عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 58

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امروزه موضوع آلوده شدن خاک‌های کشاورزی به عناصر سنگین، که می‌تواند بر زنجیره‌ی غذایی تأثیرگذار باشد، یکی از نگرانی‌های مهم در دنیا است. این مطالعه با هدف بررسی اثر کشت مخلوط هر یک از گیاهان سویا، ماش و لوبیا بر جذب کادمیم توسط ذرت و آفتابگردان از یک خاک آلوده به 5 میلی گرم بر کیلوگرم کادمیم به صورت دو آزمایش جداگانه هر یک در قالب طرح کاملاً تصادفی در 3 تکرار انجام شد. در هر دو آزمایش تیمارهای آزمایشی شامل کشت مخلوط ذرت و سویا، ذرت و ماش، ذرت و لوبیا، آفتابگردان و سویا، آفتا ...

ذرت یکی از بهترین گیاهان جهت سیلو کردن بوده ولی دارای کمبود مواد معدنی و پروتئین است. آفتابگردان عملکرد علوفه خشک زیادی داشته و از نظر مواد معدنی و پروتئین غنی تر از ذرت است. بنابراین استفاده از این علوفه در جیره غذایی بر پایه ذرت، کمک شایانی برای رفع فقر مواد مغذی دام ها می باشد. به منظور تعیین کیفیت و کمیت علوفه و سیلاژ مخلوط ذرت و آفتابگردان، آزمایشی دو مرحله ای در سال زراعی 87-1386 در دانشگاه شهید چمران اهواز انجام گرفت. برای مرحله اول از طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار ...

به منظور بررسی اثر نسبتهای مختلف کاشت و مقادیر مختلف نیتروژن روی عملکرد و اجزای عملکرد کشت مخلوط آفتابگردان و گلرنگ پژوهشي در ایستگاه زراعی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز (1810 متر ارتفاع از سطح دریا و طول جغرافیایی 52 درجه و 35 دقیقه شرقی و عرض 29 درجه و 40 دقیقه شمالی) در دو سال زراعی 88-87 و 89-88 اجرا شد. آزمایش به صورت طرح کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 3 تکرار اجرا شد. کاشت به صورت ردیفی انجام شد. در اين پژوهش پنج سطح کود اوره (صفر، 80، 120، 160 و ...

گیاهان عالی برای رشد و متابولیسم به اکسیژن نیاز دارند، لذا اکسیژن کافی منطقه‌ی ریزوسفر برای سلامت سیستم ریشه و حداکثر رشد گیاه ضروری است. منطقه‌ی ریزوسفر به طور متداول به دلایلی از جمله غرقابی خاک، تراکم خاک، آبیاری زیاد یا زهکشی ضعیف در معرض هیپوکسی موقت قرار می‌گیرد. تنش هیپوکسی با ایجاد تنش اکسیداتیو به عنوان یک عامل محدود کننده‌ی رشد و محصول در سرتاسر جهان به ویژه مناطق پر باران، مورد توجه می‌باشد. مطالعات متعدد روی میزان اکسیژن محلول‌های غذایی و ریزوسفر گیاه نشان می‌دهد ...

به منظور بررسی اثر اسید هیومیک و اوره بر برخی خصوصیات مرفولوژیک آفتابگردان، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوگهای کامل تصادفی در سه تکرار طی سال زراعی 92-1391 در مزرعه دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهرود به اجرا درآمد. تیمارها شامل کود اوره در 2 سطح (a0= عدم مصرف و a1= 100 کیلوگرم در هکتار) و اسید هیومیک در 3 سطح (c0= عدم مصرف و c1= مصرف بصورت برگ پاشی مطابق با توصیه کارخانه سازنده و c2= مصرف بصورت گرانول مطابق با توصیه کارخانه سازنده) و دو رقم آفتابگردان (b1= رقم اذرگل و b ...
نمایه ها:
اوره | 

به منظور بررسی تاثیر تراکم و سطوح نیتروژن بر عملکرد دانه، سرعت و دوره پر شدن دانه ارقام آفتابگردان، آزمایشی در سال زراعی 1388 در مزرعه آزمایشی دانشگاه محقق اردبیلی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. کرت های اصلی به سطوح کود نیتروژنه (صفر، 75 و 150 کیلوگرم کود نیتروژن د رهکتار) و کرت های فرعی به صورت فاکتوریلی از تراکم های بوته (8 و 10 و 12 بوته در متر مربع) و ارقام آفتابگردان (یوروفلور و آرماویرسکی) اختصاص داده شدند. از یک مدل خطی دو ...

کادمیم یکی از عناصر بسیار سمی و متحرک مهم خاک است که می‌تواند با جذب توسط گیاه و انتقال به بدن جانوران به سهولت وارد زنجیره غذایی جانداران شود. غلظت بالای کادمیم در طولانی مدت یک خطر جدی برای کیفیت محیط‌زیست و سلامتی انسان به شمار می‌رود. ریزجانداران و جانوران خاک از جمله عواملی هستند که بر تحرک و زیست‌فراهمی کادمیم در سیستم خاک-گیاه تأثیر دارند. به‌ویژه کرم‌های خاکی و قارچ‌های میکوریزا به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم بر شیمی کادمیم و تحرک آن در خاک موثر هستند. هدف این پژوهش بررسی ...

آفتابگردان(Helianthus annuus L.) یکی از مهم‌ترین گیاهان روغنی است که محصول آن برای تغذیه انسان، دام و تولید فراورده‌های صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این پژوهش به منظور بررسی تأثير سيستم‌هاي مختلف تغذيه‌اي (آلي، شيميايي، تلفيقي) و باكتري‌هاي افزاينده‌ی رشد برصفات كمي و كيفي آفتابگردان رقم آلستار در راستای کاهش مصرف کودهای شیمیایی و توسعه مصرف کودهای زیستی برای سیستم کشاورزی پایدار با نهاده کافی و مدیریت تغذیه تلفیقی گیاه در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس ...

تنش غرقابي زماني ايجاد مي‌شود كه در نتيجه بارش شديد و طولاني مدت باران، طغيان رودخانه‌ها، آبياري بيش از حد و يا افزايش سطح آب‌هاي زيرزميني ميزان آب موجود در خاك به حد اشباع برسد. ميزان كاهش عملكرد محصولات كشاورزي در اين شرايط تا بيش از پنجاه درصد گزارش شده است. بيش از يك سوم مناطق تحت كشت آبي در دنيا تحت تاثير شرايط غرقابي قرار دارند و لذا اثرات مخرب غرقابي به صورت پراكنده براي همه گياهان در همه مناطق قابل مشاهده است. اثر مخرب غرقابي بر محصولات كشاورزي در آسياي جنوب شرقي و آ ...