عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 385

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین مدیران و شیوع رفتار شهروندی سازمانی از دیدگاه معلمان ابتدایی عشایری استان فارس بود.جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه معلمان مرد آموزش وپرورش عشایری فارس بوده است که با استفاده ازروش نمونه گیری تصادفی طبقه ای 225نفر انتخاب شد، ابزاز مورد استفاده شامل پرسشنامه رهبری تحول آفرین(بس،1989)وپرسشنامه رفتارشهروندی سازمانی(پودساکف،2000) بود.که پس از محاسبه ی روایی وپایایی بین نمونه توزیع وبا استفاده از نرم افزار 16SpssوLiserel8/54 ورو ...

این تحقیق با عنوان " بررسی ساختار و ویژگی های برنامه درسی پایه پنجم دوره ی ابتدایی از دیدگاه معلمان ابتدایی شهرستان الشتر" انجام گرفته که به منظور بررسی ساختار و ویژگی های برنامه درسی پایه پنجم دوره ی ابتدایی از دیدگاه معلمان ابتدایی شهرستان الشتر انجام شده است. روش این تحقیق توصیفی پیمایشی است و جامعه آماری آن شامل تمام معلمان شهری و روستایی و زن و مرد شهرستان است که 120 معلم هستند. نمونه آماری تحقیق شامل 60 معلم، که از طریق نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده اند. ابزار گردآوری ا ...

میراث فرهنگی به آثار مادی و معنوی به جامانده از گذشته گفته می‌شود که بر هویت فرهنگی یک جامعه دلالت دارد و از آن جهت قابل توجه است که حاوی پیامهای فرهنگی بی شماری است و از طرق گوناگون و از جمله نظام آموزشی می تواند به نسل آینده منتقل شود. برنامه‏های درسی نیز باید هدف ها، محتوا و روش‏ یاددهی-یادگیری را به گونه‏ای تنظیم کنند که میراث فرهنگی به نسل جدید منتقل‏ شود. در نتیجه محتوای کتب درسی، باید تقویت کننده هویت فرهنگی دانش آموزان بوده و زمینه آشنایی با فرهنگ و تمدن ایران وارزشه ...

پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی برنامه درسی آموزش مهارت های زندگی در دوره ابتدایی انجام شد.دراین پژوهش از روش تحلیل محتوای کیفی بهره گرفته شد. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش شامل صاحبنظران حوزه مهارت های زندگی و آموزش وپرورش وسند ملی آموزش وپرورش بود که روش نمونه گیری از جامعه صاحبنظران، نمونه گیری هدفمند وروش نمونه گیری سند ملی آموزش و پرورش، روش نمونه گیری ملاکی است. روش گردآوری اطلاعات از صاحبنظران مصاحبه نیمه ساختار و روش گرد آوری سند، روش اسنادی می باشد. برای تحلیل اطلاع ...

هدف از این پژوهش بررسی تطبیقی برنامه‌ درسی دوره ابتدایی ایران، ژاپن و انگلستان با تأکید بر تحولات دهه اخیر است. جمع آوری اطلاعات براساس نظریات اثبات شده علمی و پیشینه مطالعاتی در داخل و خارج از کشور، اسناد و مدارک و شواهد موجود انجام پذیرفته‌است. داده‌ها براساس روش جرج بردی مورد تحلیل وتفسیر قرار گرفته‌است. نتایج بدست آمده از پژوهش نشان دهنده وجوه تفاوت و تشابه در زمینه های اهداف آموزشی، محتوای آموزشی، روشهای تدریس و همچنین شیوه‌های ارزشیابی می‌باشد. با مطالعه اهداف آموزش و ...

هدف از این پژوهش تولید چندرسانه ای آموزشی دیکته یار و اثربخشی آن بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با ناتوانی یادگیری املای پایه ی دوم ابتدایی شهر اراک بود. بنابراین روش پژوهش نیمه آزمایشی و از نوع کاربردی بود. جامعه ی آماری این پژوهش شامل کل دانش آموزان با ناتوانی یادگیری املا در پایه ی دوم ابتدایی و مراجعه کننده به مراکز ناتوانی های یادگیری شهر اراک بود. نمونه گیری به روش تمام شمار بود و شامل 39 دانش آموز با ناتوانی یادگیری املا می شد. از این تعداد به تصادف 20 نفر در گروه آزما ...

هدف از پژوهش حاضر مطالعه‌ی تطبیقی برنامه‌ی درسی آموزش جغرا‌فیای دوره‌ی ابتدایی در ایران با کشورهای استرالیا، انگلستان وکانادا جهت ارا‌ئه‌ی راهکارهایی برای بهبود نظام آموزشی ایران بوده است. پزوهش حاضر تطبیقی – توصیفی براساس روش بردی بوده و با استفاده از روش کتابخانه‌ای تهیه شده است .نتایج پژوهش نشان داد، در هر چهار کشور در زمینه‌ی اهداف بر ضرورت درک مفاهیم جغرا‌فیایی و ایجاد علاقه نسبت به محیط پیرامون، ویژگی‌های ا‌نسانی و طبیعی و کسب مهارت‌های جغرا‌فیایی پرداخته می‌شود‌. در ای ...

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تطبیقی وضعیت برنامه ریزی درسی و صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان آموزش ابتدایی در کشورهای ایران و ژاپن بود. پژوهش حاضر از نوع توصیفی می‌باشد که نظام برنامه ریزی درسی و صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان را در ایران و ژاپن با استفاده از روش« بردی» به صورت تطبیقی بررسی می‌کند. اطلاعات این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، مقالات علمی، پایان نامه‌های موجود و سایت‌های معتبر آموزشی گردآوری گردیده است. متمرکز بودن نظام برنامه‌ریزی درسی، تهیه برنامه درسی زیر نظر ...

این پژوهش با هدف بررسی میزان توجه به مولفه های خلاقیت در برنامه درسی قرآن کریم پایه ی چهارم و پنجم ابتدایی کشور ایران انجام گرفته است. در این پژوهش از روش توصیفی به منظور مشخص کردن مولفه های خلاقیت در برنامه درسی و از روش تحلیل محتوا به منظور تحلیل برنامه درسی قرآن کریم دوره ی ابتدایی استفاده شده است. جامعه آماری، برنامه درسی قرآن کریم دوره ابتدایی بوده که از این جامعه آماری ، برنامه در سی قرآن کریم پایه های چهارم وپنجم دوره ابتدایی ، به منظورجمع آوری و تحلیل یافته ها ، بر ...