عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 76

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امروزه کیفیت آموزش، به ویژه در آموزش مجازی که روز به روز توسعه می‌یابد، اهمیت زیادی دارد. دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی مدام به ارزیابی از کیفیت و عوامل دخیل در آن می‌پردازند. یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار بر کیفیت آموزش، باورهای آموزشی آموزش‌گران است. باورهای آموزشی از جمله جهت‌گیری‌های برنامه درسی شکل‌دهنده رفتار آموزشی آموزش‌گران هستند. هدف پژوهش حاضر بررسی کیفیت تدریس مجازی استادان با توجه به جهت‌گیری‌های برنامه درسی آنان و ارائه الگوی تدریس مجازی با کیفیت بود. این پژوهش از ن ...

هدف این پژوهش بررسی تحلیلی و تطبیقی آموزش الکترونیکی در کشورهای استرالیا، هند و ایران می باشد.جامعه مورد مطالعه در این پژوهش عبارتند از:جنبه های مختلف آموزش الکترونیکی درکشورهای استرالیا، هند و ایران. از میان کشورهای پیشرفته کشور استرالیا و از میان کشورهای درحال توسعه کشور هند که اقدامات قابل توجهی در زمینه آموزش الکترونیکی انجام داده و کشور ایران به منظور بهره گیری از تجارب موفق دو کشور استرالیا و هند با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب گردیدند. با توجه به گسترده بودن ...

هدف از انجام پژوهش حاضر میزان موفقیت آموزشهای مجازی ضمن خدمت در ارتقاء سطح مهارتهای مدیران و معاونین حوزه ستادی وزارت آموزش و پرورش که در سال تحصیلی 93-92مشغول خدمت می‌باشند. روش پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی از نوع پیمایشی بوده است. جامعه آماری در پژوهش حاضر شامل تمامی مدیران و معاونین حوزه ستادی وزارت آموزش و پرورش می باشند که در سال 93-92 مشغول به خدمت بودند و تعداد آن ها شامل 129 نفر بودند که بر مبنای جدول کرجسی و مورگان تعداد97 نفر به عنوان نمونه ...

آموزش مجازی یکی از ابعاد آموزش از راه دور است. در این نوع آموزش فراگیر به جای مراجعه به آموزشگاه، مدرسه یا دانشگاه از طریق اینترنت و یا از طریق نرم‌افزارها، تمامی فعالیت‌های خود را انجام می‌دهند. آموزش مجازی از اواسط قرن 19 میلادی در جهان آغاز گردید و در ایران نیز در پایان دهه70 به طور جدی در دستور کار دانشگاه تهران قرار گرفت. تعاونی‌های رسمی در سال 1314 فعالیت خود را در ایران آغاز کردند و از آن جایی‌که آموزش یکی از ارکان تعاونی‌ها می‌باشد تدابیر گوناگونی به منظور ارائه آموزش ...

تفاوت‌های بنیادین میان نظام آموزش حوزوی و نظام آموزش‌ آکادمیک باعث طرح چالش‌های متعدد در خصوص اثربخشی بکارگیری روش‌های مرسوم آموزش آکادمیک نظیر شیوه آموزش‌ مجازی در آموزش‌های حوزوی شده است. مساله اصلی این است که آیا اهداف و خصیصه‌های آموزش‌های حوزوی که به شدت با شیوه آموزش حضوری گره خورده است، در آموزش‌های مجازی محقق می‌شود؟ هدف اصلی در انجام این تحقیق طراحی الگوی سنجش اثربخشی آموزش مجازی ویژه آموزش‌های حوزوی است. در این تحقیق، به دلیل فقدان دانش و اطلاعات کافی از روش تحقیق ک ...

استاد یکی از اساسی‌ترین عامل برای ایجاد موفقیت در تحقق اهداف آموزشی است و خصوصیات یک استاد می‌تواند موجب تسهیل فرایند آموزش شده و حتی نقص کتاب‌های درسی را جبران کند. با عنایت به اهمیت موضوع، هدف کلی این پژوهش تعیین ویژگی‌های استاد موفق از دید دانشجویان دانشگاه‌های مجازی شیراز بوده است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و برای اجرای آن از روش توصیفی پیمایشی استفاده شده است. به منظور گردآوری داده‏ها از پرسش‌نامه محقق‌ساخته استفاده شده که روایی و پایایی آن مورد تأیید بوده است. جامعه آما ...

مبحث امنیت اطلاعات شامل حوزه وسیعی از تعاریف، مفاهیم و اقدامات می باشد که در نگاه اول برای پیاده سازی ممکن است پیچیده به نظر بیایند. در این پژوهش سعی شده با ارائه یک مدل ، به بررسی دقیق تر تهدیدات امنیتی در سرویس های برخط به ویژه آموزش مجازی پرداخته شود. مدل ارائه شده در این پایان نامه، الگویی جهت انسجام فکری محقق برای پیاده سازی نظام امنیت اطلاعات در آموزش مجازی فراهم می سازد. سازوکارهای امنیتی معمولا به امنیت شبکه می پردازند درحالیکه فرآیندهایی همچون تولید محتوا، تدریس و ...

تفکر انتقادی از جمله برون‌دادهای اصلی آموزش عالی است؛ با گسترش روزافزون اشتغال به تحصیل در دوره‌های مجازی، ارتقاء تفکر انتقادی در نظام آموزش از دور، مدنظر دست‌اندرکاران می‌باشد.پژوهش حاضر، پژوهشی با راهبرد ترکیبی کیفی و کمی است، که با هدف کلی طراحی الگوی توسعه فرآیند آموزش تفکر انتقادی در رشته "آموزش پزشکی از دور" انجام شد. در این پژوهش7 نفر از مدرسین و 11 نفر از دانشجویان دوره آموزش پزشکی مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران (مقطع کارشناسی ارشد) مورد مطالعه قرار گرفتند.نتایج بدست ...

با توجه به قابلیت های آموزش از راه دور، مطالعه دیدگاه ها ی معلمان در رابطه با این شیوه ی آموزشی، می تواند به ایجاد تغییرات مطلوب در زمینه ی آموزش ضمن خدمت معلمان کمک مؤثری کند. لذا پژوهش حاضر با هدف مطالعه نگرش معلمان در مورد آموزش ها ی ضمن خدمت از دور، و به روش توصیفی پیمایشی انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق حاضر، معلمان مقطع متوسطه شهر تهران می باشد. برای گردآوری اطلاعات از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد و روایی آن ، مورد تأیید اساتید راهنما و مشاور قرار گرفت. برای سنجش پایای ...