عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مقدمه: با توجه به لزوم مقایسه شیوه های مختلف یادگیری الکترونیکی با هم و ارائه مدل ها و استانداردهای بومی در هر کشور، نیاز به شواهد در مورد مقایسه این انواع با هم وجود دارد. در این مطالعه مدل مناسب ارائه برنامه های آموزش مداوم اینترنتی برای جامعه ایرانی تعیین شده است. روش ها: ابتدا نظرات اعضای هیات علمی که تجربه ارائه برنامه های آموزش مداوم اینترنتی را داشتند در مورد انواع شیوه های ارائه تعاملی این آموزش‌ها، در قالب پرسشنامه جمع آوری شد. بر اساس نتیجه به دست آمده، 20 محتوای آ ...

این پژوهش با هدف بررسی سیاست ها و استراتژی های سازماندهی آموزش مداوم در شرکت فولاد مبارکه اصفهان انجام گردیده است. قلمرو پژوهش شرکت فولاد مبارکه اصفهان می باشد و مشارکت کنندگان این پژوهش شامل 7 نفر از اعضای کمیته تحول منابع انسانی واحد آموزش و توسعه منابع انسانی شرکت است. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش، روش کیفی بر پایه ی تحلیل محتوای کیفی (قیاسی) اسناد و مدارک و متن مصاحبه ها می باشد. روش نمونه گیری در پژوهش حاضر، روش هدفمند است. نتایج یافته های تحقیق حاکی از این است که ...

در چند دهه اخیر، دیدگاه فلسفی و اجتماعی نوینی در آثار متفکران فرانسوی چون دریدا، فوکو و لیوتار مطرح گردیده است که از آن به "پست مدرنیسم" یادشده است. این دیدگاه همچنان در قلمروهای مختلفی چون فلسفه، سیاست، فرهنگ و علوم اجتماعی مباحث جدیدی را برانگیخته، در عرصه تعلیم و تربیت نیز پرسشها و نگرشهای جدیدی را باعث شده است که در آثار اندیشمندان پست مدرنی چون ریچارد رورتی و هنری ژیرو دیده می شوند. از طرف دیگر، در دهه های اخیر توسعه دانش به معنای توسعه اطلاعات عمومی، اجتماعی، فرهنگی ...