عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با توجه به کاستی های موجود در آموزش زبان عربی با روش های جدید در دانشگاه های ایران، در پژوهش حاضر تدریس ادبیات معاصر عربی را با رویکرد ارتباطی پیشنهاد داده و تأثیر آن در رشد توانش ارتباطی نمونه آماری را بررسی نموده ایم. بنابراین هدف این پژوهش، بررسی تأثیر این رویکرد در تدریس ادبیات معاصر عربی به دانشجویان ایرانی است. سوال‌های پژوهش عبارتند از: 1ـ گنجاندن ادبیات معاصر عربی در برنامه آموزش زبان عربی به دانشجویان ایرانی چه فایده‌ای دارد؟ 2ـ چگونه می‌توان ادبیات معاصر عربی را ...

"بازخورد" از اساسی ترین راهبردهای آموزش حضوری است که توسط مدرس جهت بهبود فرآیند آموزش به کار برده می شود. از این رو، با توجه به ضعف آشکار و ناکارایی کنش زبانی دانش آموختگان زبان عربی دانشگاه های ایران به ویژه در مهارت نوشتن، در پژوهش حاضر برآنیم از بین انواع گوناگون بازخورد، تأثیر دو بازخورد اصلاحی مستقیم و غیر مستقیم را در کنش نوشتاری دانشجویان ایرانی رشته زبان عربی مورد بررسی قرار دهیم. این تحقیق در صدد پاسخگویی به سوال های زیر می باشد؛ 1ـ آیا ارائه بازخورد مستقیم و غیر ...