عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 199

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده مقایسه برآورد ذهنی آمادگی جسمانی و نوع پیکری با وضعیت واقعی و رابطه آنها با شرایط تغذیه‌ای در دانش‌آموزان پسر دوره متوسطه عبدالمناف بیدار لرد مقدمه: به منظور بهبود آمادگی جسمانی ترکیب بدن و عادت های مرتبط با تغذیه و همچنین پیشگیری از چاقی نوجوانی، آگاهی از رابطه تغذیه و فعالیت بدنی نوجوانان ضروری به نظر می رسد. هدف از این پژوهش مقایسه برآورد ذهنی آمادگی جسمانی و نوع پیکری با و وضعیت واقعی و رابطه آنها با شرایط تغذیه‌ای در دانش‌آموزان پسر دوره متوسطه بود. روش‌شناسی: ب ...

با توجه به اهمیت مقوله آمادگی جسمانی و ارتباط آن با سلامت فردی و اجتماعی به نظر می‌رسد که بررسی این وضعیت روی دختران که به عنوان بخشی از متخصصان و فرهیختگان و همچنین مادران قشر آینده خواهند بود بسیار با اهمیت است، لذا هدف از پایان نامه حاضر بررسی رابطه آمادگی جسمانی، ترکیب بدنی و فشارخون دانش‌آموزان دختر فعال و غیرفعال 16-15 سال می باشد. پایان نامه حاضر از نوع توصیفی-همبستگی می باشد، که برای بررسی آمادگی جسمانی از آزمون های قدرت و استقامت عضلات شانه، آزمون انعطاف پذیری عضلات ...

هدف از این تحقیق تعیین ارتباط آمادگی کارکردی با جنس، سن، سطح فعالیت و میزان زمین خوردن بزرگسالان بالای 60 سال شهر ارومیه می‌باشد. سالمندی دوره بسیار حساس زندگی است که توجه به آمادگی کارکردی در این دوره از زندگی بسیار مهم و حیاتی می‌باشد. بنابراین در یک تحقیق علی- مقایسه‌ای و توصیفی- همبستگی 224 نفر (108 مرد و 116 زن) که توانایی انجام کارهای روزمره را داشتند، به روش در دسترس انتخاب شدند. نمونه‌های تحقیق در 6 طبقه سنی قرار گرفتند. برای اندازه‌گیری آمادگی کارکردی از آزمون آمادگی ...

هدف این پژوهش مقايسه متغیرهای منتخب فيزيولوژيكي ،آمادگي جسماني وآنتروپومتریکی دانش آموزان پسر ورزشکار با غیر ورزشکار ممتاز درسی است. روش پژوهش از نوع علی پس از وقوع می باشد. جامعه آماری شامل کلیۀ دانش آموزان پسر ورزشکار و دانش آموزان پسر ممتاز درسي پایه های اول ، دوم و سوم دوره راهنمایی رده سنی 15-12 سال شهرستان اسلام آباد غرب می باشد. حجم جامعه آماری در دسترس که در 15 مدرسه راهنمایی و 112 کلاس در سال 87- 86 مشغول تحصیل می باشند، در مجموع 3054 دانش آموز است. روش نمونه گیر ...

آگاهی از ویژگیهای آنتروپومتریکی، آمادگی جسمانی و آمادگی مهارتی دانشجویان تربیت بدنی از اهمیت زیادی برخوردار است و ارتباط نزدیکی باعملکرد موفقیت آمیز این دانشجویان دارد. موفقیت در رشته تربیت بدنی نیازمند برخورداری از سطوح بالای سرعت، چابکی، انعطاف پذیری، توان و ظرفیت بی هوازی و... است. بنابراین ، شناخت و ارزیابی این عوامل و تعیین نقش هرکدام از آنها در موفقیت دانشجویان تربیت بدنی حائز اهمیت می باشند. هدف از پژوهش حاضرمقایسه ویژگیهای آنتروپومتریکی، آمادگی جسمانی و آمادگی مهارتی ...

هدف: هدف از این تحقیق، بررسی رابطه بین فعالیت‌های جسمانی و برخی شاخص‌های سلامت مرتبط با کیفیت زندگی با مرخصی‌های استعلاجی پرسنل نیروی انتظامی استان کرمانشاه است. روش: با توجه به اینکه جامعه آماری را در این تحقیق کلیه پرسنل مرد نیروی انتظامی سطح استان را شامل می‌شود لذا نمونه نفر آماری را بصورت شاخه ای و تصادفی شامل تعداد 160 نفر از پرسنل مرد نیروی انتظامی استان کرمانشاه با میانگین سنی 62/ 5 ± 83/ 37 جهت انجام این تحقیق انتخاب شده اند . رو ...

هدف این تحقیق بررسی رابطه بین میزان آمادگی جسمانی ، درصد چربی بدن و چربیهای سرم خون و تفاوت آن در دانش آموزان پسر 15-13 ساله دوره راهنمایی شهری و روستایی بود.به همین منظور 60 دانش آموز پسر از مدارس راهنمایی شهرستان جوانرود با دامنه سنی 13 الی 15 سال از دو گروه شهری (30 نفر) و روستایی (30 نفر) انتخاب شدند. میانگین سنی ، قد و وزن گروه شهری به ترتیب 0/778±13/97 سال ،9/579 ±157/20 سانتی متر و 8/159±44/70 کیلوگرم و میانگین سنی ، قد و وزن گروه روستایی به ترتیب0/830± 14 سال ،7/803±1 ...

سابقه و هدف: آتش نشانی در زمره طاقت فرساترین و خطرناک ترین مشاغل است. به طوری که در طی انجام وظایف واقعی و شبیه سازی شده آتش نشانی و اطفای حریق، فعالیت بالای سیستم سمپاتیک و ضربان های قلبی بیش از 95 درصد حداکثر ضربان قلب گزارش شده است. این تحقیق با هدف توصیف وضعیت ابعاد بدنی، آمادگی جسمانی و شاخص های قلبی- تنفسی آتش نشانان مشهد انجام شد. مواد و روش‌ها: در این تحقیق 196 آتش نشان از 26 ایستگاه آتش نشانی به روش نمونه گیری طبقه ای- تصادفی ساده انتخاب شدند و در دو گروه سنی 35 سا ...

این پژوهش با هدف بررسی یک دوره تمرین آمادگی جسمانی پارسی بر غلظت کورتیزول و الفا امیلاز بزاقی و رابطه بین این دو و نسبت کمر به لگن و توده بدنی در زنان غیر ورزشکار انجام شد. به همین منظور از بین 40 زن در دسترس منطقه 3 شهرداری تهران،20 نفر با میانگین سنی 2/82+_30/10 سال،میانگین وزن 5/92+_62/40 کیلوگرم،قد 4/77+_159/25 سانتیمتر و توده بدنی 1/19+_24/55 کیلوگرم بر متر مربع به عنوان ازمودنی در این پژوهش شرکت کردند. ازمودنی ها به صورت تصادفی در دو گروه تمرین آمادگی جسمانی پارسی ( ...