عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 946

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در طول بررسیهای انجام شده مشخص گردید که کرم خوشه‌خوار انگور Lobesia botrana آفت کلیدی موستانهای منطقه بوده و با نصب تله‌های نوری معلوم شد که در تمام مناطق استان آفت با تراکمهای مختلف وجود دارد بطوریکه در منطقه بن، گهرو، هرچگان، هوره تراکم جمعیت آفت بالا و در مناطق ناغان و بیرگان تراکم جمعیت پایئنتر می‌باشد. جهت بررسی تغییرات جمعیت آفت در مناطق اجرای طرح تله‌های فرمونی نصب گردید و از اردیبهشت تا اواخر آبان ماه نمونه‌برداری هفتگی انجام گردید و مشخص شد که در منطقه هوره و شهرکرد ...

عوامل بیماریزای زنده بخصوص قارچهای پاتوژن گیاهی و همچنین عوامل غیرزنده نظیر عناصر سمی خسارت زیادی به درختان و فضای سبز شهرها وارد می‌آورند. در این با تجه به اهمیت درختان و اقتصادی بودن بیماریهای آنها ابتدا اقدام به شناسایی عوامل ایجادکننده بیماری خواهد شد. سپس با مطالعه بیولوژی، اکولوژی عوامل بیماریزا، اثر متقابل امراض با یکدیگر بررسی می‌گردد و سرانجام با توجه به خصوصیات زیست‌شناسی عوامل بیماریزا و عوامل کنترل‌کننده طبیعی آنها، تاثیر روشهای مختلف مبارزه بررسی شده و براساس اطل ...

دراین طرح با انجام بررسیهای مختلف علل پیدایش آفت در سراوان تا حدودی روشن شده، نحوه انتقال آفت از نقاط آلوده به سایر نقاط تحت بررسی قرار گرفته و عوامل موثر در جلب حشره از قبیل بافت پلیمر چوبی نخل (پنیر نخل) نور، فرمون جنسی و غیره طی آزمایشات مختلف تعیین میگردد و این مورد مشخص گردیده که بوی مغز تنه درختان خرما موجب جلب آفت می‌شود و به این اساس تله‌های تنه‌ای بکاربرده می‌شوند. زایچه‌ای که از سطح مقطع این تله‌ها پراکنده می‌گردد. آفت را جلب کرده و از محل زخم اقدام به تخمریزی در دا ...

آفات انباری مهم گندم از جمله لمبه گندم و شپشه های گندم خسارتهای اقتصادی فراوانی به محصولات انباری بخصوص گندم و جو وارد می سازند و تا این زمان کنترل آفت انباری در استان سیستان و بلوچستان بیشتر با استفاده از قرصهای فستوکسین بوده است که به دلایل مختلف ناکافی بوده و همه ساله مردم محروم این منطقه خسارتهای عمده و زیادی را متحمل می شوند و در این تحقیق که به مدت دو سال اجرا می شود تأثیر پودر برگ گیاه چریش و پودر برگ و مغز دانه گیاه اکالیپتوس که از نظر فراوانی در این استان موجود بوده ...

آفت آگروتیس (کرم طوقه‌بر) جزء آفات پلی‌فاژ بوده که به محصولات مختلفی از قبیل چغندرقند ، سیب‌زمینی، گوجه‌فرنگی، گندم ، پنبه ، خیار ، یونجه و مو و تعدادی دیگر از محصولات کشاورزی خسارت می‌زند و تقریبا" در تمام نقاط ایران وجود داشته و جزء آفات مهم و خطرناک می‌باشد. در این بررسی گونه‌های مختلفی آگروتیس ، میزبانهای آنان و دشمنان طبیعی آنها در منطقه بررسی و شناسائی خواهند شد ، و بیولوژی گونه غالب بر روی حداقل دو محصول چغندرقند و سیب‌زمینی که در شاهرود در سطح وسیع کشت می‌شوند بررسی و ...

در این آزمایش مقاومت ژنوتیپ‌های مختلف نخود نسبت به آفت هلیوتیس مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. به این منظور تعداد 16 رقم نخود در دو آزمایش جداگانه در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی هر کدام با 3 تکرار کشت می‌شوند. یکی از آزمایشات با استفاده از روش کنترل شیمیائی از خسارت آفت هلیوتیس محافظت شده و آزمایش دیگر تحت شرایط تنش ناشی از حمله آفت قرار خواهد گرفت . در طول مدت اجرای آزمایش از صفات فنولوژیک (تعداد روز از کاشت تا گلدهی و رسیدگی) و صفات مرفولوژیک (تعداد شاخه‌های اولیه و ثانویه) تعد ...

سن های جدید آفت پسته متعلق به خانواده ‏‎miridae‎‏ یا سن های گیاهی طی سالهای از مناطق پسته کارس استان کرمان جمع آوری و به نامهای ‏‎meyacoelum tricolor‎‏ ، ‏‎m. brevirostre‎‏، ‏‎Campylomma sp.‎‏ و ‏‎creonfiades pallidus‎‏ شناسائی گردیدند. گونه ‏‎m. brevinostre‎‏ گونه غالب از این جنس در باغهای پسته می باشد. بیولوژی این حشرات و امکان انتقال قارچ ‏‎newatospora coryli‎‏ و ایجاد بیماری ماسو مورد بررسی قرار گرفته است. ...

فرمون مصنوعی کرم سیب اخیرا در بخش تحقیقات آفت کشهای موسسه بررسی آفات و بیماریهای گیاهی سنتز گردیده و در همین ارتباط ضرورت انتخاب دز مناسب جهت فرمولاسیون فرمون احساس گردید. برای این کار دزهای نیم، یک، یک و نیم، دو میلی گرم و نمونه خارجی در کی طرح بلوک کامل تصادفی در مناطق دماوند و کرج مورد ارزیابی قرار گرفت. تجزیه واریانس داده ها در دو منطقه تفاوت معنی داری را بین تیمارها نشان نداد با توجه به اینکه میانگین شکار در دزهای نیم و یک میلی گرم در مقایسه با سایرین بیشتر بوده است. مقا ...

با توجه به اهمیت زراعت گندم و جو و به دلیل عمل انجام مطالعات و تحقیقات منسجم و کافی در رابطه با شناسائی و پراکنش بیماریهای گندم و جو در استان چهارمحال و بختیاری این طرح به منظور مشخص کردن وضعیت کلی بیماریهای قارچی گندم و جو و تعیین اولویتهای تحقیقاتی در 6 منطقه استان شامل شهرکرد - فارسان - سفید دشت گندمان - اردل و لردگان اجرا شد از ابتدای مراحل رویشی گندم و جو از مزارع انتخاب شده بازدید به عمل امده و نمونه‌گیری و یادداشت‌برداری شده کار تشخیص عوامل بیماریزا در آزمایشگاه آفات و ...