عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 97

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تدریس ریاضیات در کلاسها و سطوح مختلف تحصیلی ممکن است به شیوه‌های متفاوتی انجام شود. این روشها در حالات کلی وابسته به مطالب درس ، سطح علمی دانشجویان، عقاید مدرس در امور تدریس ، اهداف درس و موارد دیگر است . عمده‌ترین مراحل تدریس ریاضیات ، آموزش آن به دانشجویان از طرف مدرس ، یادیگیری و بکار بردن آن توسط دانش‌آموزان یا دانشجویان است . در مرحله اول روشهایی برای موفق بودن آن ارائه شده است و عوامل توفیق نیز توسط محققین بر شمرده شده‌اند [1]، برای مرحله دوم در جهت رسیدن به هدف یعنی یا ...

هدف اصلي پژوهش حاضر بررسي تأثير ارزش‌يابي آغازين در افزايش عملكرد تحصيلي دانش آموزان وافزايش انگيزه به درس رياضي مي باشد.اين پژوهش با روش تحقيق توصيفي از نوع علی مقایسه‌ای براي تبيين تأثير متغير مستقل بر متغير وابسته انجام شده است.ابزار جمع آوري اطلا عات پرسش نامه ميزان انگيزه به تحصيل ساخته قلي پور و بهرامي حصاري داراي تأييديه روايي محتوا از طرف اساتيد مي باشد،و پايايي محاسبه شده بوسيله الفاي كرونباخ به ميزان 91 درصد گزارش شده است. انتخاب نمونه آماري403 نفري كه از بين جامع ...

چکیده ندارد.

درس ریاضی سال اول متوسطه، مبنایی برای دروس سال های بعد و انتخاب رشته دانش آموزان می باشد. ضعف و قوت دانش آموزان در این درس، تاثیر مستقیمی بر عملکرد آن ها در سال های آتی دارد. از طرفی بیشترین افت تحصیلی در این درس مشاهده می شود. با توجه به اینکه رویکرد سازنده گرایی به نقش فعال دانش آموزان در ساخت دانش و پذیرفتن مسئولیت یادگیری تاکید ویژه دارد. در این پژوهش سعی شده آموزش ریاضی از این منظر بررسی گردد. در این راستا و در حد ضرورت تاریخ ریاضی، ماهیت ریاضی، مکاتب و رویکردهای مختلف ...

چکیده ندارد.
 
هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه سواد ریاضی دانش‌آموزان پایه پنجم ابتدایی شهر سنندج و ارتباط آن با سبک شناختی ویتکین در سال تحصیلی 88-1387 بود. روش انجام پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری، شامل کلیه دانش‌آموزان پایه پنجم ابتدایی شهر سنندج بود. حجم نمونه به تعداد 5879 نفر دانش‌آموز بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای متناسب با حجم نمونه 360 دانش آموز انتخاب شد. ابزار اندازه‌گیری شامل آزمون تکس با 37 سوال، و آزمون شکلهای نهفته ویتکین بودند. با استفاده از روش ...

یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر عملکرد ریاضی دانش آموزان، دانش ریاضی آنها است . تقسیم بندی دانش ریاضی مانند بسیاری از مباحث دیگر آموزش ریاضی در سال های اخیر تکامل یافته و دستخوش تغییراتی گشتهو در اکثر مدلهای تقسیم بندی دانش ریاضی بر اساس نوع به دانش رویه ای در مقابل دانش مفهومی دسته بندی شده و در مورد رابطه ی بین این دو دانش نیز دیدگاههای متفاوتی همچون دیدگاه برهمکنشی پویا، دیدگاه تکوینی و دیدگاه رفت و برگشتی مطرح شده اند. در این پژوهش نحوه ارائه ی مطالب از لحاظ مفهومی و رو ...

در این پزوهش به بررسی تاثیر کارگاه های آموزشی در بهبود آموزش ریاضی پرداخته ایم .اطلاعات حاصل از آن با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل شد. نتایج تحلیل نشان داد بین کارگاه های آموزشی و توسعه و پیشرفت و یادگیری ریاضی دانش آموزان و همچنین بین معلمان به عنوان یک گروه تیمی و کارگاه های آموزشی رابطه معناداری وجود دارد ...