عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 16

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پژوهش با هدف شناسایی تصمیم های مربوط به برنامه درسی آموزش فیزیک در ایران و ارائه دانش منسجم و منظمی در این زمینه به بررسی سیر تاریخی تصمیم های مربوط به طراحی، اجرا و ارزشیابی آموزش فیزیک از عصر پهلوی تا امروز در ایران پرداخته است. روش انجام پژوهش، روش پژوهش تاریخی می باشد که با توجه به موضوع تحقیق و نیز اهداف مطرح شده به صورت کتابخانه ای و با فیش برداری از اسناد و مدارک مربوط به تاریخ آموزش و پرورش رسمی در ایران به طور کلی و آموزش فیزیک به طور خاص انجام شده است. نتیجه پژ ...

بررسي سير تاريخي، تكويني آموزش فيزيك نوين در ايران معاصر شامل پژوهشي همه جانبه در حيطه‌ي چگونگی پیدایش و شکل‌گیری آموزش فيزيك نوين در دوره‌ی پراهمیت عصر قاجار است. مباحث پيش‌رو با مطالعه در اسناد و منابع مربوط به اين دوره تهيه و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. بنا بر این مسأله ی اصلي تحقيق اين است كه سير تاريخي، تكويني آموزش فيزيك نوين در ايران دوره قاجار چگونه است؟ هدف اصلي اين پژوهش، «بررسي سير تاريخي، تكويني آموزش فيزيك در ايران عصر قاجار» است كه براي اين منظور نخست چگ ...

امروزه آموزش علوم می کوشد تا مبانی آن طوری به فراگیران ارائه گردد که علوم را جزئی از زندگی ‏خود بدانند. به بیان دیگر متخصصان آموزش در تلاشند تا با ارائه ی روش های نوین به منظور نزدیک ‏‏- ترکردن علوم به محیط طبیعی پیرامون و زندگی دانش آموزان، به هر چه عینی تر ساختن علوم برای ‏آنها دست یابند. یکی از این روش ها بهره گیری از آموزش نجوم می باشد. زیرا امروزه نجوم از شاخه ‏‏- های فعال علوم تجربی محسوب می شود که بر مبنای متوازن نظریه ها و مشاهده های علمی ‏پایه ریزی شده و به ...

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر برگزاری آزمایشگاه به صورت مجازی و واقعی بر یادگیری و یادداری در درس فیزیک و آزمایشگاه می‌باشد. نمونه پژوهش از میان دانش‌آموزان دختر رشته رياضي و فيزيك سال سوم مقطع دبیرستان شهر مشهد که در نیمسال دوم سال تحصیلی 90-1389 مشغول به تحصیل بوده‌اند انتخاب و محتوای درسی الكتريسيته در نظر گرفته شده است. نمونه مورد نظر از طریق نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و شامل 30 نفر که در قالب دو گروه مورد بررسی قرار گرفتند بوده است. طرح پژوهش حاضر از نوع پیش‌آزمون و پس‌آزمو ...

اتخاذ روش مناسب برای آموزش فیزیک و در حالت کلی آموزش علوم بسیار حائز اهمیت است چرا که علاقمند کردن شاگردان به شناخت محیط زندگی خود و پژوهش در آن یکی از اهداف اصلی آموزش علوم می باشد. آموزش علوم بایستی به رشد مهارتها و نگرشهای لازم در دانش آموزان به منظور شناخت ابعاد علمی دنیای پیرامونشان منجر شود. یکی از مهمترین دلایل کاهش انگیزه شاگردان نسبت به برخی مواد درسی و از جمله فیزیک عدم انتخاب صحیح و مناسب روشهای تدریس است که طی آن شاگردان برای یادگیری برانگیخته نمی شوند و نسبت ...

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی چالش های آموزش فیزیک از منظر مجریان و مخاطبان و مقایسه دید گاه های آنان است. روش تحقیق در این پژوهش با توجه به موضوع آن توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش کلیه دبیران زن فیزیک و دانش آموزان دختردردوره دوم دبیرستان منطقه ۱۴ تهران درسال تحصیلی ۹۵-۹۴انتخاب شدند . در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از دو پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد . و بعد از تایید روایی محتوا برای محاسبه پایایی آن از روش آلفای کرونباخ برای پرسشنامه دیدگاه مجریان ۷۵/۰ ...

در آموزش علوم بالا بردن مهارت‌های حل‌مسئله‌ی دانش‌آموزان به عنوان یک اولویت بالا قلمداد می‌شود. و یکی از اهداف اصلی آموزش به خصوص در ریاضیات و علوم، تقویت مهارت‌های حل‌مسئله در دانش‌آموزان است. آموزشگران همواره انتظار دارند مدل ذهنی که دانش‌آموزان به هنگام یادگیری فیزیک و حل‌مسئله‌ مورد استفاده قرار می‌دهند، تفکر باشد. در واقع درباره‌ی نحوه‌ی اندیشیدن خودشان، اندیشه کنند. اما بدیهی است که دانش‌آموزان باید این‌گونه تربیت شوند و لازمه‌ی ارائه‌ی راهکاری به منظور بهبود عملکرد مور ...

آنچه پیش رو دارید پژوهشی است که به منظور بررسی کارآمدی برنامه درسی فیزیک سال سوم رشته ریاضی فیزیک انجام گردیده است. جامعه ی آماری پژوهش حاضر شهر تهران است که به طور تصادفی5 منطقه و از هر منطقه 2 دبیرستان و از هر دبیرستان دو کلاس پسرانه انتخاب گردیده است ، ضمنا دبیران فیزیک دبیرستان های مربوطه و نیز 10 تن از کارشناسان آموزش علوم و برنامه ریزی درسی نیز به عنوان نمونه انتخاب شدند . ابزار گردآوری دادها ، پرسشنامه محقق ساخته ، جهت نظرخواهی از دانش آموزان ، دبیران و کارشناسان بوده ...

پژ وهش حاضربه منظور بررسی تاثیر الگوی تدریس تغییر مفهومی بر مفهوم کار و انرژی و مقایسه آن با الگوی تدریس سنتی انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش همه ی دانش آموزان پسر پایه دوم مقطع متوسطه شهرستان قرچک در استان تهران که در سال تحصیلی 89-88 مشغول تحصیل بوده اند ،می باشد. نمونه های انتخاب شده جزءنمونه های در دسترس هستند ( دو کلاس 25 نفری ودو کلاس 24 نفری )،که دو گروه برای نمونه آزمایشی و دو گروه برای نمونه کنترل انتخاب شده اند. دو گروه آزمایشی تدریس با الگوی تغییر مفهومی ...