عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 11

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

وجود یک جامعه ی سالم، وابسته به تشکیل خانواده های پایدار، پویا و با نشاط است.یکی از شرایط محیط ایمنی بخش، وجود یک خانواده مستحکم و صمیمی است؛ به گونه ای که آسایش اعضای خانواده را در پی داشته باشد؛ از طرف دیگر، استحکام خانواده به ازدواج و رابطه ی زناشویی ماهرانه و پایدار بستگی دارد. پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر آموزش مهارتهای ارتباط زناشویی بر رضایت زناشویی صورت گرفته است. در این برنامه ی آموزشی، سعی شده است به وسیله آموزش مهارتهای حرف زدن، گوش دادن، حل تعارض و سبکهای ارتبا ...

هدف اصلی این پژوهش تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی بر رضایت زناشویی همسران جانبازان بود. روش پژوهش نیمه‌آزمایشی از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون- پیگیری با گروه کنترل بوده و جامعه آماری شامل همسران جانبازان 50-25 درصد شهرستان خرم‌آباد بود. نمونه شامل تعداد 30 نفر از همسران جانبازان بود که به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (15 نفر در گروه آزمایش و 15 نفر در گروه کنترل) توزیع شدند. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار spss تحلیل شدند و نتایج نشان داد که آموزش مهارت‌های ارتباطی بر افز ...

هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر بخشی برنامه آماده سازی اولسون بر هوش هیجانی و انتظار از ازدواج دختران در آستانه ازدواج بوده است. روش پژوهش، نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه ی دختران در آستانه ازدواج بودند که به مرکز مشاوره پیش از ازدواج دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال 1391 مراجعه نمودند. از بین داوطلبین شرکت در برنامه آماده سازی 28 نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند سپس به صورت گمارش تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند ...

رضایت زناشویی، یکی از مهم‌ترین رکن‌های سلامت روانی افراد خانواده است. پژوهش حاضر شامل دو مطالعه بود: در مطالعه اول، هدف بررسی رابطه رضایت‌مندی زناشویی با باورهای ارتباطی و انتظارات غیرمنطقی زوج‌ها بود که در این مطالعه با حجم نمونه 115 نفر در بین کارمندان دانشگاه فردوسی مشهد به طور داوطلب در این پژوهش شرکت کردند. نتایج مطالعه اول نشان داد که بین رضایت زناشویی کلی و باورهای ارتباطی کلی رابطه معکوس معنی دار وجو دارد. بین انتظارات از زندگی زناشویی کلی و باورهای ارتباطی کلی رابطه ...

هدف از پژوهش حاضر تدوین بسته های آموزشی مهارت های زندگی زناشویی مبتنی بر نظریه های مشاوره ازدواج و آموزه های اسلامی و مقایسه تأثیر این دو بسته بر رضایت زناشویی و کیفیت زندگی زوجین شهر اصفهان بود. این پژوهش از دو بخش کیفی و کمی تشکیل شده است. در بخش کیفی ابتدا با مراجعه به منابع معتبر داخلی و خارجی و نیز کتب معتبر دینی، دو بسته آموزشی مهارت های زندگی زناشویی بر اساس نظریه های مشاوره ازدواج و نیز بر اساس آموزه های اسلامی تدوین گردید. در بخش کمی، این پژوهش از نوع نیمه تجربی با د ...

در این پژوهش اثر بخشی آموزش "خودمهارگری "بر تعارضات زناشویی زوجین کمتر از پنج سال زندگی مشترک مورد بررسی قرار گرفت . روش پژوهش از نوع "نیمه آزمایشی " پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس 20 زوج از مراجعه کنندگان و متقاضیان مشاوره خانواده مراکز مشاوره سطح شهر مشهد در سال 1392 انتخاب شدند . سپس به صورت تصادفی ساده به دو گروه آزمایش وکنترل تقسیم شدند.در جلسه ای با حضور کلیه زوجین ، پرسشنامه تعارضات زناشویی فرم تجدید نظرشده (MCQ-R) (ثنایی ...

هدف: هدف پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی آموزش راهبردهای مدیریت هیجان بر رضایت جنسی، بهبود عملکرد خانواده و بهبود الگوهای ارتباطی زوجین بود. روش: طرح پژوهش، از نوع شبه آزمایشی، با پیش آزمون، پس آزمون بود. به این منظور، تعداد 30 زوج (60 نفر) کارمند شهر مشهد بطور داوطلبانه در دسترس انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جای گرفتند. ابتدا زوجین به پرسشنامه‌های رضایت جنسی، عملکرد خانواده و الگوهای ارتباطی پاسخ دادند سپس افراد گروه آزمایش به مدت 8 جلسه تحت آموزش راهبردهای ...

هدف :این پژوهش با هدف بررسی رابطه کارکردهای رضایت جنسی ،باورهای ارتباطی ،تعارض زناشویی در تعهد زناشویی دانشجویان متاهل انجام گرفت . روش و ابزار: بدین منظور از کلیه دانشجویان متاهل خوابگاه های دانشگاه های تهران (دانشگاه تهران،دانشگاه علامه طباطبایی،دانشگاه شهید بهشتی که در زمان انجام پژوهش (سال تحصیلی 91-92) در این دانشگاه ها در حال تحصیل بودند تعداد 312 نفر با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب گردیدند.از پرسشنامه های تعهد زناشویی آدامز و جونز (1997)،پرسشنامه رضایت ...

درزندگی پیچیده امروزی ، ازدواج ها دربسیاری مواقع با تهدیدات جدی نظیر نارضایتی زناشویی ، اعتیاد همسر، روابط خارج از چارچوب خانواده ، مشکلات مالی و... روبه رو می گردد ؛ که گاهی این مشکلات لاینحل چاره ای جز طلاق باقی نمی گذارد.بنابراین برای پیشگیری از این معضل ضروری است چاره ای اندیشه شود. هدف از این پژوهش، بررسی اثر بخشی آموزش پیش از ازدواج بر دانشجویان مجرد دانشگاه آزاد بندرعباس واندازه گیری میزان تغییرنگرش آن ها نسبت به عشق ، نامزدی ، عقد ویک سال اول زندگی مشترک می ...