عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 14

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور بررسي تحليلي و تطبیقی ویژگیهای آموزش فنی و حرفه ای دوره متوسطه تحقيقي به روش توصيفي- تحليلي بر اساس تجزيه و تحليل بردي مشتمل بر چهار مرحله توصيف، تفسير، همجواري و مقايسه براي تجزيه و تحليل اطلاعات در ميان سه كشور آلمان، چين و ايران انجام شد. ابزار گرد آوري اطلاعات بر اساس روش اسنادي يا كتابخانه اي و متون اينترنتي بود. در این پژوهش از میان کشورها، آلمان و چین که در زمینه آموزشهاي فنی و حرفه ای صاحب دست آوردهای شگرفی هستند و از میان کشورهای در حال توسعه کشور ایران ب ...

جهانی شدن و تغییرات سریع فنّاوری به ویژه فنّاوری اطلاعات، ابعاد مختلف زندگی بشر را به شدت تحت تأثیر قرار داده است، این تأثیر علاوه بر پویا ساختن محیط اقتصادی، تغییرات بنیادی در نظامهای آموزشی ایجاد کرده است و موجب ظهور یادگیری الکترونیکی شده است. در محیطهای یادگیری الکترونیکی، رویکرد آموزشی به صورت یادگیری مشارکتی، طراحی محتوای دوره‌ها به صورت یادگیرنده محور، نقش یاددهنده به صورت تسهیل‌کننده یادگیری، یادگیرنده دارای ویژگیهایی مانند خود نظمی و تعامل گروهی، و فرایندها و تعاملا ...

این پژوهش با هدف بررسی میزان انطباق آموزش های فنی و حرفه ای با نیازهای آموزشی بخش صنایع در شهرستان خرمشهر انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش را کلیه سازمانها و شرکتها(صنایع متوسط و بزرگ شهرستان مطابق اطاعات ثبت شده در اداره صنایع استان – وزارت صنایع و معادن، معاون توسعه صنعتی، دفتر آمار و اطلاع رسانی)، و مرکز فنی و حرفه ای شهرستان خرمشهر در بخش صنعت تشکیل می دهد. که از بین شرکت ها 9 شرکت انتخاب گردید. سپس 125 نفر از مدیران و کارکنان به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. روش ان ...

این پژوهش به بررسی عملکرد اجرایی طرح 18 ماهه (ممتاز) سازمان فنی و حرفه ای شهر اصفهان پرداخته است. بنابراین به بررسی مطلوبیت پنج مقیاس شامل مقیاس مدیریت طرح 18 ماهه، توانمندی مربیان، امکانات و تجهیزات آموزشی، استاندارد آموزشی طرح 18 ماهه و بررسی تناسب آموزش ها با نیاز بازار کار از دیدگاه کارآموزان، مربیان، مدیران - کارشناسان و کارفرمایان و همچنین بررسی ورودی ها، فرآیندهای آموزشی و خروجی های طرح 18 ماهه پرداخته ایم. روش مورد استفاده در این پژوهش روش آمیخته بر پایه انجام مصاحبه، ...

تربیت نیروی انسانی کارامد از عوامل و پارامترهای عمده رشد و توسعه ی اقتصادی و اجتماعی هر جامعه، می باشد و اموزش های فنی وحرفه ای نیز یکی از کارهای تربیت کننده ی نیروی انسانی متخصص است. سطح معلومات و تجربیات فراگیران باید به گونه ای باشد که به راحتی بتوانند هماهنگ با رشته ی مهارتی خود جذب بازار کار گردیده تا مشکل بیکاری وجود نداشته باشد. بر این اساس هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر اموزشهای فنی وحرفه ای بر اثربخشی اشتغال در زندانیان آموزش دیده در زندان استان البرز می باشد ...

امروزه ضرورت توجه به کیفیت و ارتقای آن از رهگذر اجرای ارزیابی احساس شده است و نبود چارچوب منظم و مشخص ارزیابی کیفیت نظام آموزشی باعث ایجاد مشکلاتی بر سر راه بهبود کیفیت و ارتقای نظام آموزشی می شود. مطالعات نشان می دهد که نوع رویکرد ارزیابی مورد استفاده در فرایند فعالیت های نظام آموزشی تاثیر بسزایی دارد. از این رو از جمله کارکردهای اساسی برای بهبود کیفیت انجام ارزیابی درونی و بیرونی توسط کارشناسان مستقل و در صورت امکان توسط متخصصان خارجی می باشد. در ارزیابی درونی نظام آموز ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.