عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 452

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این تحقیق که با 16 رقم و لاین نخود (11 رقم تیپ دسی + 5 رقم تیپ کابلی) بصورت دو آزمایش بدون مبارزه با هلیوتیس (واجد تنش) و با مبارزه (بدون تنش) اجرا شد، در سال جاری دامنه فعالیت آفت هلیوتیس محدودتر بود ولذا خسارت کمتری به آزمایش واجد تنش وارد شد . مقایسه میانگین عملکرد دانه در دو شرایط واجد و بدون تنش آفت غلافخوار نشان داد که ارقام ‏‎ILC 482‎‏ و ‏‎ICCV 91027‎‏ بیشترین عملکرد دانه را تولید کرده (به ترتیب 607 و 457 کیلوگرم در هکتار) و بالاترین تحمل را به تنش ناشی از آفت هلیوت ...
نمایه ها:
آفت | 
نخود | 
رقم | 
گیاه | 
لاین | 

شکار حشرات بالغ کرم میوه گوجه‌فرنگی Helicoverpa armigera Hb توسط تله‌های نوری و فرومونی اختصاصی در زرقان مورد آزمایش قرار گرفت . مشاهدات خنشان داد که استفاده از تله‌های نوری برای جلب حشرات نر و ماده امکانپذیر ولی راندمان آن پائین (حداکثر پنج عدد در طول یکشب توسط یک تله) و شکار بصورت مقطع می‌باشد. تله قیفی پلاستیکی از نوع رایج (Conventional trap) مجهز به فررمون اختصاصی ماده، امکان شکار حشرات نر این گونه با راندمان خوب را نشان داد. علاوه بر مشاهده پارازیتسم لاروهای آفت در مزارع ...

به منظور بررسی فراوانی بروز همزمان زخم آفت مینور در مخاط دهان و عفونت روده ای ژیار دیا، مطالعه حاضر طراحی شد. طی یک مطالعه مقطعی با روش نمونه گیری آسان تعداد 80 بیمار آفتی (مورد) و 80 نفر شاهد بررسی شده انجام سه نوبت آزمایش نمونه مدفوع برای هر یک از دو گروه، همزمانی آفت و ژیار دیا بررسی و داده ها پس از گردآوری تجزیه و تحلیل شد. ...
نمایه ها:
آفت | 
ضایعه | 
دهان | 

امروزه ایمنی و سلامت غذایی از لحاظ باقیمانده آفت کش ها در محصولات بسیار حائز اهمیت است. آفت کش ها نقش بسیار مهمی را در پیشرفت و افزایش محصولات زراعی ایفا می کنند. آفت کش ها به موازات تاثیرات بسزایی که بر روی مواد غذایی دارند باقیمانده آنها بر روی مواد غذایی خطری جدی برای سلامت مصرف کنندگان در پی خواهد داشت. امروزه ایمنی و سلامت غذایی یکی از مسائل مهم زندگی بشری است. از اینرو در تمامی جوامع بشری قوانینی برای کنترل میزان عدم وجود آفت کش ها در مواد غذایی در نظر گرفته شده است.از ...

دراین طرح ارزیابی وضعیت وتراکم آفات مهم چغندرقند،بخصوص کارادرینادرارتباط با فنولوژی و همچنین متاثر ازعوامل زنده وغیرزنده موردنظر میباشدکه بابهره گیری از مطالعات انجام شده قبلی دراین خصوص نتایج حاصله مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته و شناسایی خواهدشدتاچنانچه مواردی احتیاج به بررسیهای دقیق‌تر وتکمیلی داشته باشد پیکری ونکات مجهول تعیین ومشخص میگرددبه موازات انجام این بررسیهادرصورتی که جمعیت آفت به حدنصاب سمپاشی برسدآزمایش سموم جدیدوموجود بمنظور جایگزین نمودن سموم کلره ومتداول فعلی نی ...

جوانه خوار بلوط نوعی از آفت خطرناک در جنگل های بلوط استان آذربایجان غربی می باشد که باعث خشک شدن جنگل های بلوط استان می گردد که نیاز به تحقیق و بررسی عوامل مرتبط و نحوه مبارزه با سایر آفات در این جنگل ها دارد ...

پیاز یکی از محصولات زراعی کشور بوده و استان آذربایجان شرقی از نظر سطح زیر کشت و میزان تولید پیاز مقام اول را در کشور حائز است. طبق مشاهدات و طی نمونه برداریهای انجام یافته در طول اجرای طرح پژوهشی (جمع آوری و شناسایی فون حشره ای پیاز در آذربایجان شرقی) گونه ‏‎Thrips tabaci lind‎‏ با تراکم و انبوهی بیشتر، عمده ترین آفت حشره ای پیازکاریها و تره کاریهای استان می باشد. که با مقاوم شدن احتمالی به اکثر سموم حشره کش مورد استفاده، مشکلی بزرگ و تهدیدی جدی برای این دو محصول مهم محسوب می ...
نمایه ها:
تریپس | 
آفت | 
پیاز | 
گونه | 

سن گندم جزء اولین آفاتی است که بدلیل خسارات شدید آن به گندم و جو از سالهای پیش مورد توجه قرار گرفته و اطلاعات جالبی در باره این آفت در سطح ملی و جهانی در دست است این آفت هنوز از مهمترین عوامل محدود کننده تولید گندم و جو در بسیاری از نقاط کشور و ممالک هم جوار می باشند. بطوریکه در سال 1370 سطحی بالغ بر یک میلیون هکتار علیه این آفت سمپاشی شده و چیزی حدود 50 حشره کشی علیه این آفت مصرف شده است . برای کنترل موثر این آفت باید مطالعات دامنه داری با توجه به شرایط جدید اقلیمی مناطق مخت ...

بررسیها در مورد شناسایی گونه‌های مختلف تیپس گندم و وضعیت تراکم جمعیت آفت در مزارع گندم آبی و دیم با توجه به شرایط آب و هوایی در نقاط مختلف استان انجام گرفت و نمونه‌های تریپس (پوره و حشره کامل) جمع‌آوری شده جهت شناسایی در سطح گونه به موسسه ارسال گردیدند که همگی از گونه Haplothips tritici (kurd) شناخته شدند. و فقط نمونه‌های مربوط به مناطق ایوان و صید نظری جنس Aeolothrips و تعداد زیادی از گونه Sitothrips aravicus مورد شناسایی قرار گرفتند و در جهت بررسی سایر نباتات میزبان گیاهان ...
نمایه ها:
گونه | 
آفت | 
تریپس | 
گندم | 
جمعیت | 
حشره | 
خسارت |