عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 292

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

یکی از مشکلات اساسی موفقیت در صنعت هتلداری ادراک و برداشت منفی بسیاری از کارکنان خدماتی از شغل خود است. کارشناسان بر این باورند که ادراکات منفی کارکنان هتل ممکن است به ارائه ضعیف خدمات، بی‌تفاوتی و تنفر از مهمان، نگرش‌های شغلی منفی و افزایش میزان اخراج و ترک کار منجر شود این تحقیق درصدد است که مسائل مرتبط با نگرش‌های منفی کارکنان راجع به خدمت مهمانداری را بررسی نماید. نیز از منظر کلی به بررسی تاثیر آموزش‌های ضمن خدمت ارائه شده به کارمندان بر مولفه‌های شکوفائی شغلی و ارزش‌های ...

هدف کلی از این تحقیق ارزیابی دوره های آموزش ضمن خدمت از دیدگاه کارکنان شهرداری شیراز در سال 1391 بر مبنای مدل سیپ است. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی کارکنانی است که در دوره های آموزش ضمن خدمت در این سازمان حضور داشته اند، که بر اساس آمار اخذ شده از این سازمان تعداد این افراد برابر با 3218 بود، که در دوره های آموزش ضمن خدمت برگزار شده دراین سازمان حضور داشته اند. تعداد افرادی که در این مطالعه به عنوان نمونه قرار گرفتند 250 نفر بود که از طریق فرمول کوکران بدست آمد. ابزار پژوهش پ ...

هدف از اجرای این پژوهش مقایسه تاثیر روش آموزش حضوری و مبتنی بر وب بر میزان یادگیری معلمان شهرستان دماوند از دوره آموزش ضمن خدمت درس فناوری جدید اطلاعات بود. جامعه آماری این پژوهش را معلمان شهرستان دماوند در سال تحصیلی 93-92 تشکیل می دادند. نمونه این تحقیق 40 نفر از معلمانی بودند. از روش نمونه گیری در دسترس برای انتخاب نمونه استفاده شد . طرح پژوهش پیش آزمون – پس آزمون با گروه گواه بود. پس از اجرای پیش آزمون از محتوای درس، گروه آزمایش با آموزش مبتنی بر وب و گروه گواه به ...

این پژوهش با استفاده از روش زمینه‌یابی به بررسی 13 سئوال پژوهش اقدام نموده، حجم نمونه 1100 نفر از دبیران مرد و زن مقطع متوسطه استان خوزستان بوده که با روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شده بودند. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه‌ای حاوی سئوالات بسته پاسخ جمع‌آوری و با روش‌های آمار توصیفی و استنباطی به تجزیه و تحلیل داده‌ها پرداخته و در نهایت به اولویت‌بندی عناوین دوره‌های عمومی و تخصصی کوتاه مدت ضمن خدمت برحسب جنسیت اقدام نموده و همچنین ارتباط بین نیازهای آموز ...

تلاش برای آگاهی از میزان مطابقت جنبه های نظری و فلسفی آموزش ضمن خدمت که در حقیقت همان آموزش مداوم و مستمری است که معلمان طی کار و تدریس به آن نیازمندند با نظام تعلیم و تربیت اسلامی هدف اصلی رساله حاضر بوده است . بدین منظور محقق اهداف ، اصول و روشهای آموزش ضمن خدمت ، که جز مبانی فلسفی و فروض زیربنایی این نظام آموزشی ( آموزش ضمن خدمت ) به حساب می آیند، برای بررسی میزان انطباق آنها با معیارها و موازین تربیتی اسلام انتخاب کرده است . برای رسیدن به هدف فوق نخست مختصری از تاریخ آموز ...

از جمله عوامل موثر در کارایی و اثر بخشی کارکنان دولت، توانایی و مهارتهای شغلی کارشناسان آموزش است، و وظیفه آنان برنامه ریزی اجرا ارزشیابی آموزشهای ضمن خدمت است. در این پژوهش ضمن بررسی وضعیت آموزشی کارشناسان آموزش ضمن خدمت، الگوی آموزشی آنان را نیز طراحی و تدوین کرده ایم. روش تحقیق از نوع پیمایشی است . ابزار جمع آوری اطلاعات برای پرسشنامه ضروری است لذا برای تدوین آن ابتدا شغل کارشناسی آموزش را تجزیه و تحلیل و ارزیابی کردیم و آنگاه دانشها و مهارتهای لازم شغل مذکور را تخصصی طبق ...

تعریف مسئله :آموزشهای ضمن خدمت به آن دسته از معارفی اطلاق می‌گردد که مستخدم در طول خدمت خود بدون آنکه بین تحصیل و تدریس فاصله‌ای بیفتد از طریق وزارت آموزش و پرورش و به وسیله اساتید صلاحیت‌دار بصورت حضوری و عندالوزوم نیمه یا غیرحضوری در ارتباط با رشته‌ای خاص که تدریس آن اشتغال دارد کسب نمایند. ضرورت اجرای طرح :هدف از طرح این مسئله آن است که آیا واقعا" آن عده از آموزگارانی که از آموزشهای ضمن خدمت بهره جسته‌اند و به ویژه کسانی که دوره دوساله مراکز تربیت معلم را با موفقیت گذرانده ...

تشکیل کلاسهای ضمن خدمت به صورت مستمر و در هر مقطع زمانی و درسی ضروری بنظر می‌رسد ادامه اینگونه کلاسها در بالابردن کیفیت کار معلمان حق‌التدریس بسیار ارزشمند است ، البته بین زمان تشکیل کلاسها و محتوای کتب آموزشی رابطه معنی‌داری وجود ندارد اما بین زمان تشکیل کلاسها و کیفیت جذب مدرسین برای اینگونه کلاسها ، همبستگی معنی‌داری حاکم است و هرچه در زمان کلاسها دقت شود ، مدرسین تدریس بهتر ارائه داده و نتیجه مطلوبتر است همچنین بین زمان تشکیل کلاسها با وسایل کمک آموزشی ارتباط معنی‌داری وج ...

امروزه آموزش و توانمندی نیروی انسانی یکی از ارکان مهم بقای سازمانی و کسب مزیتهای رقابتی سازمان محسوب میشود. چرا که باید نیروی انسانی با روند تغییرات محیط اطراف تغییر کرده و در مقابل این تغییرات از خود انعطاف نشان دهد. در واقع رمز بقای سازمانها در دنیای متغیر و پویا توجه و تأکید بر نیروی انسانی کارآمد میباشد. هدف از این تحقیق نیز بررسی تأثیر آموزشهای ضمن خدمت بر میزان بهره وری و رضایت شغلی کارکنان دانشگاه شهید بهشتی میباشد. این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی بوده و نمونه آماری آ ...