عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 19

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف این پژوهش، ارائه‌ی روشی برای چگونگی استفاده از رویکرد تاریخی در آموزش شیمیِ کوانتوم و مطالعه‌ی اثربخشی آن بر دانش و نگرش دانش آموزانِ دبیرستانی است. جامعه‌ی آماری این تحقیق، شامل کلیّه‌ دانش آموزان پسر ناحیه ‌دو شهرری می‌باشد. قبل از شروع‌ سال‌ تحصیلی90-1389، تعداد 100 نفر از دانش‌آموزان پایه دوّم به عنوان نمونه در دسترس، انتخاب شدند. پس از همتا سازی و کلاس بندی، بطور تصادفی در قالب سه گروه مورد استفاده قرارگرفتند. در گروه اوّل، روشIHV و در گروه دوّم، نقل داستانهای علمی د ...

با توجه به گسترش و فراگیری مراکز آموزش در زمینه علوم مختلف و ازدیاد روزافزون افراد مشغول به تحصیل در این مراکز آنچه باید مورد توجه قرار گیرد نقش این علوم درتربیت افراد است، این سوال بسیار مهم است: متعلمی که مدتی از عمر خویش را در این مراکز به سرمیبرد در نهایت با چه دستاوردهایی برای خویشتن معنوی خود از تحصیل فراغت می یابد؟ این نکته در علم شیمی به دلیل کاربردهای صرفا صنعتی و مادی اش، بیشتر مورد غفلت قرار گرفته است. از آنجا که هدف غایی از دیدگاه اسلام شناخت و قرب به خداست و در ا ...

آموزش الکترونیکی اصطلاح جدیدی است که در دنیای مجازی به چشم می رسد و بسیاری از موسسات و شرکت های بزرگ دنیا بر روی آن کار می کنند. موسسات آموزشی در سراسر دنیا اصول و معیارهایی را برای تضمین کیفیت درسها و برنامه های آموزش الکترونیکی انتخاب می کنند. قابلیت استفاده مجدد اجزاء محتواهای تولیدی و نیز قابلیت انتقال آنها بین محیطهای نرم افزاری مختلف از مهمترین معیار های آموزش الکترونیکی همیشه مد نظر قرار گرفته است. کامل ترین استاندارد برای آموزش الکترونیکی مدل SCORM است. SCORM یک استا ...

هدف این پژوهش بررسی امکانات موجود و مورد نیاز استفاده از آزمایشگاه، عوامل تسهیل کننده و موانع استفاده از آن در آموزش شیمی دوره متوسطه استان اردبیل می باشد. این پژوهش از نوع توصیفی بوده و برای طراحی پرسشنامه ابتدا چهار سری سوال از امکانات موجود، امکانات مورد نیاز، عوامل تسهیل کننده و موانع استفاده از آزمایشگاه در آموزش شیمی گردآوری شد. گویه ها ی پرسشنامه با استفاده از منابع مرتبط و در مقیاس پنج درجه ای لیکرت طرح شد. برای بررسی روایی سوالات از مصاحبه های تخصصی با استاد راهنما ...

هدف این پژوهش، «بررسی تاثیر آموزش به روش بارش مغزی با روش معمول تدریس بر پیشرفت تحصیلی و نگرش دانش‌آموزان پایه سوم دبیرستان در درس شیمی رشته علوم تجربی شهرستان بوکان می‌باشد». پژوهش به صورت نیمه تجربی با دو گروه کنترل و آزمایش، با اجرای پیش‌ آزمون و پس آزمون انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش را دانش‌آموزان دختر دبیرستانهای شهرستان بوکان در سال تحصیلی 90-89 تشکیل داده که 88 دانش‌آموز به‌عنوان نمونه در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای اندازه‌گیری، آزمون پیشرفت تحصیلی محقق ساخته و آ ...

وقتی فراگیران مفاهیم، قضایا و اصول دانش را می‌آموزند، آنها را در قالب مدل ‌هایی در ذهن خود سازماندهی می‌کنند. این مدل‌ها شامل اطلاعاتی درباره مفاهیم اصلی و رابطه‌ی بین این مفاهیم می‌باشد. ازآنجا که این مدل‌ها به‌صورت ساختارهای سازمان یافته هستند استفاده از آنها در سازماندهی محتوای کتاب-های آموزشی منجر به تحقق یادگیری معنادار و سهولت در تشخیص کج‌فهمی‌های فراگیران خواهد شد. با توجه به ماهیت علم شیمی در آموزش آن باید به دو سطح تفکر ماکروسکوپی و میکروسکوپی توجه شود. تفکر ماکرو-می ...

هدف پژوهش حاضر، در مرحله اول تولید محتوای الكترونيكي مفاهیم شیمی پیش دانشگاهی مبتني بر استاندارد SCORM بوده و در مرحله بعد بررسی میزان اثربخشی آن بر میزان دانش و نگرش دانش آموزان در مقایسه با آموزش به شیوه سنتی است. جامعه‌ی آماری در این تحقیق کلیه دانش آموزان پیش دانشگاهی شاخه‌ی نظری شامل رشته های تجربی و ریاضی- فیزیک شهر ارسنجان، در سال تحصیلی 91-90بوده است؛ و به روش نیمه تجربی اجرا گردیده است. از میان دبیرستان‌های شهر ارسنجان، یک دبیرستان انتخاب گردید .در این دبیرستا ...

هدف اصلی این پژوهش، بررسی اثربخشی روش تدریس به کمک نقشه مفهومی در مبحث آنتروپی و مقایسه آن با روش سنتی می‌باشد. پژوهش حاضر از نوع پژوهش‌های کاربردی است و روش تحقیق از نوع شبه آزمایشی و به روش چهارگروهی سولومن با پیش‌آزمون و پس‌آزمون انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل دانش‌آموزان دختر پایه سوم دبیرستان بخش جعفریه استان قم که در سال تحصیلی 92-91 در رشته علوم تجربی مشغول به تحصیل بودند، است. به علت کوچک بودن حجم جامعه، کل جامعه 64 نفری به عنوان نمونه در نظر گرفته شد. در ا ...

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی اثر بخشی آموزش زمینه محور سینتیک شیمیایی بر رشد تحصیلی دانش‌آموزان دوره‌ی پیش‌دانشگاهی بود. در این مطالعه همچنین تاثیر آموزش زمینه- محور بر نگرش دانش‌آموزان نسبت به علم شیمی نیز بررسی شد. در این پژوهش، از طرح گروه‌های نامعادل با پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد و دانش‌آموزان شرکت کننده در گروه گواه بصورت سنتی و دانش‌آموزان شرکت کننده در گروه آزمایشی بصورت زمینه- محور آموزش دیدند. تعداد دانش‌آموزان شرکت کننده در این پژوهش 40 نفر بود که 19 نفر از آن ...