عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 14

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

نياز و تمـايل به يادگيري از زندگي سرچشمه مي گيرد. شرايط زندگي به گونه اي است كه همــه مردم در فرايند زيستن، هم بايد ياد بگيرنـد و هم ياد بدهند، بنابراین آموزش عالی به عنوان یک نماد مهم در تربیت و تعلیم نسل جوان در زمینه های متعدد، از جمله مسایل و معضلات زیست محیطی سهم عمده ای ایفا می کند. هدف اين پژوهش بررسی نقش نظام آموزش از دور در ارتقاء سطح دانش و رفتار زیست محیطی دانشجویان دانشگاه پیام نور استان تهران است. که این هدف از نوع کاربردی بوده و از نظر روش تحقیق، از نوع توصیفی ب ...

همزمان با تغییرات سریع فنون و مهارتها و ظهور پدیده های نوین در فناوری اطلاعات و تأثیر آنها بر شیوه ها و روشهای زیستن، فرایند آموزش نیز که یکی از ارکان اساسی و بنیادین جوامع است، متحول و دگرگون شده است.یکی از این تحولات و پیشرفت ها در عرصه آموزش ظهور«نظام آموزش از دور» است. آموزش از دور و دانشگاه پیام نور که مجری اصلی این نظام آموزشی در ایران است، در کنار مزایای بیشمار خود دارای محدودیتهایی نیز می باشد که از آن جمله می توان به توجه کمتر به رشته های علمی و تجربی در مقایسه با رش ...

همانگونه که از عنوان این طرح بر می آید هدف از این کار نقد برنامه درسی آرمانشهر گرایی از دیدگاه مکتب اگزیستانسیالیسم می باشد. آرمان شهر گرایی و اتوپیا از مفاهیمی به شمار می رود که همواره در اندیشه آدمی و همزاد با اوست . از این رو این نوع تفکر بیشتر عرصه های زندگی بشری را در بر گرفته و بر آن موثر می باشد.در برابر این مساله، اگزیستانسیالیسم فلسفه ای است که به تقدم وجود بر ماهیت اعتقاد داشته و به واقع گرایی اهمیت بسیار می دهد.. بنابراین در این تحقیق قصد بر این است که با معیار قر ...
 
سوادهای چندگانه در عصر دیجیتال از اهمیت بسزایی برخوردار است. هدف‌ کلی این پژوهش مطالعه تاثیر نظام آموزش از دور بر میزان سوادهای چندگانه(سواد چاپی، اطلاعاتی، رایانه‌ای، رسانه‌ای)دانشجویان دوره‌های ‌تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران بود. از لحاظ نحوه گردآوری داده‌ها، روش پژوهش حاضر نیمه تجربی از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون می‌باشد، از لحاظ هدف هم از نوع تحقیقات‌ کاربردی می‌باشد. جامعه این مطالعه را دانشجویان دانشکده‌های کارآفرینی و مدیریت دانشگاه تهران تشکیل می دهند. بازده زمانی این مطا ...