عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 360

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی است که بمنظور بررسی تاثیر آموزش در تغییر آگاهی و نگرش کاردانهای بهداشت شاغل در مراکز بهداشتی درمانی وابسته به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی شهر تهران در زمینه بیماری ایدز انجام گرفته است . دراین پژوهش 162 کاردان بهداشت در پنج رشته تحصیلی (بهداشت خانواده، بهداشت عمومی، بهداشت محیط، بهداشت مدارس و مامایی) که خصوصیات مورد نظر برای شرکت در این پژوهش را دارا بودند شرکت داشتند. ابزار گردآوری داده‌ها دراین پژوهش ، پرسشنامه بوده‌است که در سه‌بخش تن ...

این تحقیق، یک مطالعه نیمه‌تجربی کاربردی است که در آن 159 معلم (5ˆ72 زن، 5ˆ27 مرد)، از سه ناحیه آموزش و پرورش شهرستان اهواز به تناسب فراوانی کلاسهای سوم و چهارم ابتدایی، به صورت تصادفی انتخاب گردیدند . حجم نمونه شاگردان گروه آزمون به 1557نفر (2ˆ53 پسر، 8ˆ46 دختر) و در گروه کنترل، 388 نفر (1ˆ38 پسر، 9ˆ61 دختر) بالغ گردید. در این پژوهش ، معلمین با استفاده از جزوه‌ای که بوسیله پژوهشگر تهیه شده بود، در 3-5 دقیقه شروع اولین کلاس و صرف زمان در انتهای آخرین کلاس به آموزش بهداشت فردی‌ ...

امروزه حوادث طبیعی در حدود 60% افزایش یافته است و در 27 سال گذشته بیش از 6/5 میلیون نفر در اثر بلایای طبیعی جان خود را از دست داده اند و به بیش از سه میلیارد نفر آسیب رسیده و بیش از 240 میلیارد دلار خسارت به جوامع وارد شده است. پی آمدهای بهداشتی بلایای طبیعی بستگی به نوع بلایا و میزان آسیب پذیری منطقه دارد. و این پیامدها گاهی می تواند خطرناکتر از خود بلایا باشد. آموزش بهداشت و افزایش مشارکت عمومی دو عمل کاملاً موثر در کاهش اختلالات بهداشت محیطی بلایا می باشد. آموزش بهداشت عبا ...

پژوهش حاضر بعنوان یک طرح نیمه تجربی با هدف بررسی تاثیر آموزش بهداشت بر اساس الگوی پری سید‏‎PRECEDE‎‏ در کاهش میزان آلودگی انگلی روده ای مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر اراک طراحی و اجرا گردید.در این مطالعه ابتدا مراکز بهداشتی و درمانی شهر اراک بر اساس معیار وضعیت اقتصادی و اجتماعی به سه منطقه پایین و مرکز و بالای شهر تقسیم شدند. سپس تعداد 1650 مادر در سه منطقه انتخاب واز هرکدام سه بار آزمایش مدفوع به روش تغلیظ فرمالین اتر و مستقیم بعمل آمد. پس از شناسایی اف ...
  
آموزش مردم از مهمترین شاخص های توسعه بوده و ارتباط نزدیک با وضعیت اقتصادی و کیفیت زندگی اجتماعی - فرهنگی مردم دارد . آموزش موثر می تواند در سه بعد دانش ، نگرش و مهارت موجب تغییر در رفتار یادگیرنده شود . این تحقیق با هدف بررسی تاثیر آموزش بهداشت بر آگاهی و عملکرد بهداشتی متصدیان مراکز تهیه ، توزیع و فروش مواد غذایی شهر یزد انجام شده است. اهداف ویژه شامل تعیین تاثیر آموزش بهداشت اصناف بر آگاهی و عملکرد بهداشتی متصدیان مراکز تهیه و توزیع فروش مواد غذایی بر حسب سواد، سن ، نوع صنف ...

تعداد 40 الی 50 خانوار (معادل حدود 250 نفر) به عنوان شاهد و معادل همین میزان را به عنوان "فورد" به طور تصادفی انتخاب نموده و اهالی منطقه تحت مطالعه بعد از درمان به مدت 6 ماه تحت آموزش بهداشت قرار می‌گیرند. ضمن دادن 1-2 قالب صابون در هفته به هر خانوار در 2 منطقه (شاهد و مورد) بعد از پایان مطالعه نمونه‌های مدفوع افراد مجددا" مورد آزمایش قرار گرفتند و از نظر آماری تجزیه و تحلیل خواهد شد. ...

در این بررسی 80 نفر مورد پژوهش قرار گرفته اند. این عده که شامل کلیه افراد دست اندر کار طبخ و توزیع مواد غذایی بوده است بین سنین 65-18 سال و با میزان تحصیلات حداقل بیسواد و حداکثر فوق دیپلم بوده است. ابتدا اطلاعات 80 نفر مورد پژوهش درمورد بهداشت مواد غذایی و تهیه طبخ توزیع و نگهداری - بهداشت فردی - بهداشت محیط - پیشگیری از بیماریهای واگیر و مقررات بهداشت مواد غذایی جاری از طریق برگه های پرسشنامه اول تعیین گردید و سپس برنامه آموزشی بهداشت تنظیم شده به مدت 3 هفته در 9 جلسه که هر ...