عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 6

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر به شناسایی تأثیر آموزش فلسفه برای کودکان بر روی مهارت حل مسأله و خلاقیت دانش آموزان پایه سوم دوره راهنمایی شهر همدان در سال تحصیلی 90-1389 با استفاده از روش نیمه آزمایشی با طرح گروه کنترل نابرابر پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان پسر و دختر پایه سوم دوره راهنمایی شهر همدان تشکیل می دادند که از بین آنان به شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای دانش آموزان چهار کلاس درس، 95 نفر انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین گرد ...

از دو فرضیه تحقیق که به بررسی تاثیر آموزش فلسفه برای کودکان بر رشد قضاوت اخلاقی و کردار اخلاقی کودکان 12ساله ÷ایه ÷نجم ابتدایی می ÷ر داخت فرضیه اول با 99%اطمینان تایید گردید و لی فرضیه دوم مبنی بر وجود رابطه مثبت بین این آموزش ورشد کردار اخلاقی کودکان بود رد گردید . ...

پژوهش حاضر به شناسایی تاثیر آموزش فلسفه برای کودکان بر روی تفکر منطقی و انتقادی دانش آموزان پایه سوم دوره راهنمایی شهر همدان در سال تحصیلی 90-1389 با بهره گیری از روش نیمه آزمایشی با طرح گروه کنترل نابرابر پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پسر و دختر پایه سوم دوره راهنمایی شهر همدان است. که از بین آنان به شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای دانش آموزان چهار کلاس درس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین گردیدند. آنگاه برای پیش ...

چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی برنامه آموزش فلسفه بر تفکر انتقادی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان اجرا شده است. روش پژوهش شبه آزمایشی با پیش آزمون – پس آزمون در گروه آزمایش و کنترل بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل دانش آموزان سال ششم دوره ابتدایی در شهر آبادان بوده اند. با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای تک مرحله ای، تعداد 4 کلاس و از میان آنها بصورت تصادفی 2 کلاس بعنوان گروه گواه و دو کلاس بعنوان گروه آزمایش در نظر گرفته شد. گروه آزمایش 12 جلسه آموزش فلسفه دریافت نمود ...

به طور کلی و با بررسی های انجام شده در این برنامه که به بررسی جایگاه فلسفه ی هنر در برنامه ی فلسفه برای کودکان و به خصوص برنامه ی درسی سوکی می پردازد به نتایجی به شرح زیر دست یافتیم: - در این برنامه لیپمن به دنبال پرورش توانایی تعقل کودکان- از طریق برانگیختن تفکر، تفکر درباره ی مفاهیم،معانی،ابعاد زمانی و مکانی...- با استفاده از تجربه وارد عمل می شود: به این ترتیب که کار از تفکر در تجارب شخصی آغاز می شود.این امر به تدریج منجر به تحقق اهداف دیگر می شود: یعنی به پرورش خلاقیت – ...

این تحقیق تاثیر آموزش فلسفه برای کودکان را بر یادگیری اجتماعی هیجانی را نشان می دهد ...