عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3570

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پیشنهادهای زیر حاصل این پایان‌نامه می‌باشد: -1 فرستادن عده‌ای از اساتید یا دانشجویان رشته آمار یا ریاضی به دبیرستانها یا مدارس راهنمایی برای تبلیغ و آشنا ساختن افراد با این رشته‌ها. این امر می‌تواند مثلا در هفته مشاغل صورت گیرد. -2 تهیه بروشور و حتی مجلات علمی مربوط به آمار و ریاضی و فرستادن آنها برای مدیران و معلمان دبیرستانها و مدارس . -3 گسترش امکانات مختلف مرتبط با آمار و ریاضی در سطح دبیرستانها و مدارس راهنمایی، امکاناتی مانند کتب مختلف مربوط به آمار و ریاضی، نرم‌افزارها ...
نمایه ها:
ریاضی | 
آمار | 

ترجمه فصولی از کتاب David W.widder استاد دانشگاهها روارد آمریکا تحت عنوان ((آنالیز ریاضی)) از کتب دیگری در تدوین این کتاب نیز استفاده شده است تا محتوای آن دقیقا مطابق سرفصلهای درس آنالیز ریاضی (2) دوره کارشناسی ریاضی مصوب ستاد انقلاب فرهنگی باشد. این کتاب یک متن ارزنده برای درس مذکور و حاوی اطلاعاتی است که در کتب مشابه وجود ندارد. ...

در این رساله با اشاره مختصر به قوانین بقاء ماده و قوانین بقاء انرژی به چند پدیده فیزیکی نظیر حرکت سیالات در مخزن، مسئله ترافیک در بزرگراهها، مدل ریاضی داده میشود که به معادلات موج رسیده و حل معادلات دیفرانسیل جزئی با استفاده از روش مشخصه‌ها و چگونگی رسیدن به حل اصلی یا کلاسیک تشریح و در ادامه در اثر برخورد مشخصه‌ها با حل متعدد در یک نقطه مواجه میشود که وارد بحث امواج شک گشته و مفهوم حل ضعیف یا حل تعمیم یافته در حل مسائل مربوط به اینگونه پدیده‌ها را مطرح می‌نماید ولی در این مف ...

مشخص کردن متغیرهای پیش دانشگاهی که می‌توانند در پیش‌بینی اولین نمره درس ریاضی دانشگاه موثر باشند و بدست‌آوردن بهترین مدل خطی بین این متغیرها بعنوان متغیرهای پیش‌بینی‌کننده و نمره اولین درس ریاضی به عنوان متغیر وابسته و سپس مقایسه دوشیوه در آموزش ریاضیات و مقایسه اثر این دوروش و نمره درس ریاضی و ارائه توضیحات لازم . ...

هدف این تحقیق هوشمند کردن سیستم برنامه ریزی تولید است تا مدیران را قادرسازد بدون وابستگی به کارشناسان مدل سازی ، تصمیم گیری های برنامه ریزی تولید را در چارچوب تحقیق در عملیات ، مدل های ریاضی و روش های علمی انجام دهند . به عبارت دیگر ، هدف ، طراحی سیستمی است که به کاربر کمک نماید تا از میان مجموعه بسیار وسیع اطلاعات موجود در سیستم ، تنها آن دسته از اطلاعاتی که مورد نیاز است را انتخاب کند و سایر اطلاعات و قواعد نا مربوط و غیر ضروری را کنار گذارد . بدین صورت که سیستم به طور خودک ...

در این مطالعه ابتدا به بیان تعاریف مقدماتی شبکه و مسئله استاینر خواهیم پرداخت . سپس مدلهای ریاضی این مسئله را برای چند حالت خاص توضیح خواهیم داد. پس از آن الگوریتمهای مناسب برای حل هر مدل را بررسی خواهیم کرد. در پایان برنامه‌های کامپیوتری برای روشهای مختلف ارائه خواهیم نمود. ...
 
چکیده : برای بررسی و به مدل درآوردن ارتباط بین متغیر های وابسته و متغیرهای مستقل در محیط فازی از مدل های رگرسیون خطی فازی استفاده می کند. روش های متعددی برای برازش ضریب هبستگی فازی در مدل های رگرسیون خطی پیشنهاد شده است. نخستین گام برای برازش پارامترهای یک مدل رگرسیون خطی فازی ، استفاده از روش های برنامه ریزی ریاضی است. در این پایان نامه پس از معرفی منطق فازی ، رگرسیون خطی و رگرسیون فازی از متر تعریف شده توسط دیاموند به عنوان معیاری برای برازش پارامترهای یک مدل رگراسیون خطی س ...

این طرح همانطور که ازنام آن پیداست ،تلاشی است برای الگوسازی ریاضی رودخانه قره سو بنابراین تمهیدات فنی و آزمایشگاهی به جز (کامپیوتر) نیاز ندارد.دراین طرح کلیه اطلاعات تاثیرگذار بر خصوصیات اساسی رودخانه در درون قالبهای ریاضی تلفیق یافته و بر اسامی روالی منطقی به رودخانه قره سو ارتباط داده میشود.احتمال آن وجود دارد، که دربرخی زمینه ها برای پرکردن خلاهای اطلاعاتی سنجش‌های محدود و موردی مورد نیاز واقع شود درآن صورت اگر امکانات اجازه دهد این سنجش‌ها توسط ادارات مسئول و یادر آزمایشگ ...