عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 59

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر در سال 91 انجام وبه بررسی نقش آموزشهای فنی و حرفه ای در توسعه ی منابع انسانی و اقتصادی پرداخته است .هدفهای تحقیق شامل بررسی میزان موفقیت فارغ التحصیلان رشته های مختلف هنرستانهای فنی و حرفه ای در دستیابی به شغل مناسب و بررسی میزان موفقیت ایشان در راهیابی به مراکز آموزش عالی و ادامه تحصیل و بررسی توانایی فارغ التحصیلان به دستیابی به شغل مناسب و تامین نیازهای بازارکار بوده است. این تحقیق به دلیل ماهیت و موضوع آن از نوع کاربردی و پیمایشی و به لحاظ روش جمع آوری اطلاعات ...

این پژوهش با هدف تعیین میزان کارآمدی مدیران هنرستان های فنی حرفه ای و کار دانش مازندران و ارتباط آن با سبک رهبری تحولگرا انجام شده است.روش پژوهش توصیفی از نوع زمینه یابی و جامعه آماری آن 916 نفر از هنر آموزان هنرستان های کاردانش و فنی حر فه ای استان مازندران بوده، که بر اساس جدول کرجسی و مورگان نمونه ای 270 نفری از بین آنها بصورت خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده است. برای گردآوری داده ها از دو نوع پرسشنامه استاندارد رهبری تحولی 20 سوالی باس و اولیو و پرسشنامه کارآمدی 20سوالی ...

هدف از تحقیق حاضر تبیین رابطه سبکهای رهبری و خودکارآمدی با عملکرد شغلی مربیان مراکز آموزش فنی و حرفه ای شیراز بوده است .روش تحقیق،توصیفی از نوع همبستگی وجامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مربیان مراکز آموزش فنی و حرفه ای شیراز درسال92-1391 به تعداد73نفربودند، وبا توجه به محدودیت حجم جامعه ، کل جامعه آماری بعنوان نمونه تلقی شدند.برای جمع آوری اطلاعات ازسه پرسشنامه سبک رهبری چند عاملی باس(1985) ، خودکارآمدی معلم چانن موران و ولفولک هوی(2001) و عملکردشغلی پاترسون(1990)استفاده شده ا ...

به منظور بررسي تحليلي و تطبیقی ویژگیهای آموزش فنی و حرفه ای دوره متوسطه تحقيقي به روش توصيفي- تحليلي بر اساس تجزيه و تحليل بردي مشتمل بر چهار مرحله توصيف، تفسير، همجواري و مقايسه براي تجزيه و تحليل اطلاعات در ميان سه كشور آلمان، چين و ايران انجام شد. ابزار گرد آوري اطلاعات بر اساس روش اسنادي يا كتابخانه اي و متون اينترنتي بود. در این پژوهش از میان کشورها، آلمان و چین که در زمینه آموزشهاي فنی و حرفه ای صاحب دست آوردهای شگرفی هستند و از میان کشورهای در حال توسعه کشور ایران ب ...

هدف کلی این تحقیق شناسایی و تحلیل تأثير آموزش‌هاي فني‌وحرفه‌اي بر راه‌اندازي كسب‌و‌‌كار در نواحي روستايي استان گلستان بود. به این منظور از روش تحقیق مبتنی بر پیمایش پرسشنامه‌ای استفاده شد. جامعه آماری این تحقیق شامل 1482 نفر از کارآموزان روستایی آموزش‌های فنی‌و‌حرفه‌ای در استان گلستان بود که طی سال‌های 1390-1388 در این دوره‌ها شرکت کرده بودند. حجم نمونه از طریق فرمول کوکران به تعداد 225 نفر مشخص شد و به روش نمونه‌گیري خوشه‌اي پرسشنامه‌های تحقیق در بین پاسخگویان توزیع شد. روای ...

هدف از این پژوهش ، مطالعه تطبیقی برنامه درسی آموزش فنی و حرفه‌ای دوره متوسطه کشورهای ژاپن ، آلمان ، انگلستان و آمریکا با ایران است. اهداف ویژه تحقیق نیز بر اساس متغیرهای تحقیق شامل توصیف و مقایسه عناصر برنامه درسی آموزش فنی و حرفه ای( اهداف ، فرایند یاددهی – یادگیری ، شیوه‌های ارزشیابی وشایستگیهای معلمان آموزش فنی و حرفه‌ای) دوره متوسطه ا ست. این مطالعه از نوع پژوهشهای توصیفی – تحلیلی است و محقق با استفاده از روش جرج بردی ، به سوالات تحقیق پاسخ داده است .نتایج حاصل از این پ ...

روش این تحقیق توصیفی -تحلیلی، و از نوع کتابخانه‌ای است. هدف این پژوهش بررسی ویژگی-های انسان از دیدگاه اسلام و استخراج دلالتهای آموزش فنی و حرفه‌ای در از آموزه های دین اسلام است. این پژوهش در پی آن است تا با تأکید بر شناخت ویژگی های انسان از دیدگاه اسلام، به این مسأله بپردازد که با توجه به ویژگی ها و ابعاد مختلف انسان از جنبه ی مادی و معنوی، در تربیت حرفه ای باید بیشتر بر جنبه‌ی حرفه‌ای آموزش تأکید کرد، یا اینکه باید بیشتر بر جنبه تربیتی آن تأکید نمود. موضوع قابل بحث اینکه چگو ...

این پژوهش به منظور ارزیابی کارایی درونی و بیرونی آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد شهر اهواز در سال 1392 انجام شده است، در این ارزیابی با ترکیب الگوهای ارزیابی، الگویی ساده متناسب با کار ارزیابی آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای طراحی شده است. روش تحقیق در این پژوهش آمیخته با الگوی کمی- کیفی است. جامعه آماری شامل تمامی آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد شهر اهواز که حداقل دو سال از سابقه فعالیت مداوم شان گذشته است و کارآموزان این آموزشگاه ها است. نمونه شامل 20 آموزشگاه آزاد ...

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر ساختار سازمانی بر مدیریت دانش در سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای شهرستان کرج می‌باشد. در این تحقیق تعداد افراد نمونه آماری با تعداد جامعه آماری برابر می‌باشد و از روش‌های نمونه گیری استفاده نشده است. روش تحقیق پژوهش حاضرتوصیفی تحلیلی و از نوع همبستگی بوده است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون t و رتبه‌ای فریدمن استفاده شده است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که بین متغیرهای مورد بررسی (رسمیت، تمرکز، پیچیدگی) بر ...