عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 47

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده: هدف این پژوهش بررسی اثر بخشی آموزش به شیوه کاوشگری بر یادگیری مبحث الکتریسیته درس فیزیک سال سوم دبیرستان در بین دانش آموزان دبیرستان‌های شهرستان ارسنجان فارس در سال تحصیلی 1392-1391بود. طرح پژوهش از نوع تحقیقات آزمایشی با دو گروه آزمایش و کنترل بود. نمونه تحقیق شامل 54 نفر ( 28 نفر گروه آزمایش و 26 نفر گروه کنترل) از دانش آموزان سال سوم بود که به روش نمونه گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای تصادفی انتخاب شدند. که با انجام پیش آزمون مشخص شد که بین دو گروه آزمایش و کنترل، ...

هدف پژوهش حاضر، تحلیل محتوای کتب درسی دوره‌های آموزش عمومی و متوسطه ایران بر حسب میزان توجه به مقوله کثرت گرایی بود. روش مورد استفاده در این پژوهش تحلیل محتوا بود؛ که در این پژوهش ابتدا جامعه و نمونه انتخاب شدند، جامعه ی آماری کلیه ی کتاب‌های درسی نظام آموزش ایران در سال 88- 1387 و نمونه ی آماری شامل کتاب‌های تعلیمات اجتماعی، دین و زندگی، تاریخ و فارسی مقاطع ابتدایی، راهنمایی و رشته علوم انسانی متوسطه ی نظری بود؛ سپس کتاب‌ها مورد مطالعه قرار گرفتند و پس از آن مقوله ها تعیین ش ...

اگر چه مهارتهای درک و تولید در کاربرد زبان ( جنگینر، 2000 ؛ درونیک 2003 )، توسعه ی زبان (الیس ، 1996 ؛ الیس ، 2006 ) و آموزش زبان ( سلس مورسیا و دیگران ، 1996 ؛ دالتون و سیدلهوفر ،1994 ؛ فرسر ، 2003 ) نقش اساسی دارد ، به آموزش تلفظ در کلاسهای زبان خارجی اهمیت لازم داده نشده و مواد آموزشی مشکلات خاصی را که بواسطه دخالت زبان اول به وجود می آید مورد توجه قرار نمی دهد ( سیلورا ، 2002 ) . برای پر کردن این خلاء و نشان دادن ضرورت تهیه مواد آموزشی و روشهای تدریس مرتبط با ت ...

هدف کلی پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی آموزش حل مساله در افزایش هدفمندی، عاطفه مثبت و خودکنترلی در بین نوجوانان غیر هدفمند بود. در این پژوهش به این موضوع پرداختیم که آیا حل مساله می تواند به عنوان روشی برای جستجوی اهداف و در نتیجه افزایش هدفمندی به کار رود و آیا فرآیند یادگیری این مهارت می تواند موجب افزایش خود کنترلی و عاطفه مثبت و کاهش عاطفه منفی شود. جامعه آماری این پژوهش دانش آموزان دبیرستانی دختر منطقه 2 بود که از طریق روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای یک مدرسه انتخاب شد و از 200 ...

اضطراب طبیعی به منزله بخشی از زندگی سالم، و اضطراب روان رنجور خویی به منزله نابهنجاری، نوجوانان را با مشکلات جدی مواجه خواهد ساخت. هدف این پژوهش بررسی کارآمدی آموزش خودگویی ها در کاهش اضطراب امتحان نوجوانان بود. مطالعه حاضر یک طرح شبه آزمایشی است که در دبیرستان های شهرستان بردسکن در بهار 1390 انجام شد. تعداد 30 نفر از نوجوانان دانش آموز دختر به صورت تصادفی خوشه ای چند مرحله ای در دو گروه آزمایش و کنترل ( هرکدام 15 نفر ) قرار داده شدند. ابزار گردآوری اطلاعات «سیاهه اضطراب آزم ...

پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر آموزش یادگیری به روش جیکساو 2 بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پایه اول دبیرستان در درس ریاضی در شهر بندرعباس انجام گرفته است. این پژوهش، شبه‌آزمایشی پیش-آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش دانش‌آموزان پایه اول دبیرستان‌های شهر بندرعباس و نمونه تحقیق شامل 30 دختر و 30 پسر برای گروه آزمایش و همین تعداد برای گروه کنترل بود. در گروه آزمایش، روش جیکساو 2 به مدت 12 جلسه به کار برده شد اما گروه کنترل به روش سنتی آموزش دید. برای جمع‌آوری اطلاع ...

امروزه حل مسئله یکی از موضوعات اساسی در آموزش ریاضیات محسوب می شود، تا جایی که برخی آن را قلب ریاضیات می دانند. اما شواهد موجود حاکی از آن است که حل مسئله در آموزش ریاضی کشور ایران آن طور که باید مورد توجه قرار نگرفته است. هدف از این تحقیق مقایسه ی تطبیقی تحقیقات انجام شده، برنامه ی درسی وفعالیت های کلاسی دوره ی متوسطه در کشورهای آمریکا، استرالیا، ژاپن، سنگاپور و ایران در ارتباط با حل مسئله است، تا بتوان با نگرشی جامع به رویکرد این کشورها به موضوع حل مسئله و استفاده از چگونگی ...

در اين پژوهش ميزان برخورداري كتاب هاي علوم اجتماعي مقطع دبيرستان از مولفه هاي حقوق شهروندي بررسي مي شود؛ هدف پژوهش تجزيه و تحليل محتواي اين كتاب ها به منظور تشخص برخورداري آن ها از منشور حقوق شهروندي براساس قانون برنامه چهارم توسعه مي باشد، با طرح سوال اين كه آيا متن و پرسش هاي اين كتاب ها مولفه هاي مذكور را دارا مي باشند يا خير؟ روش تحليل محتوا و تكنيك ويليام رمي (1986) جهت تشخيص واحدهاي تحليل داراي مولفه هاي حقوق شهروندي و رويكرد تئوري داده مبنا كه ريشه در خود داده ها و مشا ...

هدف از این پژوهش بررسی اثر بخشی آموزش انتخاب و کنترل گلاسر بر تحول هویت نوجوانان دختر دوره پیش‌دانشگاهی شهر اصفهان می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان دختر دوره پیش دانشگاهی که در ناحیه 5 آموزش و پرورش شهر اصفهان در سال تحصیلی 89-88 مشغول به تحصیل می‌باشند. با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای تعداد 40 نفر برای نمونه تحقیق انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 20 نفری آزمایش و گواه جایگزین شدند به منظور بررسی تغییرات حاصله از اعمال متغیر مستقل ابتدا ...