عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این تحقیق، تاثیر آموزش متفکرانه بر مهارت خلاصه نویسی زبان آموزان ایرانی مورد مطالعه قرار گرفته است. امروزه آموزش متفکرانه به عنوان عاملی اساسی که در پیشرفت حرفه ی معلمی نقش بسزایی دارد، مرکز توجه برنامه های تربیت معلم زبان انگلیسی چه به عنوان زبان دوم و چه به عنوان زبان خارجی قرار گرفته است. معلم متفکر کسی است که به منظور ارتقای مهارتهای تدریس، باورها و روش تدریس خود را مورد تفکر نقادین قرار می دهدبدین منظور 60 آزمودنی از میان زبان آموزان موسسه زبان دانش در شهر دزفول با س ...