عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 43

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

رابطه بین آموزش استفاده از پایگاههای کتابشناختی (موجود روی دیسکهای نوری) به استفاده‌کنندگان از اطلاعات و سه فاکتور ضریب دقت و بازیافت و زمان جستجو بررسی شد. پژوهش سه فرضیه زیر را آزمود: آموزش استفاده از بانکهای اطلاعاتی کامپیوتری به استفاده‌کنندگان -1 رابطه مثبتی با پایین آوردن زمان جستجو دارد. -2 رابطه مثبتی با بالا بردن ضریب دقت اطلاعات بازیابی شده دارد. -3 رابطه مثبتی با بالا بردن ضریب بازیافت اطلاعات بازیابی شده دارد. روش تحقیق، تجربی و با استفاده از گروههای آزمون و گواه ...

استفاده از کامپیوتر در میان منابع موجود در اختیار مدرس زبان معاصر، جای محکمی پیدا کرده است. در این راستا، تحقیق حاضر سعی بر آن داشته است که تاثیر نرم افزار ‏‎Wordperfect‎‏ را بر مهارت نگارش دانشجویان زبان آموز ایرانی بررسی نماید. بدین منظور 40 دانشجو، دو گروه کنترل و آزمایشی را تشکیل دادند و پنج پرسش تحقیقاتی مطرح شد. پرسش اول سطح مهارت کلی نگارش دو گروه را در پایان پژوهش ارزیابی می نماید. دومین پرسش پژوهشی تفاوت میان رشد و پیشرفت توانائی دو گروه را در بکار بردن عناصر صوری زب ...

هدف اصلی پژوهش حاضر مقایسه تاثیر آموزش به کمک نرم افزارآموزشی و شیوه سنتی بر پیشرفت تحصیلی درس ریاضی دانش آموزان پسر پایه اول راهنمائی می باشد . مقایسه میانگین نمرات پس آزمون درسطوح شناختی دانستن ، بکارگیری مفاهیم ، حل مسائل متداول و استدلال دو گروه آزمایش و کنترل با آزمون ‏‎t‎‏ گروههای مستقل نشان داد که بین عملکرد دو گروه آزمایش و کنترل از نظر آماری تفاوت معنی داری وجود دارد . باتوجه به نتایج بدست آمده می توان نتیجه گرفت عملکرد دانش آموزانی که بوسیله نرم افزار آموزشی ، آموزش ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.