عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 24

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سنتز کامل آلکالوئیدها درچند سال اخیر مورد توجه شیمیست ها و طرح دهنده بوده است زیرا این الکالوئیدها دارای خواص فارماکولوژی جالبی از جمله خاصیت ضدتومور ممکن است باشد.مقدار الکالوئیدها است .هدف از اجرای طرح سنتزمشتقات گوگردی الکالوئیدها است .هدف از اجرای طرح سنتز مشتقات گوگردی الکالوئیدهای ذکر شده در طرح میباشد زیرا از راه سنتز ممکنست این الکالوئیدها را به مقدار کافی سنتز کرده وموردآزمایش فارماکولوژی قرار داد.اخیرا مشتقات از ته الکالوئیدهای فوق توسط طرح دهنده و دیگران انجام شده ...

در این طرح واکنش بین الکالوئیدهایی که مصرف داروئی دارند مثل بیلوکارپین اتروپین مورفین و اسپارتئین و معرفهای شیمیائی مختلف مثل بروم کریزول گرین دی پیکریلامین و آزوروبین و غیره مورد مطالعه دقیق قرار میدهیم تا شرایط لازم جهت ت جزیه این داروها در فرآورده های داروئی و گیاهی فراهم نمائیم و کمپلکس تشکیل شده بین جسم مورد مطالعه ومعرف در حلال مناسب استخراج ومطالعه میگردد. ...

بعضی از آلکالوئیدهائی که ازگیاهان ایران استخراج میشوند بعنوان ماده اولیه بکار رفته برروی آنها گروه های شیمیائی مختلف مانند دی الکیل آمینوالکیل وغیره استعمال میشود واجسام به قسمت تحقیقاتی کارخانه باروزولکام آمریکا برای تعیین اثرات کامل فارماکولوژی ارسال میشود. ...

جمع‌آوری گیاهان خانواده کوکناریان طبیعت ایران ،استخراج الکالوئیدهای آنها توسط روشهای استخراج معمول،تفکیک وخلوص الکالوئیدها ازطریق روشهای کروماتوگرافی روی ستون وروی غشاهای نازک و غشاهای ضخیم ،تعیین ساختمانهای الکالوئیدهای استخراج‌شده به روشهای اسپکترومتری جرم و رزونانس مغناطیسی هسته ومادون قرمز وماورابنفش ،مطالعه اثرات فارماکولوژیکی الکالوئیدهای جدید ناشناخته ازطریق همکاری باسازمانهای دانشگاهی ایران وجهان ،سنتز مشتقات جدیدی ازالکالوئیدهای شناخته شده وشناخته نشده بمنظور مطالعه ...

کنترل آمپولهای موجود دربازار ایران (آمپولهائی که مواد موثر آنها الکالوئید میباشد.)اگردرکنترول آمپولها مشاهده شود که ازمقدار مواد موثر آنها دراثرنگهداری کاسته شده است .علت کاهش مواد موثر تحقیق شود وروش صحیح وعلمی نگهداری آمپولها مطالعه وارائه شود. ...

گلوسیوم های ایران تعدادزیادی گیاهان خودرو ازخانواده پاپاوراسه ودارای کیوتایپ های متعددی است (نتیجه تحقیقات جدید طرح‌دهندگان ) این گیاهان دارای آلکالوئیدهای زیادی هستند،که بعضی ازآنها اثرداروئی دارند.دراین طرح،علاوه براستخراج این آلکالوئیدها(که تاکنون روی تعداد نسبتا"زیادی دراجرای این طرح عمل شده ) اثرات آنها نیز تعیین دورکشت کیوتایپ های مفید اقدام بعمل میاید. ...

درسراسرایران گیاه هیوسیاموس که به فارسی بذرالبنج نامیده میشود،درکنار مزارع و کشتزارها یافت میشود.این گیاه سمی خودرو ازخانواده ( Solamaceaeبادنجانیان ) و حاوی آلکالوئیدهای بسیار ارزنده هیوسین Choline,Scopolamine(Hyoscine )Hyoscipicrin,Hyoscyamine است وهرکدام ازاین آلکالوئیدها بامصارف طبی بسیار گسترده وقیمت خیلی زیاد مصرف میشود.دراین طرح،انواع هیوسیاموس ازسراسر ایران جمع‌آوری وآلکالوئیدهای آن تعیین وانواعی که مولد آلکالوئید مناسب تر وبیشترباشد تشخیص وروشهای مناسب استخراج آزمایش ...

سنتز مشتقات ازتبائین ویاسایر آلکالوپیدها ازقبیل کارسین وآزمایش فارماکولوژی توسط کارخانه فرانکوپاری فرانسه ...

دراین طرح مطالعه گیاهان مناطق مختلف ایران ازخانواده پاپاوراسه که دارای آلکالوئیدها اوریپاوین میباشند موردتوجه است .قبلا دراین آزمایشگاه نشان داده شده است که پاپاوربراکته اتم دارای مقدار قابل توجهی تبائین است وهمچنین پاپاورسود و اوریانتاله دارای مقدارزیادی ایزوتبائین است (طرح 50/310 شورای پژوهش‌های علمی کشور) همچنین وجود اوریپاوین درگیاه پاپاوراوریانتاله تشخیص داده شد دراین طرح گیاهانی که دارای اویپاین میباشند،ازنظر آلکالوئید اصلی وآلکالوئیدهای فرعی مورد توجه است .دارای اوریپا ...