عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 41

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده پژوهش حاضر به تبیین رابطه مدیریت دانش و آموزش ضمن خدمت با عملکرد کارکنان دانشکده شهید رجایی شهر شیراز می‌پرداخت. در این پژوهش تعداد 124 نفر از این دانشکده مورد مطالعه قرار‌گرفتند، بین مولفه های تسهیم دانش و بکارگیری دانش با عملکرد شغلی کارکنان رابطه معنی داری وجود داشت که این میزان رابطه در سطوح 01/0 >p و 004/0 >p معنی‌دار بود. علاوه بر این بین مولفه های خلق دانش و ذخیره سازی دانش با عملکرد شغلی کارکنان رابطه معنی داری به دست نیامد. بین همه مولفه های آموزش ضمن خدم ...

تحقیق حاضر به بررسی اثربخشی آموزش ضمن خدمت بر عملکرد معلمان دوره ابتدایی شهرستان پاکدشت پرداخته است. تحقیق از نوع کاربردی و به روش پیمایشی می‌باشد که شیوه اجرای آن به صورت میدانی و با استفاده از پرسشنامه صورت گرفته است. جهت اطمینان از روایی پرسشنامه پس از تهیه پرسشنامه مقدماتی، پرسشنامه در اختیار اساتید راهنما و مشاور قرار گرفت و پس از اصلاحات لازم برای سنجیدن اعتبار آن طی یک تحقیق آزمایشی، پایایی آن بررسی شد که ضریب آلفای کرونباخ بدست آمده برابر (دربازه 94%-83% =?) گردید. جا ...

هدف این تحقیق بررسی رابطه ویژگیهای دوره های آموزشی ضمن خدمت با اثربخشی آنها از نظر کارکنان و مدیران سازمان تامین اجتماعی استان آذربایجان غربی است درراستای تحقق این هدف برای متغیر ویژگیهای دوره های آموزش ضمن خدمت و متغیر اثربخشیدوره ها دو پرسشنامه محقق ساخته طراحی شده و درمیان کارکنان آموزش دیده 100 نفر و مدیران مستقیم آنها 45 نفر توزیع و جمع آوری شده است سپس وضعیت موجود با استفاده از آمار توصیفی بررسی تفاوت نظر کارکنان و مدیران درباره متغیرهای تحقیق با استفاده از آزمون U - ما ...

هدف اصلی در این پژوهش ارزیابی اثربخشی دوره‌های آموزشی اختصاصی ضمن خدمت تقریرنویسان قوه قضاییه در شهر تهران بوده است. روش پژوهش از نوع ارزشیابی و از نظر هدف کاربردی است. پژوهش بر اساس مدل ارزشیابی کرک پاتریک انجام شده است. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه تقریرنویسان شاغل در شعبه‌های دادگستری استان تهران و حوزه‌های ستاد است که از سال 1385 لغایت 1389 در دوره های آموزشی ضمن‌خدمت شرکت کرده‌اند و همچنین سرپرستان مستقیم آنها (مدیران دفاتر قضایی) می‌باشد؛ شامل 273 نفر تقریرنویس و 273 نفر ...

امروزه در بازار رقابتی کار، داشتن مهارت کافی در هر زمینه ای و در هر سازمانی جهت ایفای نقش موفق، موثر است. یکی از مهمترین مشکلاتی که در محیط کار با آن روبرو می شویم کمبود آموزش است. مجموعه ای گسترده از کارمندان در رویارویی با مسئولیت هایی که به آنها بدون درنظر گرفتن دانش و مهارت صحیح واگذار می شود اظهار نارضایتی می کنند. آموزش فرایندی است ضروری که بصورت کاملا حساب شده در تمامی زمینه ها طراحی و به اجرا در می آید. این پژوهش به بررسی اثر بخشی آموزش ضمن خدمت کارکنان در هتل های 4 ...

آموزش فعالیتی است برای هدایت یا شکل دادن به جریان رشد . به عبارت دیگر، آموزش شکل دادن انسان به وسیله انسانهاست و دوره های آموزش ضمن خدمت به عنوان زنجیره انتقال آگاهیها ، اطلاعات و مهارتها ، موجب افزایش توانایی معلمان می گردد . در این راستا مجهز ساختن افراد یا معلمان به علم روز یکی از ضروریات تشکیل و راه اندازی دوره های آموزش ضمن خدمت است که هم اکنون در سطح وسیعی در سازمانها ، خصوصاً در آموزش و پرورش انجام می شود . ( ابراهیم زاده ، 1373،ص11 ). از آنجا که آموزش و پرورش به طور ...

آموزش ضمن‌خدمت از جمله راه کارهای اساسی در به تعادل رساندن روش‌های اجرای کار در سازمان با تغییر و تحولات و نوآوری‌های فراسازمانی است. توجه به انگیزه کارکنان برای شرکت در دوره های آموزش ضمن‌خدمت از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا کارکنان با انگیزه در طول دوره‌ها، دارای کارایی، اثربخشی، و بهروری می‌باشند. بررسی‌های زیادی در خصوص عوامل موثر بر انگیزه کارکنان انجام گرفته است اما به عوامل موثر بر انگیزه کارکنان برای شرکت در دوره‌های آموزش ضمن خدمت بر اساس نظریه‌های جدید توجه اندکی ...

هدف پژوهش حاضر، بررسی وضعیت بکارگیری آموزش الکترونیکی در دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان سازمان جهادکشاورزی استان خوزستان، می باشد. برای جمع آوری داده ها از روش پیمایشی استفاده شده است.ابزارسنجش عبارت بود ازپرسشنامه محقق ساخته ای در مورد آموزش الکترونیکی ، (شامل 33 سوال برای کارکنان ) که با ضریب آلفای کرونباخ 9/91 درصد، پایایی آن تأیید گردید. روش نمونه گیری دراین پژوهش، نمونه گیری تصادفی بود که درنهایت ازجامعه 200نفری کارکنان، 100 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. با توجه به ...

به منظور ارزشیابی وضعیت اجرایی دوره های آموزش ضمن خدمت و اثر آن برعملکرد کارکنان پژوهشی با روش توصیفی بر روی 108 نفر از کارکنان ایران خودرو شهر بابل در سال 1390 (حدود 150 نفر) انجام شد. ابزار پژوهش استفاده از پرسشنامه محقق ساخته بود. عملکرد شغلی شامل خرد ه مقیاس های علاقه شغلی ، دانش و مهارت ،تسهیل انجام کارها و وظایف پیچیده، خلاقت ، دقت وتوجه، کمیت و کیفیت کاری بود. ابزار براساس آلفای کرونباخ با پایایی به ترتیب 78 / .، 86/ . و66/ . 64/،067/،0/0810به دست آمد. برای تحلیل یافت ...