عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پژوهش با هدف تحلیل عوامل محیطی موثر بر کیفیت آموزش های متوسطه کشاورزی انجام شده است.روش این پژوهش توصیفی_همبستگی بوده است .جامعه آماری پژوهش را دانش آموزان مرکزآموزش کشاورزی حاجی آباد هرمزگان تشکیل دادند.(86نفر)و گرد آوری داده ها را از سرشماری کامل افراد بدست آمد.ابزار اصلی پژوهش برای گرد آوری اطلاعات پرسشنامه بود.تحلیل داده ها با نرم افزارspss انجام شد.براساس نتایج به دست آمده عوامل زیر ساختی ،محل اسکان مناسب،رفاهی ،امکانات ورزشی،مشاوره دانش آموزی ،وضعیت فیزیکی کلاس از ع ...