عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 75

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

نظر به اهمیت مشارکت بخش خصوصی در آموزشهای فنی و حرفه ای این پژوهش به دنبال رسیدن به اهداف زیر می باشد. 1- مشخص نمودن زمینه های مشارکت بخش خصوصی در آموزشهای فنی و حرفه ای از نظر مدیران هنرستانهای استان کرمان2- بررسی میزان تمایل مدیران صنایع (بخش خصوصی) استان کرمان به مشارکت در آموزشهای فنی و حرفه ای از دیدگاه این مدیران3- ارایه پیشنهادها و راه حلهای مناسب جهت بهبود آموزشهای فنی و حرفه ای با استفاده از نظرهای مدیران هنرستان ها و صنایع (بخش خصوصی) استان کرمان . روش این پژوهش تو ...
  
ضرورت انجام این تحقیق از آنجا ناشی می‌شود که اعتقاد به قوت و ارزش هر برنامه آموزشی در ارزیابی از برنامه و بازنگری بر مبنای یافته‌های ارزیابی می‌باشد که این مهم تا کنون در مورد دوره آموزش حرفه‌ای معلمان در تحلیل محتوا صورت نگرفته است تا بدان واسطه بتوان به نقاط قوت و ضعف دوره‌های آموزشی اجرا شده پی برد. ...

در این تحقیق 25 نمونه از بخش دولتی و 25 نمونه از بخش خصوصی مورد ارزیابی کیفیت زندگی قرار گرفتند . همگی افراد معلول ذهنی در حد آموزش پذیر بوده و در مرکز حرفه آموزی مشغول به فعالیت بودند . همگی بین سنین 20-14 قرار داشته و وضعیت اقتصادی اجتماعی مشابهی با یکدیگر داشتند. پرسشنامه پس آزمون پایائی همگی به صورت مصاحبه ای تکمیل گردید و هر کدام از مدد جویان در محیطی مناسب مورد آزمون قرار گرفتند . نتایج تحقیق نشان داد که کیفیت زندگی در کل ، در دو گروه متفاوت معنی دار نداشت و تنها در حیط ...

چکیده ندارد.

در این مطالعه به بررسی نظرات پزشکان عمومی شرکت کننده در برنامه‌های بازآموزی پیرامون روشهای اجرای مناسب برنامه‌های آموزش مداوم پرداخته شد. تا جهت ارائه آموزش، دانش و مهارتها، روشهای مناسب انتخاب و سپس سیستم ارزشیابی صحیح جهت بهبود کیفیت برنامه‌های آموزشی مداوم را بتوان تدوین کرد. در این مطالعه رابطه نظرات پزشکان عمومی بر اساس سن، جنس، سابقه کار افراد مورد بررسی قرار گرفت. نمونه‌گیری از پزشکان عمومی شرکت کننده در برنامه‌های آموزش مداوم با مراجعه به مطب‌های خصوصی و سمینار‌های با ...

جمعیت مورد مطالعه 180 نفر که توسط پرسشنامه و به روش سرشماری و به طور مقطعی مورد ارزیابی قرار گرفتند مطالعه از نوع توصیفی-تحلیلی بود. پرسشنامه شامل 19 سوال مربوطه به میزان رضایت از 19 فعالیت آموزش بالینی بود. پاسخ هر سوال به صورت خیلی زیاد=5، زیاد=4، متوسط=3، کم=2 و خیلی کم=1 و انجام نشد=0 و از موضوع بی‌اطلاعم=0 رتبه‌بندی شد. بر حسب اینکه نمره میانگین هر فرد از مجموع سءالات پرسشنامه در کدامیک از سطوح زیر قرار می‌گیرد، میزان رضایت وی بدست آمد. (5-51/4) کاملا راضی، (5/4-51/3) را ...

نظر به گسترش علوم کشاورزی ارائه نوآوری و تکنولوژی های جدید از سوی محققان و کارشناسان کشاورزی، آموزش ضمن خدمت مروجین کشاورزی به منظور به هنگام نگهداشتن توان فنی- حرفه ای آنان، امری ضروری است. آنچه در این راستا مهم به نظر می رسد کیفیت برنامه های آموزشی فوق الذکر می باشد. اصولاً اولین گام و شاید مهمترین مرحله در فرآیند برنامه ریزی آموزشی دوره های آموزش ضمن خدمت مروجین، سنجش نیازهای آموزشی- حرفه ای آنان است. چه، بازدهی مطلوب این دوره ها در گرو اجرای صحیح عملیات بررسی نیازهای آموز ...