عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
  
با توجه به سمی بودن نیکل برای گیاهان و قابلیت جذب و تجمع آن در برخی از گونه‌های بیش انباشتگر جنس Alyssum بررسی چگونگی مقابله این گیاهان با سمیت نیکل تجمع یافته و عدم تاثیر گذاری آن بر متابولیسم گیاه حائز اهمیت می‌باشد. یکی از عوامل آنتی اکسیدانی کلیدی در مقابله با سمیت ناشی از غلظت‌های بالای نیکل آنزیم آنتی اکسیدان سوپر اکسید دیسموتاز (SOD) است. در این تحقیق به منظور بررسی فعالیت آنزیم SODدر گونه‌های بیش انباشتگر، گونه‌های بیش انباشتگر نیکل A. bracteatum و A. inflatum(گونه‌ ...

با توجه به سمی بودن نیکل برای گیاهان و قابلیت جذب و تجمع آن در برخی از گونه‌های بیش انباشتگر جنس Alyssum بررسی چگونگی مقابله این گیاهان با سمیت نیکل تجمع یافته و عدم تاثیر گذاری آن بر متابولیسم گیاه حائز اهمیت می‌باشد. یکی از عوامل آنتی اکسیدانی مقابله کننده با سمیت ناشی از غلظت-های بالای فلز، آنزیم گلوتاتیون ردوکتاز می باشد که نقش عمده ای در تولید گلوتاتیون احیاء (یکی از اجزای اصلی سیکل آسکوربات-گلوتاتیون) دارد. از دیگر عوامل مهم در مقابله با استرس فلزات گروه‌های SH آزاد (تی ...