عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 110

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مقاله حاضر حاصل مطالعه ای است که هدفش بررسی ساختارها و مدل های سازمانی در حال شکل گیری آموزش عالی در جوامع و اقتصادهای مبتنی بر دانش و دانایی است. از نظر روش شناسی این پژوهش به شیوه ی توصیفی تحلیلی و اسنادی بر پاینه روش تطبیقی و مطالعات موضوعی انجام گرفته است. براینمبنا، مدلهای سازمانی نوظهور و زمینه های شکل گیری آنها در پیشینه ی بازار جهانی دانش مورد بررسی و شناسایی قرار گرفته است. یافته های این مطالعه نشان می دهد که با عنایت به بررسی پیشینه نظری و پژوهشی، می توان اظهار داش ...

موضوع پژوهش بررسی الگوهای توسعه کمی وکبفی نظام اموزش عالی کشورهای ایران ، سوئد و نروژ است در این بررسی چند سوال در زمینه ابعاد کمی و کیفی آموزش عالی مورد بررسی قرار گرفته است که شامل سیر تحول نظام آموزش عالی و نوآوری های آموزشی در کشور های ایران،سوئد و نروژ چگونه بوده است؟ اهداف ورسالت های نظام آموزش عالی در کشور های ایران، سوئد و نروژ کدامند؟ روند تاریخی رشد کمی دانشجو و موسسات دانشگاهی درکشور های ایران، سوئد و نروژ بر چه اصولی استوار بوده است؟ اعتبارات و هزینه های آموز ...

موضوع تامین منابع مالی آموزش عالی طی طی دهه های گذشته با تحولات زیادی همراه بوده است . منابع تامین مالی جزء مهمی است که از گذشته های دور مورد توجه نظریه پردازان قرار داشته است . برای فراهم شدن میزان منابع مالی در حد کفایت ، لازم است منابع تامین و تامین کنندگان نیز مشخص و سهم هر یک تامین شود . منابع تامین مالی و تامین کنندگان آن دارای طیف گسترده ای بوده و هر یک از تامین کنندگان ، به دلایل خاص در یک فرایند تحلیل و تصمیم گیری منطقی ، در تامین مالی آموزش مشارکت داشته و دارند . عل ...

هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی برنامه های درسی آموزش عالی از نظر میزان توجه به مولفه های آموزش شهروندی از دیدگاه اساتید و دانشجویان دانشگاه کاشان در سال تحصیلی 1390-1389 می باشد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی و پیمایشی می باشد، جامعه آماری پژوهش شامل همه اساتید و دانشجویان دانشگاه کاشان می‌باشد که براساس روش نمونه گیری طبقه ای متناسب، 440 نفر (380 نفر دانشجو، 60 نفر استاد) به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها یک پرسشنامه محقق ساخته می باشد. قابلیت اعتماد پرسشنامه از طریق ...

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر آموزش عالی بر رشد مهارت تفکر انتقادی دانشجویان بود. با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای، 500 دانشجوی کارشناسی (100 نفر از ورودی بهمن 87، 100 نفر از ورودی مهر 87، 100 نفر از ورودی سال 86، 100 نفر از ورودی سال 85 و 100 نفر از ورودی سال 84) از دو دانشکده‌ی اقتصاد و علوم اجتماعی و علوم پایه دانشگاه شهید چمران اهواز انتخاب شدند و با تکمیل آزمون مهارت‌های تفکر انتقادی کالیفرنیا (CCTST) اطلاعات مورد نیاز گردآوری شده و مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند. بر اساس ی ...

یک کلاستر صنعتی از تمرکز جغرافیایی بنگاه هایی به وجود می آید که در یک زمینه مشابه فعالیت می نمایند و این نیازهای مشترکی را در حوزه استعدادها، فناوری و زیر ساخت ها دارا می باشند. دراین مقاله نخست تعریف و مبانی توسعه کلاسترهای صنعتی مورد توجه قرار گرفته است و از نمونه های بین المللی به منظور بیان دیدگاه های برجسته در این حوزه استفاده شده است. بهره گیر از ساختار کلاستری دارای مزایی است که در این مقاله بنا بر ضرورت، بدان پردخته شده است. سپس اجزا و ارکان یک کلاستر ، بر اساس تئوریه ...

هدف این پژوهش بررسی تحلیلی و تطبیقی آموزش الکترونیکی در کشورهای استرالیا، هند و ایران می باشد.جامعه مورد مطالعه در این پژوهش عبارتند از:جنبه های مختلف آموزش الکترونیکی درکشورهای استرالیا، هند و ایران. از میان کشورهای پیشرفته کشور استرالیا و از میان کشورهای درحال توسعه کشور هند که اقدامات قابل توجهی در زمینه آموزش الکترونیکی انجام داده و کشور ایران به منظور بهره گیری از تجارب موفق دو کشور استرالیا و هند با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب گردیدند. با توجه به گسترده بودن ...
 
این پژوهش با هدف ارزیابی رابطه برنامه ریزی راهبردی با انعطاف پذیری موسسات آموزش عالی مطالعه موردی دانشگاه شهید بهشتی به اجرا درآمد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مدیران، اعضای هیات علمی و کارشناسان متولی برنامه‌ریزی راهبردی دانشگاه شهید‌بهشتی تشکیل داده اند. به منظور گردآوری اطلاعات، از ابزار پرسشنامه بهره گرفته شد. پرسشنامه این پژوهش متشکل از سه بخش که بخش اول مربوط به مؤلفه‌های برنامه ریزی راهبردی و بخش دوم مربوط به مؤلفه های انعطاف پذیری و بخش سوم مربوط به مولفه های عملکرد ...