عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 231

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) از مهمترین وجه تمایز عصر ما با گذشته است. در این میان، میزان توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در امر آموزش مهمترین شاخص پیشرفت بشمار می‌رود، به گونه‌ای که "آموزش مجازی" (Virtual Education) یا "آموزش الکترونیکی" (E-Learning) مهمترین عامل جهش‌های علمی/پژوهشی/فرهنگی می‌باشد. از این رو، برای کاهش این شکاف‌ها، گذر از شرایط کنونی به جامعه اطلاعاتی مسیری غیر قابل اجتناب است. هدف اصلی این پژوهش نیز ارتقا و پیشرفت دانش در این زمینه می‌باشد. در ه ...

در عصر حاضر ،فناوری ارتباطات واطلاعات ونوع آوری ها و ابداعات روزمره مرتبط با آن،منشا تحولات چشمگیر در جوامع مختلف به شمار می آید .از زمانیکه فناوری اطلاعات در دنیای کنونی ظهور نمود ،تاکنون مفاهیم بیشماری ابداع شده ودر حوزه های مختلف تجاری ،اقتصادی ، سیاسی واجتماعی بکارگرفته شده است . هر یک از مفاهیم مبتنی بر نیاز خاص وجهت رفع مشکلات مبتلابه آن ،ابداع و مفهوم پردازی های لازم در مورد آنان صورت گرفته است .مفهوم آموزش الکترونیکی از جمله مفاهیمی است که طی سالیان اخیر در دنیای د ...

زمینه و هدف: سیستم آموزش الکترونیکی ترکیبی با بکارگیری ابزارهای متنوع و فناوریهای پیشرفته سعی در بهبود کیفیت یادگیری دارد. در این پژوهش پس از طراحی و بکارگیری نظام آموزش الکترونیکی ترکیبی، میزان رضایتمندی و اثربخشی آن از دید دانشجویان و اساتید مورد بررسی قرار گرفته است. روش کار: این مطالعه با روش اقدام پژوهی با رویکرد مشارکتی، در سال88 -1387 انجام گرفته است. جمعیت هدف شامل تمامی اعضا هیئت علمی گروه های مختلف آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران بودند که ...

هدف این پژوهش بررسی تحلیلی و تطبیقی آموزش الکترونیکی در کشورهای استرالیا، هند و ایران می باشد.جامعه مورد مطالعه در این پژوهش عبارتند از:جنبه های مختلف آموزش الکترونیکی درکشورهای استرالیا، هند و ایران. از میان کشورهای پیشرفته کشور استرالیا و از میان کشورهای درحال توسعه کشور هند که اقدامات قابل توجهی در زمینه آموزش الکترونیکی انجام داده و کشور ایران به منظور بهره گیری از تجارب موفق دو کشور استرالیا و هند با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب گردیدند. با توجه به گسترده بودن ...

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین سواد اطلاعاتی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان آموزش الکترونیکی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی، صورت پذیرفته است. فرضیه‏ پژوهش عبارت است از: بین سواد اطلاعاتی منطبق با استانداردهای(A.C.R.L) دانشجویان الکترونیکی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی با پیشرفت تحصیلی رابطه معنی داری وجود دارد. این پژوهش از پژوهش های توصیفی است، برای جمع‌آوری داده‌ها از روش پیمایشی و ابزار سنجش آن پرسشنامه که برگرفته از پرسشنامه سنجش سواد اطلاعاتی، بر مبنای استان ...

پژوهش حاضر با توجه به رشد سریع دوره‌های آموزش الکترونیکی و اهمیت طراحی آموزشی در موفقیت یادگیری الکترونیکی ، با هدف طراحی و تولید محتوای الکترونیکی درس آمار مهندسی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی بر اساس الگوی طراحی آموزشی گانیه و تعیین میزان اثر بخشی آن، شکل گرفته است. جامعه آماری تمامی دانشجویانی بودند که در نیمسال تحصیلی اول سال90 -91 در درس‌های الکترونیکی دانشگاه خواجه نصیرا‌لدین طوسی ثبت‌نام کرده بودند. نمونه مورد استفاده، نمونه در دسترس و تمامی دانشجویان ثبت‌نام کرده در د ...

پژوهش حاضر به منظور بررسی مشکلات و چالشهای مراکز آموزش الکترونیکی دانشگاههای دولتی شهر تهران از دیدگاه کارکنان این مراکز انجام شده است. روش تحقیق از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی (پیمایشی) و از نظر هدف کاربردی بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان مراکز آموزش الکترونیکی شهر تهران به تعداد 180 نفر بوده است که حجم نمونه مطابق با جدول «مورگان» 123 نفر برآورد گردید که این تعداد به شیوه نمونه‌گیری تصادفی ساده از بین جامعه آماری انتخاب شده است. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسش ...

مدیریت بر مبنای شایستگی ها در دهه های اخیر، به محور توانایی سازمان ها برای جذب، حفظ، پرورش و ارتقاء منابع آنها تبدیل شده است. رویکردهای شایستگی محور یکی از ابزارهای مهم در تقویت و بهبود فرآیندهای مدیریتی است. بنا بر ضرورت رویکرد الکترونیک در آموزش و پرورش و روند فزاینده رشد این امر در آموزش، و بنا بر نقش حیاتی مدیران در ارتقاء کیفی هر سازمان، لازم است مدیران آموزش و پرورش نیز در جهت کسب یا ارتقاء شایستگی های مورد نیاز در عرصه آموزش الکترونیک گام های اساسی بردارند. پژوهش حاضر ...

هدف پژوهش حاضر، در مرحله اول تولید محتوای الكترونيكي مفاهیم شیمی پیش دانشگاهی مبتني بر استاندارد SCORM بوده و در مرحله بعد بررسی میزان اثربخشی آن بر میزان دانش و نگرش دانش آموزان در مقایسه با آموزش به شیوه سنتی است. جامعه‌ی آماری در این تحقیق کلیه دانش آموزان پیش دانشگاهی شاخه‌ی نظری شامل رشته های تجربی و ریاضی- فیزیک شهر ارسنجان، در سال تحصیلی 91-90بوده است؛ و به روش نیمه تجربی اجرا گردیده است. از میان دبیرستان‌های شهر ارسنجان، یک دبیرستان انتخاب گردید .در این دبیرستا ...