عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 289

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

آموزش مجازی استفاده از فناوری نوین مبتنی بر فناوری اطلاعات و شبکه اینترنت برای مقاصد آموزشی می باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف یک پژوهش توصیفی و از لحاظ اجرا پیمایشی بوده که هدف اصلی آن بررسی زمینه های استقرار نظام آموزش مجازی در مقطع متوسطه آموزش و پرورش شهرستان زاهدان می باشد.در این پژوهش چهار مورد از متغیرهای موثر بر استقرار نظام آموزش مجازی در مقطع متوسطه ( متغیرهای فنی- مخابراتی ، سازمانی- مدیریتی ، فرهنگی- اجتماعی و محیط محلی) مورد ارزیابی قرار گرفتند.همچنین ...

هدف پژوهش حاضر تبیین رابطه جوسازمانی با استرس شغلی و فرسودگی شغلی دبیران دوره متوسطه ناحیه 4 آموزش و پرورش شهرشیراز بود . روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود . جامعه آماری مورد مطالعه شامل کلیه معلمان مقطع متوسطه ناحیه 4 آموزش و پرورش شیراز که در سال 1393 مشغول به کار می باشد.با توجه به اینکه تعداد کل معلمان 220 نفر بود حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای 155نفر انتخاب شدند . ابزار اندازه گیری در این تحقیق شامل سه پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش ( 1981 ) ، است ...

این پژوهش به بررسی میزان به‌کارگیری روش و اصول مدیریت کیفیت از سوی مدیران مدارس مقطع متوسطه شهر زاهدان و ارتباط آن با کارآیی مدیران می‌پردازد. هدف اصلی این پژوهش این است که مشخص نماید تا چه میزان اين اصول و روش در مدارس توسط مدیران به‌کار می‌رود و این که تا چه میزان بین به-کارگیری این اصول از سوی مدیران و کارآیی مدیران ارتباط وجود دارد. به منظور پاسخگویی به سوالات تحقیق از طریق نمونه گیری، پرسشنامه بین 78 مدیر تقسیم شد و مدیران به دو گروه بالا و پایین، تقسیم شدند. همچنین جهت ...

هدف از انجام پژوهش، بررسی ارتباط بین اوقات فراغت ورزشی و شادکامی در معلمان مقطع متوسطه آموزش و پرورش شهرستان شاهرود بود که به روش توصیفی و شکل میدانی اجرا شد. جامعه تحقیق شامل تمامی معلمان مقطع متوسطه آموزش و پرورش شهرستان شاهرود (632) و نمونه تحقیق شامل 242 نفر بودند. برای جمع‌آوری داده‌ها از دو پرسشنامه اوقات فراغت و فعالیت‌های ورزشی و پرسشنامه شادکامی آکسفورد استفاده شد که روایی آن‌ها به تایید 13 و 10 نفر از اعضای هیئت علمی رشته مدیریت رسیده است، همچنین پایایی پرسشنامه آ ...

هدف این پژوهش بررسی رابطه ابعاد تعهد سازمانی و عملکرد شغلی معلمان پسرانه مدارس راهنمایی و متوسطه شهر شیروان می باشد. بدین منظور نمونه ای به حجم 98 نفر به روش طبقه ای نسبتی از مدارس راهنمایی و متوسطه شهر شیروان انتخاب شدند. در این تحقیق برای تعیین میزان تعهد سازمانی از پرسشنامه ی استاندارد « آلن و می یر» ( 1990) که شامل 24 گویه می باشد استفاده شد. همچنین برای تعیین عملکرد شغلی از پرسشنامه ی عملکرد شغلی معلمان که شامل 30 گویه می باشد استفاده گردید. ضریب اعتبار پرسشنامه تعهد س ...

این تحقیق سعی دارد وضعیت مولفه های رفتار شهر وندی سازمانی و میزان تأثیر آنهارا بر مولفه های نگرش به بهره وری مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد . در این راستا از مدل ارگان ( 1983) به عنوان چارچوب نظری تحقیق استفاده می شود . فرضیه اصلی مورد مطالعه عبارت است از : رفتار شهروندی سازمانی مدیران مقطع متوسطه منجر به نگرش بر بهره وری آنان می گردد . متغیر مستقل ، رفتار شهروندی سازمانی است که مولفه های آن عبارتند از : (وظیفه شناسی ، نوع دوستی ، فضیلت شهروندی ، احترام وجوانمردی یا تحمل ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی نماد های هویت ملی درکتاب های درسی تاریخ و علوم اجتماعی دوره آموزش متوسطه انجام شده است . برای این منظور با بهره‌گیری از روش کمی از نوع تحلیل محتوا ، محتوا ،تصاویر و پرسش ها ی تمام کتاب های درسی تاریخ و علوم اجتماعی دوره متوسطه ی سال تحصیلی 89-1388 بررسی گردید و همچنین از نمادهای هویت ملی در مجموع ودر هریک از کتاب ها اولویت بندی به دست آمد. با توجه به نقش مهمی‌که نهاد آموزش وپرورش در فرآیند هویت یابی دانش آموزان دارد، وانتظاری که ازکتاب های درسی در نظام ...

پژوهش حاضر با هدف معرفی روش آموزشی سيپ1 سعی در آموزش ساخت واژه2 به فارسی آموزان در مقطع متوسطه يعنی دبيرستان دارد. اين تحقيق به صورت ميدانی و تجربی بين سه گروه از دانش آموزان مقطع دبيرستان انجام شده است. دو گروه فارسی آموز در مدرسة تطبيقی3 تهران و يک گروه فارسی زبان در مدرسة عادی4 جامعة آماری اين پژوهش را تشکيل می دهند. يک گروه از فارسی آموزان به عنوان گروه کنترل با روش آموزشی سيپ، ساخت واژه را در مدرسة تطبيقی آموزش ديدند و دو گروه ديگر با روش سنتی معلم خود آموزش ديدند. پيش آ ...

هدف کلی این پژوهش« شناسایی میزان تاکید کتابهای ادبیات فارسی بر شاخص‌های هویت ملی- مذهبی از دیدگاه دبیران درس ادبیات دوره متوسطه» می باشد. روش پژوهش ترکیبی(کیفی و کمی) مبتنی بر تحلیل محتوا و پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را نه جلد کتاب درسی ادبیات فارسی دوره متوسطه و دبیران ادبیات دوره متوسطه شهر همدان تشکیل می دهد. حجم نمونه پژوهش در بخش کتابهای درسی ادبیات فارسی، برابر با جامعه و در بخش دبیران ادبیات فارسی برابر 109 نفر دبیر ادبیات فارسی شهر همدان که با روش تصادفی انتخاب شد ...