عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 82

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

((آموزش الکترونیکی)) یک راه حل نسبتا جدید برای چالش های حال و آینده سیستم های آموزشی است، اما می توان ادعا کرد با وجود آن که e-Learning برای آسان پذیری فرآیند یادگیری برای تمام سنین و تمام مردم جامعه – با توانایی فراگیری متفاوت- پدید آمده است، طراحی و پیاده سازی این سیستم آموزشی جدید تا حدودی پیچیده است و دست کم برا دست اندرکاران امر آموزش آسان تر از طراحی سیستم های آموزشی سنتی نخواهد بود. اگر تا به حال مشکلات دست اندرکاران آموزش و پرورش محدود به رویارویی با موانع خاص حوزه ...
نمایه ها:
آموزش | 

پژوهش حاضر با توجه به رشد سریع دوره‌های آموزش الکترونیکی و اهمیت طراحی آموزشی در موفقیت یادگیری الکترونیکی ، با هدف طراحی و تولید محتوای الکترونیکی درس آمار مهندسی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی بر اساس الگوی طراحی آموزشی گانیه و تعیین میزان اثر بخشی آن، شکل گرفته است. جامعه آماری تمامی دانشجویانی بودند که در نیمسال تحصیلی اول سال90 -91 در درس‌های الکترونیکی دانشگاه خواجه نصیرا‌لدین طوسی ثبت‌نام کرده بودند. نمونه مورد استفاده، نمونه در دسترس و تمامی دانشجویان ثبت‌نام کرده در د ...

پژوهش حاضر به منظور بررسی مشکلات و چالشهای مراکز آموزش الکترونیکی دانشگاههای دولتی شهر تهران از دیدگاه کارکنان این مراکز انجام شده است. روش تحقیق از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی (پیمایشی) و از نظر هدف کاربردی بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان مراکز آموزش الکترونیکی شهر تهران به تعداد 180 نفر بوده است که حجم نمونه مطابق با جدول «مورگان» 123 نفر برآورد گردید که این تعداد به شیوه نمونه‌گیری تصادفی ساده از بین جامعه آماری انتخاب شده است. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسش ...

هدف پژوهش حاضر، در مرحله اول تولید محتوای الكترونيكي مفاهیم شیمی پیش دانشگاهی مبتني بر استاندارد SCORM بوده و در مرحله بعد بررسی میزان اثربخشی آن بر میزان دانش و نگرش دانش آموزان در مقایسه با آموزش به شیوه سنتی است. جامعه‌ی آماری در این تحقیق کلیه دانش آموزان پیش دانشگاهی شاخه‌ی نظری شامل رشته های تجربی و ریاضی- فیزیک شهر ارسنجان، در سال تحصیلی 91-90بوده است؛ و به روش نیمه تجربی اجرا گردیده است. از میان دبیرستان‌های شهر ارسنجان، یک دبیرستان انتخاب گردید .در این دبیرستا ...

امروزه هرگونه توسعه و پیشرفتی منوط به آموزش صحیح و راهبردی نیروی انسانی آن سازمان است. گسترش فناوری اطلاعات روشهای آموزشی را متحول و به جهت الکترونیکی شدن پیش برده است و مزایای بسیاری را برای سازمانها به ارمغان آورده است. شاید برای مدیرانآموزشی امروز، بیش از سایر دستاندرکاران آموزش اهمیت داشته باشد که تحولات جدی یادگیری را بهویژه با تاکید بر تغییرات فناوریهای نوین تعقیب کنند. به این منظور در این مطالعه مروری-تحلیلی، پس از بررسی معتبرترین منابع مرتبط، ربط و اثر آموزش در سازمان ...

با گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات، تولید و تعاملات علمی شکل دیگری به خود گرفته و چگونگی کسب و انتقال دانش در جامعه را تحت تأثیر خود قرار داده است. در این زمینه از مهم ترین دستاوردها برای آموزش عالی، به کارگیری ترکیبی مناسب از فناوری های آموزشی جدید (آموزش مجازی و یادگیری الکترونیکی) و شیوه ی آموزشی حاکم در دانشگاه ها خواهد بود. این پژوهش به منظور تبیین رویکردهای فلسفی آموزش الکترونیکی و آسیب شناسی آموزش الکترونیکی در آموزش عالی ایران انجام شده است تا در نهایت با توجه به آسیب ...

این پژوهش با هدف بررسی ارزیابی سطح امادگی و پذیرش تکنولوژی آموزش الکترونیکی دردانشگاه پیام نوربا بکارگیری مدل پذیرش تکنولوژی TAM مبتنی برمدلسازی معادلات ساختاری SEM صورت گرفته است جامعه آماری آن شامل کلیه اعضای هیئت علمی مراکز مجری کارشناسی ارشد الکترونیکی دانشگاه پیام نور سال 1391 هستند که با شیوه نمونه گیری تصادفی ساده نمونه ای با حجم 82 هیئت علمی دانشگاه یاد شده انتخاب شدند ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته براساس مدل پذیریش تکنولوژی با ضریب پایایی 0/94 است تحلیل د ...

آموزش الکترونیکی یکی از دستاورد‌های عصر دیجیتالی است و یک نوآوری در آموزش به حساب می‌آید. این شیوه‌ی آموزشی مزایای بسیاری برای موسسات آموزشی و کاربران آن‌ها به همراه داشته است. موفقیت آموزش الکترونیکی به طور گسترده به میزان پذیرش و استفاده از آن توسط کاربران وابسته است. در این پژوهش به کمک تئوری انتشار نوآوری راجرز که به‌ صورت جامع و کامل فاکتورهای موثر در پذیرش آموزش الکترونیکی را در بر می‌گیرد و به عنوان یک مدل اساسی در رابطه با مطالعات مربوط به نوآوری به حساب می‌آید به شنا ...

چکیده رویکرد کنونی آموزش در دانشگاه‌های معتبر سراسر جهان به سمت آموزش مجازی می‌باشد از این رو دانشگاه‌ها همگام با تکنولوژی روز، در صدد آموزش از راه دور به صورت نیمه حضوری و غیر حضوری بوده و از طریق راه اندازی وب سایت به آموزش الکترونیکی نیز اشتغال دارند. هدف اصلی این تحقیق ارائه روشی برای ارزیابی و رتبه بندی موسسات آموزش الکترونیکی و دانشگاه‌های مجازی می باشد. این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش انجام تحقیق از نوع تحقیقات پس‌رویدادی (علی- مقایسه ای) می باشد. جامعه آم ...