عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 983

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

از مهم‌ترین اهداف آمار، می‌توان تولید بهترین اطّلاعات از داده‌های موجود و سپس استخراج دانش از آن اطّلاعات را ذکر کرد. شیوه های مختلفی برای مطالعات آماری وجود دارد که در تمامی آنها، اثر تغییرات در یک یا چند متغیر مستقل روی رفتار متغیر وابسته مشاهده می‌شود. این قابلیت و توانمندی برای آمار و روشهای آماری سبب گردیده تا کاربرد این علم برای تعیین عوامل موثر بر پدیده های مختلف، و ارزیابی میزان تاثیرگذاری آنها بر این پدیده ها روز به روز گسترش یابد. یکی از پدیده هایی که همواره همراه ط ...

آمار ناپارامتری که وابسته به ترتیب خطی مشاهدات می‌باشد، در زمینه داده‌های فازی نیز توسیع یافته است.‌این رویکرد متکی بر تعریف ترتیب جزئی فازی مبنی بر شاخص ضرورت برتری مطلق بین اعداد فازی می‌باشد که نشان داده خواهد شد در یک حالت خوش تعریف، همه اطلاعات ترتیبی در داده‌های اصلی نمایان است. مفهومی از مجموعه فازی توسیع‌های خطی یک ترتیب جزئی ارائه شده است ‎که امکان محاسبه تقریبیα ‎‌- برش‌های آماره‌های آزمون با کاربرد روش شبیه‌سازی مونت کارلو زنجیر مارکوف را فراهم می‌آورد. مفاهیم معمو ...

عموما در مطالعات زمین‌آماری، با فرض گاوسی بودن میدان تصادفی مورد نظر، تحلیل داده‌ها از جمله پیشگویی انجام می‌شود. اما در عمل ممکن است با مواردی مواجه شویم که تغییرات داده‌ها ناگاوسی باشند، به عنوان مثال داده‌ها مقادیری گسسته اختیار کنند. مدل‌های آمیخته خطی تعمیم یافته، توسیعی از مدل‌های خطی تعمیم یافته هستند که در آنها عبارت خطا به همراه اثرات تصادفی بعنوان متغیرهای پنهان لحاظ می‌شوند. مدل‌های زمین‌آمار خطی تعمیم یافته نوع خاصی از مدل‌های آمیخته خطی تعمیم یافته هستند که در آن ...

تحلیل آماری شکل شاخه جدیدی از آمار است که هدف آن تحلیل داده هایی است که معرف ساختار هندسی یک یا چند شکل هستند طوری که ساختار هندسی اشکال تحت عملیات انتقال دوران و مقیاس بندی تغییر نکند از انجا که داده های شکل به فضایی غیراقلیدسی تعلق دارند محاسبه واریانس شکل به سادگی ممکن نیست روش معمول در این حالت استفاده از تحلیل مولفه اصلی در فضای مماسی به مرکزیت میانگین شکل و ارائه معیاری تقریبی براساس مولفه های اصلی است با این حال استفاده از این روش برای داده های غیر اقلیدسی شکل از اعتبا ...

بررسي روند و احتمال مرگ و مير براي برنامه ريزان، کارشناسان جمعيت، سازمان‌هاي بازنشستگي و شرکت‌هاي بيمه از اهميت بالايي برخوردار است. تحقيقات نشان مي‌دهد که جداول مرگ و مير ايستا، احتمالات مرگ و مير را زياد نشان مي‌دهند. علت بيش برآوردي احتمالات مرگ و مير در اين جداول را مي‌توان به ناديده گرفتن تغييرات مرگ و مير بر حسب زمان نسبت داد. جداول مرگ و مير پويا با در نظر گرفتن اثر زمان در سنين مختلف بر روند مرگ و مير از دقت بالاتري برخوردار هستند. بعد از مدل سازي داده‌ها بر حسب زمان ...

معمولا برای پیشگویی ساختار دوم پروتئین از الگوهای مارکف پنهان پروفایل استفاده می شود. از آنجا که ساختار دوم پروتئین در خانواده های پروتئینی حفظ می شود، نسبت دادن یک توالی منجر به تعیین ساختار دوم آن می شود. در الگوهای مارکف پنهان پروفایل، به منظور نسبت دادن دنباله های پروتئینی، تنها اطلاعات موجود در سمت چ اسیدهای آمینه مورد مطالعه قرار می گیرد. به عبارت دیگر، یک وضعیت پنهان به تنها به وضعیت ماقبل خود وابسته است و مشاهدات به شرط آنکه وضعیتهای مربوطه داده شده باشند از یکدیگر ...

در بررسی بعضی از پدیده ها، پژوهشگران معمولا با داده هایی مواجه می شوند که ذاتا ماهیت اقلیدسی ندارند. تحقیق راجع به ویژگی های این نوع داده ها نیازمند استفاده از ابزارهای جدید آماری است. روش های آماری برای تحلیل این گونه داده ها به آمار غیرخطی معروف هستند. آمار دایره ای مثالی از این حوزه از آمار است. در این پایان نامه به بررسی مساله چولگی در داده های دایره ای و نحوه مدل بندی آنها با استفاده از توزیع های دایره ای پرداخته می شود. از بین توزیع های دایره ای با توانایی مدل بندی داده ...

در بسیاری از آزمون‌هایی که ما انجام می‌دهیم ، برای رد یا تایید فرض صفر از p-value استفاده می‌کنیم . ما می‌توانیم در بسیاری از این آزمون‌ها به راحتی با چند آزمایش اولیه و تجربی ، برای پارامتر مورد علاقه ، یک کران بالا و یک کران پایین به دست آوریم اما با توجه به اینکه p-value تنها به مقدار مشخص شده و فرض صفر بستگی دارد ، نمی‌تواند به شایستگی از این اطلاعات برای گرفتن یک تصمیم بهتر و درستتر ، استفاده کند . ما در این پایان نامه ، در ابتدا به بررسی p-value می‌پردازیم و میزان دق ...

مقایسه بین روش‌های برآورد بیزی و احتمالی از موضوعات جالب و چالش‌زای علم آمار به شمار می‌رود. در این پایان‌نامه برآوردها و پیش‌بینی کننده‌های بیز از یک توزیع نرمال گرفته می‌شوند. متداول‌ترین پیش‌بینی کننده‌ی احتمالی برآورد ماکسیمم درست‌نمایی دارای یک روند درونی است، می‌توان ذکر کرد که با جایگزینی برآورد ماکسیمم درستنمایی برای میانگین جامعه، توزیع پیش‌بینی کننده به‌دست می‌آید. این پایان‌نامه مشتمل بر چهار فصل است. فصل اول و فصل دوم را مفاهیم و برخی قضایای مفیدی از نظریه تصمیم ر ...