دربرنامه های رشد و توسعه مدیریت است. تدوین این برنامه ها، متناسب با مقتضیات و نیازمندیهای متحول سازمان و توجه به تفاوتهای فرهنگی در طراحی دوره های آموزشی نیز پیش فرض هایی اساسی در تدوین برنامه های یاد شده محسوب می شوند. آموزش مدیریت در ایران علاوه بر نارسائی ها از کمبودها و محدودیتهای خاص خود رنج ...

موضوع اصلی مقاله حاضر، آموزش مدیریت بحران است و به ویژه استفاده از فنون شبیه سازی را با تاکید بر دو عنصر مطرح می کند: تعاملی بودن و تنش روانی. مقاله مراحل طراحی و اجرای دو تمرین نمونه را توضیح داده است: نمونه اول به بحران در بخش عمومی مربوط می شود که در ترجمه حاضر تقدیم می گردد. ...
 
در این مقاله اهمیت آموزش مهارت های مدیریتی در رشته های مهندسی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد . هدف اصلی این است که بتوان با توجه به اثر های فعالیت های تیمی و تکنولوژی اطلاعات و تربیت مدیران شایسته برای توسعه علمی و صنعتی ارائه کرد. لذا بدین منظور وضعیت موجود برنامه آموزشی مدیریت در دانشکده های مدیریت ، فنی و مهندسی و علوم در دانشگاه های معتبر دنیا و دانشگاه های پیشتاز کشور در دوره کارشناسی مورد مطالعه قرار گرفته است تا نقاط اشتراک و افتراق برنامه های فوق مشخص شود . همچنین سعی ...

مورد کاوی چیست؟ چه رابطه ای با نظریه های سازمان و مدیریت، و واقعیتهای سازمان دارد؟ کاستیها و توانمندیهای آن کدام است؟ محتوا و فرایند شکل گیری و پیدایش آن چیست؟ و سرانجام اینکه ساختار آن چگونه است؟ در این مقاله، سعی می شود به این پرسشها پاسخ داده شود. هدف اصلی از این مقاله، معرفی مجموعه ای مقدماتی برای کسانی است که در تلاش برای نوشتن مورد کاوی های آموزشی هستند یا می خواهند با آموزش از این طریق تاثیر کارهایشان را بالاتر برند. در جنب این موضوع، علاوه بر مفاهیم اصلی و عمده، به بر ...

آموزش بعنوان توانمندترین ابزار جامعه بویژه درزمینه مدیریت دولتی برای تضمین عدالت و توزیع عادلانه منابع و بکارگیری تکنیکها و روش‌های مناسب و ضروری یک اصل اساسی شناخته شده است اما بررسی نتایج حاصله از پرسشنامه‌های تکمیل شده و جداول و نیز مصاحبه های انجام شده با مدیرانی که دوره‌های مربوطه را طی نمودند موید این مطلب می‌باشد که برنامه‌های آموزشی اجرا شده بهیچوجه منطبق با نیازهای شغلی و سازمانی آنها نبوده و بنابراین در نحوه انجام وظایفشان ثمری نداشته است. بنابراین این فرضیه که تنظی ...