عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 6

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اهمیت مواد شیمیایی کشاورزی مانند علف کش ها در آلودگی محیط و آبهای زیرزمینی کاملا به اثبات رسیده است. به دلیل استفاده زیاد از این مواد در کشاورزی خطرات ناشی از آن زیاد گشته و در نیتجه نیاز به انجام مطالعه در مورد سرنوشت و انتقال این مواد در خاک وجود دارد.همچنین با انجام این گونه مطالعات می توان بوسیله انجام عملیات مدیریتی خطرات آلودگی منابع آب را کاهش داد.بنابراین اهداف اصلی این تحقیق عبارت بودند از : مطالعه تغییرات زمانی غلظت آترازین و آلاکلر و حرکت آنها در نیمرخ خاک در منطقه ...

بررسی و شناسایی علف های هرز رایج در هر منطقه از اصول اولیه مدیریت علف های هرز است. بر این اساس در سال 1381 علف های هرز رایج و غالب مزارع ذرت شهرستان ساوه شناسایی و تعیین گردید که مهمترین آنها عبارت است از دم‌روباهی(Setaria)، مرغ(Cynodon)، سوروف(Echinochloa)، قیاق (Sorghum halepens)، اویارسلام(Cyperus)، خرفه(Portulaca)، توق(Xanthium)، پیچک صحرایی(Convulvulus)، تاج خروس وحشی(Amaranthus) و خارشتر(Alhaji). آزمایش مبارزه با علف های هرز نیز هم زمان به صورت طرح کرت های خرد شده در ق ...

به منظور بررسی تاثیر آرایش‌ کاشت و ترکیب علف‌کش‌ها در کاهش مصرف علف‌کش و جمعیت علف‌های‌هرز ذرت دانه‌ای(Zea mays L.) آزمایشی در سال زراعی 1386 در مزرعه تحقیقاتی بخش تحقیقات علف‌های‌هرز موسسه گیاهپزشکی کشور، به اجرا درآمد. این آزمایش به صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در چهار تکرار انجام شد. روش کاشت ذرت به چهار صورت: تک‌ردیفه با تراکم معمول و دوردیفه با تراکم‌های معمول، 25% و 50% بیشتر، به عنوان فاکتور اصلی اعمال گردید. مصرف علف‌کش نیزدر پنج سطح بصورت پیش ...

علف کشهای شیمیایی به صورت خالص در کشاورزی قابل مصرف نیست ، از این رو می‌بایست این ترکیبات را طی مراحل مختلف فیزیکی و شیمیایی به شکلی تغییر داد تا قابلیت استفاده در عمل را پیدار نمایند. در این پژوش دو سم پر مصرف آلاکلر و بوتاکلر به کمک امولسیفایرهای تجارتی خارجی و انواع سنتز شد در پژوهشگاه، طی مراحل مختلف فیزکو - شیمیایی فرموله شده و سپس به کمک استانداردهای اعلان شده از طرف FAO (سازمان خواروبار جهانی) مورد ارزیابی کیفی قرار گرفته است . نتایج نشان می‌دهد که فرمولاسیونهای تهیه ش ...

چکیده ندارد.