عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف اصلی این تحقیق، بررسی اهمیت وکفایت دانش و مهارت های مورد نیازبرای فارغ التحصیلان رشته حسابداری و اهمیت آن ها ازدیدگاه شاغلین درحرفه ،اساتید دانشگاه و دانشجویان حسابداری است. تعیین دانش و مهارت های مورد نیاز و کفایت ارائه آن ها در برنامه کنونی، به منظورموفقیت دراصلاح و بازسازی برنامه آموزش حسابداری ضروری بنظر می رسد. اطلاعات لازم برای تحقق بخشیدن به اهداف تحقیق با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شد. جامعه آماری این پژوهش شامل نمایندگان شاغلین درحرفه حسابداری،اساتید دانشگاه و ...

نظام آموزشی حسابداری، نقش بسیار مهمی در تربیت نیروی انسانی متخصص برای ورود به حرفه حسابداری را دارد. عموماً در سیستم آموزشی، توجه به نیازها و خواسته های حرفه و ارائه آموزشهای لازم متناسب با نیازهای حرفه از اهمیت خاصی برخوردار است. اینکه آیا نظام آموزشی فعلی حسابداری، دانش ها و مهارت های لازم برای ورود به حرفه حسابداری را ارائه می نماید برای بسیاری از برنامه ریزان آموزشی خصوصاً برنامه ریزان سیستم آموزشی حسابداری مورد بحث است. در کشور ما ایران ، با توسعه روز افزون اقتصاد و صنع ...

هدف از پژوهش حاضربررسی تاثیر عوامل فردی بر ادراک دانشجویان کارشناسی ارشد حسابداری از محتوای حرفه می باشد.مدل این تحقیق با استفاده از متغیرهای خصوصیات دموگرافیک ، صفت شخصیتی خلاقیت و لذت از رشته به عنوان متغیر مستقل و متغیر ادراک فرد در مورد حرفه به عنوان متغیر وابسته شکل گرفته است .جامع هی آماری این تحقیق ، دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه 1391 بوده است . نمونه آماری در این تحقیق به روش گزینشی انتخاب شده و - آزاد اسلامی واحد یزد در نیمسال دوم سال تحصیلی 92 حجم نمونه 115 ن ...